Rachunkowość podatkowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 434
Wyświetleń: 4851
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość podatkowa - strona 1 Rachunkowość podatkowa - strona 2 Rachunkowość podatkowa - strona 3

Fragment notatki:

W jego posiedzeniach bierze udział wojewoda.
Wyspecjalizowane US - będą działały od 1.01.2004 r., po 1 w województwie; urząd taki będzie zajmował się rozliczeniami podatkowymi określonych podmiotów ( banków, zakładów bezp.., podatkowych grup kapitałowych, osób prawnych, które w poprzednim roku osiągały obroty co najmniej 5 mln euro, podmioty z udziałem kapitałów obcych
Organem podatkowym i egzekucyjnym od 1.09.2003 r. jest Naczelnik, a nie Urząd.
URZĘDY SKARBOWE
Działają wg jednolitego statutu, uchwalonego przez MF.
Zadania US:
Ustalenie lub określanie i pobór podatku oraz nie podatkowych należności budżetowych
Nadawanie numeru NIP, prowadzenie ewidencji podatników oraz aktualizacja danych Wykonywanie kontroli podatkowych ( wykonywane są przez organy podatkowe, w odróżnieniu od kontroli skarbowej, wykonywanej przez inspektorów kontroli skarbowej)
Podział i przekazywanie dochodów budżetowych między budżetem państwa i budżetami samorządów terytorialnych
Prowadzenie dochodzeń w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz wykonywanie funkcji oskarżyciela publicznego
Wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnej
Przyjmowanie formularzy podatkowych i identyfikacyjnych
Wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach US kieruje Naczelnik, który występuje w roli kierownika państwowej jednostki budżetowej oraz jest organem podatkowym i egzekucyjnym. Odpowiada za prawidłową i terminową realizację zadań Urzędu. Powoływany jest przez MF na wniosek dyrektora IS ( od września stanowisko to osadzane jest w drodze konkursu, który rozpisany będzie wśród osób pracujących w służbach skarbowych). Musi spełniać następujące wymagania:
obywatelstwo polskie
wyższe wykształcenie magisterskie prawnicze lub ekonomiczne
co najmniej 4-letni czas pracy w urzędach finansów publicznych
Zastępców powołuje dyrektor IS na wniosek Naczelnika.
Komórki organizacyjne:
podatku dochodowego od osób fizycznych - zajmuje się głównie ustalaniem, orzecznictwem w sprawach podatku dochodowego wśród osób fizycznych
podatku dochodowego od osób prawnych
podatków pośrednich ( VAT importowy i akcyzowy od 1.09.2003 r. należą do właściwości IC)
kontroli podatkowej
egzekucyjna, na której czele stoi komornik skarbowy


(…)

… podatkowej
planowanie i analiza z zakresu dochodów budżetowych
sprawozdawczość z okresu dochodów budżetowych
dystrybucja dochodów budżetowych do budżetu państwa i budżetu JST
obsługa kasowa
wydawanie zaświadczeń o zaległościach podatkowych bądź o nie zaleganiu
wystawianie i przekazywanie tytułów wykonawczych do komórki egzekucyjnej
Podatek - jest to publicznoprawne, przymusowe, nieodpłatne, bezzwrotne świadczenie pieniężne wynikające z ustawy podatkowej
Obowiązek podatkowy - wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem określonego w tych ustawach zdarzenia ( np. podatek od nieruchomości).
Zobowiązanie podatkowe - wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie do zapłacenia podatku w wysokości, terminie oraz miejscu określonym w ustawach podatkowych.
Powstanie zobowiązań podatkowych:
Z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania, np. przekroczenie wielkość obrotów, z którym wiąże się obowiązek zapłaty podatku VAT lub sprzedaż z zyskiem nieruchomości przed określonym terminem, co wywołuje obowiązek zapłaty podatku dochodowego.
Z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalający…
… podatkowej:
prawidłowa ewidencja przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów, naliczeń nadpłat z tytułu podatków i niepodatkowych należności podatkowych,
przypis jest to zobowiązanie podatkowe obciążające konto podatnika na podstawie deklaracji podatkowej, decyzji administracyjnej lub dowodu wpłaty, gdy nie występuje obowiązek złożenia deklaracji podatkowej,
deklaracja - rozumie się przez to zeznania, wykazy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz