Kinetyka enzymatyczna- sprawozdanie - Kinetyka Michaelisa-Menten

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1729
Wyświetleń: 5215
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Wrocław, 30.03.2012r
Laboratorium inżynierii bioreaktorów
Kinetyka enzymatyczna - zajęcia komputerowe
Cel ćwiczenia
Wyznaczanie kinetyki reakcji enzymatycznych za pomocą metod obróbki danych doświadczalnych. Metodami tymi są: „metoda biochemiczna”, korzystająca z regresji liniowej, używany przy tym program to Microsoft Excel® oraz „metoda wykorzystywana w przemyśle”, korzystająca z regresji nieliniowej, używany przy tym program to OriginPro®. Dalszym celem ćwiczenia jest porównanie obydwu metod. Kinetyka Michaelisa-Menten
Wstęp teoretyczny
Enzymy są katalizatorami wielu reakcji chemicznych. Obniżają one energię aktywacji w wyniku czego szybkość przejścia substratu do produktu jest o wiele szybsza, niż w przypadku kiedy katalizatora brak. Model reakcji enzymatycznej zaproponowali w 1913r. L. Michaelis i M. Menten. W pierwszym etapie reakcji enzym przyłącza substrat tworząc kompleks. Reakcja ta ma stałą szybkość k1 i jest łatwo odwracalna (k-1). Następnym krokiem jest powstanie produktu z szybkością k2. Schemat reakcji pokazano poniżej: Aby kataliza zaszła substrat musi związać się z miejscem aktywnym enzymu. Stężenie enzymu podczas trwania reakcji pozostaje stałe. Szybkość reakcji enzymatycznej zależy od stężenie substratu. Początkowo zależność stężenia od szybkości wzrasta liniowo, aż do momentu kiedy wszystkie cząsteczki enzymu tworzą kompleks z substratem. Osiągnięta wtedy szybkość jest szybkością maksymalną i dalsze zwiększanie stężenia substratu nie wpłynie na szybkość reakcji. Założenia te uwzględniono w równaniu kinetyki reakcji Michaelisa-Menten, które przyjmuje postać: Gdzie: V-szybkość reakcji ,Km-stała Michaelisa-Menten , [S]-stężenie substratu
Wartości Km, czyli stężenie substratu, w którym szybkość reakcji osiąga połowę swojej wartości maksymalnej, oraz wartość maksymalną wyznaczyć można z wykresu zależności stężenia substratu od szybkości reakcji. [1,2]
Rysunek 1 .
Wykres zależności stężenia substratu od szybkości reakcji w idealnej kinematyce Michaelisa-Menten [3]
Dla dokładniejszego, jednoznacznego wyznaczania stałych parametrów równania stosuje się zlinearyzowaną postać - równanie Lineweavera-Burka.


(…)

… Michaelisa-Menten. Dodatkowo pojawia się nowy parametr jakim jest stała dysocjacji inhibitora Ki, którą wyraża się równaniem: Gdzie: [E]- stężenie enzymu, [I] - stężenie inhibitora, [EI] - stężenie kompleksu inhibitor-enzym
Analiza danych doświadczalnych
Tabela 7.
Dane doświadczalne (zadane przez prowadzącą)
Legenda: Cs - stężenie substratu
r- szybkość reakcji
Wykres 4. Kinetyka Michaelisa-Menten…
…” jak i „przemysłowa” są odpowiednie do użycia, ponieważ parametry nieznacznie różnią się od siebie, a odchylenia standardowe są zaniedbywalnie niskie. Należy jednak zauważyć, iż w metodzie stosującej regresję liniową błędy są znacznie mniejsze niż kiedy stosowana jest regresja nieliniowa. Inhibicja substratowa w kinetyce Michaelis-Menten
Wstęp teoretyczny
Inhibitory są to substancje zmniejszające szybkość…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz