Klasyfikacja gruntów-opracowanie - Skrawanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Klasyfikacja gruntów-opracowanie - Skrawanie - strona 1 Klasyfikacja gruntów-opracowanie - Skrawanie - strona 2

Fragment notatki:

Klasyfikacja gruntów w rob. ziem.
Dokonujemy na podstawie wielkości oporów skrawania ( urabialności), która uwzględnia rodzaj gruntu, spoistość, uziarnienie, wilgotność. KNR i KNK - 16 kat. (1-4 za pomocą zwykłych maszyn, gr. rozdrobnione; powyżej dynamit); Norma PN-B-06050: 1999 Roboty ziemne - 7 kat.; Górnictwo odkrkrywkowe - 4 klasy urab.(łatwo PS ż, średnio Ipi, trudno Ipoznanskie i bardzo trudno urabialne Iły zwarte, margle); Górnictwo - klasyczne protodiakonowa 10 kat. ze względu na wielkość siły do urobienia klina. Stosujemy aby: ocenić czas, koszty i maszyny potrzebne do robót. Podział gruntów: 1) ze względu na wskaźniki identyfikacji ( podstawowe i pochodne) 2) ze względu na wskaźniki klasyfikacyjne ( -spoiste Il Ip -niespoiste Id Sr -nasypowe Is) 3) własności fiz-mech (k-wodoprzepuszczalność, c, fi, M, E, a) Grunty:-antropogeniczne-naturalne:-nasypowe-rodzime: - organiczne( torf) -mineralne:-skaliste ( rodzaj skały, stopień spękania, wytrzymałość na 1osiowe ściskanie)-nieskaliste (rozdrobnione uziarnienie) SKRAWANIEM
(odspajaniem) nazywa się mech. odsuwanie określonej obj. gr. narzędziami zaopatrzonymi w klinowe ostrza tnące. . Oddzielamy skibę (wiór) od calizny. Skibę ograniczają trzy powierzchnię.α - kąt przyłożenia, β = kąt ostrza, γ = kąt natarcia. Każdy rodzaj gruntu zachowuje się inaczej podczas skrawania. Skrawanie wymaga przyłożenia do narzędzia skrawającego odpowiednio dużej i skierowanej siły wystarczającej do oporu materiału przeciwko odkształceniom oporu tarcia, oporu przeciw zniszczeniu spójności. Siłę tę nazywa się siłą skrawania, zaś całkowity wypadkowy opór skrawanego gruntu nazywa się oporem skrawania. Graficznie można przedstawić opór skrawania jako wektor równy, co do wartości sile skrawania, o tym samym kierunku, ale o przeciwnym zwrocie. Opór skrawania zależy od:- rodzaju gleby,- rodzaju i kształtu narzędzia skrawającego,- prędkości ruchu.. Najprostszą metodą jest metoda oporów jednostkowych, gdzie opór skrawania określa się jako wielkość proporcjonalną do rodzaju skiby: P = Ps + Pt + Pm =kf•F =kl•L P - całkowity opór skrawania, Ps - siła samego skrawania, Pt - opór tarcia, Pm - opór napełniana, F - przekrój poprzeczny skiby [cm2], k - opór jednostkowy (właściwy) - różny dla róznych gruntów i różnych narzędzi, obejmuje: kat. I - piaski suche, glebę (k = 0,02 ÷ 0,06 MPa); kat VII - skały tzw. zruszone od strzału (k = 0,45 ÷ 0,55 MPa). Według polskich klasyfikacji grunty dzielą się na szereg kat. Pod względem wielkości oporów skrawania, którego wartość uzależnia się od: - rodzaju gruntu, - spoistości. - wilgotności, - uziarnienia, - i inne. Spulchnienie gruntu - zwiekszenie obj. Gruntu po odspojeniu w porównaniu do stanu rodzimego (zmniejszenie ciężaru obj.). Wielkość spulchnienia zależy od: rodzaju gruntu, wilgotności, sposobu odspajania, grubości warstwy odspajania. Stopień spulchnienia opisuje wsp. Spulchnienia - wyraża stosunek objętości spulchnionego gruntu do obj. W stanie naturalnym Vzs=Vzn*Ss lub Vzs= Vzn(1+S/100). S- przeciętne wspólnienie po odspojeniu w % pierwotnej obj. Vzn-obj.gr.rodzimego Vzs-spulchnionego. W Bilansie mas ziemnych przyjmujemy, że obj. Gruntu mierzona w stanie rodzimym.


(…)

… maszynowego do dyrektywnego harmonogramu bud. sezonowych war. pracy oraz utrzymania dyscypliny pracy, - planowanie bieżących napraw maszyn w okresie przerw międzyzmianowych. 3. Występowania bądź niewystępowania dodatkowych operacji z urobkiem ziemnym (przerzuty, składowania). CO SIĘ BIERZE POD UWAGĘ PRZY DOBORZE MASZYN? Rodzaj (kat. gr.) Maszyny: - spycharki - pracują w gr. kat. I÷IV, kat. III, IV wymagają wcześniejszego spulchnienia gruntu, - zgarniarki, - równiarki - gr. kat. I i II nie są przeznaczone do urabiania gr., wykonują one prace dodatkowe, - ładowarki - gr. kat. I i II, maszyna pomocnicza, - koparki jednonaczyniowe - gr. 1÷16, dzielą się na: przedsiębierne i podsiębierne, kat. pow. 5 wymagają materiałów wybuchowych do rozdrabniania. - koparki chwytakowe - gr. 1 - 4 - koparki zbierakowe - gr. 1÷5…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz