Kodeks postępowania administracyjnego - Wyłączenie pracownika oraz organu

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kodeks postępowania administracyjnego - Wyłączenie pracownika oraz organu - strona 1 Kodeks postępowania administracyjnego - Wyłączenie pracownika oraz organu - strona 2 Kodeks postępowania administracyjnego - Wyłączenie pracownika oraz organu - strona 3

Fragment notatki:

Kodeks postępowania administracyjnego USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. (z późniejszymi zmianami)
Tekst pierwotny: Dz. U. Nr 30 z 1960 r., poz. 168
Dziennik Ustaw Rok 2000 Nr 98 poz. 1071
(Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, zm.: Dz.U. z 2001 r., Nr 49, poz. 509; Dz.U. z 2002 r., Nr 113, poz. 984; Dz.U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1387; Dz.U. z 2003 r., Nr 130, poz. 1188)
Ostatnie zmiany: z 2003 r. Nr 130, poz. 1188.
Niewielka zmiana wprowadzona ustawą z 12 września 2002 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 169, poz. 1387) wchodzi w życie 1 stycznia 2003 r. - w art. 3 w § 1 w pkt 2 skreślony został wyraz ", VII".
Od 1 stycznia 2004 r. zaczną obowiązywać zmiany wprowadzone ustawą z 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
DZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE.
Rozdział 1
Zakres obowiązywania.
Art. 1. [Zakres regulacji] Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie:
1) przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych,
2) przed innymi organami państwowymi oraz przed innymi podmiotami, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw określonych w pkt.1,
3) w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej oraz między organami i podmiotami, o których mowa w pkt 2, a także między tymi organami a sądami, (UWAGA, od 1 stycznia 2004 r. skreśla się wyrazy ", a także między tymi organami a sądami")
4) w sprawach wydawania zaświadczeń.
Art. 2. [Zakres regulacji] Kodeks postępowania administracyjnego normuje ponadto postępowanie w sprawie skarg i wniosków (Dział VIII) przed organami państwowymi, organami jednostek samorządu terytorialnego oraz przed organami organizacji społecznych
Art. 3. [Wyłączenie stosowania przepisów kodeksu] § 1. Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się do:
1) postępowania w sprawach karnych skarbowych,
2) spraw uregulowanych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062 oraz z 2000 r. Nr 94, poz. 1037), z wyjątkiem przepisów działów IV, V i VIII..
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz