kilka opracowanych pytan - Prawo

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1204
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
kilka opracowanych pytan - Prawo  - strona 1

Fragment notatki:

Pytania dotyczą kwestii takich jak: skutki nawiązania stosunku pracy z Pr. Samorządowym na innej podstawie niż wskazana w ustawie, zmiana warunków pracy pracownika samorządowego, szczególne obowiązki pracownika samorządowego, obowiązek wykonywania poleceń w prawie samorządowym. Dodatkowo ustanie stosunku pracy pracownika samorządowego, wynagrodzenie, charakterystyka odpowiedzialności pracownika, odpowiedzialność dyscyplinarna pracownika samorządowego.

16. Skutki nawiązania stosunku pracy z Pr. Samorządowym na innej podstawie niż wskazana w ustawie.
Umowa o pracę jest podstawą stos pracy w odniesieniu do osób, które nie zostały przypisane do innych podstaw. Następuje ono na zasadach określonych w dużej mierze w KP. Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy, są łagodniej traktowani jeżeli chodzi o kryteria zatrudniania, np. nie muszą mieć pełen zdolności do cz. prawnych( nie muszą mieć 18 lat). Umowny pracownik nie musi być obywatelem polskim - złagodzenie rygorów. Treść umowy o pracę - art. 29 KP - powinna zawierać 2 składniki:
- indywidualizujące (formalne składniki) - data zawarcia umowy, oznaczenie stron, rodzaj umowy
- materialne składniki(najważniejsze, są to warunki pracy i płacy) - są 3 grupy składników :1.obligatoryjne składniki każdej podstawy nawiązania 2. fakultatywne, mogą ale nie muszą 3. warunki które przenikają do podstawy z aktów wyższego rzędu - ta grupa charakterystyczna dla pracowników sam.
Umowa nie może być mniej korzystna niż przepis prawa. 17. Zmiana warunków pracy pracownika samorządowego
Działa tu zasada pierwszeństwa ustawy, w syt nieuregulowanych stosujemy KP. Art. 7 ustawy - mianowani pracownicy - może być w stosunku do nich zmieniona treść na warunkach ustawy z `90 roku(art. 10 tej ustawy), może mu być zlecona inna praca niż ta określona w akcie mianowania lub w umowie, na okres do 3 miesięcy w roku kalendarzowym. W razie reorganizacji urzędu, urzędnika mianowanego, można przenieść na inne stanowisko służbowe jeżeli nie jest możliwe zatrudnienie na dotychczasowym stanowisku. Do tego pracownika nie stosuje się KP.
Powołani pracownicy nie podlegają instytucji wypowiedzenia zmieniającego. Na stanowisko urzędnicze może zostać przeniesiony członek korpusu służby cywilnej, a formą przeniesienia jest porozumienie pracodawców.
18. Szczególne obowiązki pracownika samorządowego.
Podstawowymi obowiązkami pracownika samorządowego są: dbałość o wykonywanie zadań publicznych z uwzględnieniem interesów państwa i indywidualnych interesów obywateli. Szczególne obowiązki nie są przewidziane w KP. Obowiązki szczególne wymienione w art. 15. Ustawy :
1) przestrzeganie prawa, 2) wykonywanie zadań urzędu sumiennie, sprawnie i bezstronnie, 3) informowanie organów, instytucji i osób fizycznych oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w urzędzie, jeżeli prawo tego nie zabrania, 4) zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianym, 5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z obywatelami, 6) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim
7)właściwe zachowanie się po godzinach pracy
19. Obowiązek wykonywania poleceń w prawie samorządowym.


(…)

… organ niezwłocznie rozwiązuje stosunek gdy:
1) prawomocnego skazania na karę pozbawienia praw publicznych albo prawa wykonywania zawodu, 2) prawomocnego ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z pracy w urzędzie, 3) zawinionej utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku, 4) utraty obywatelstwa polskiego. Rozwiązanie z pracownikiem umownym następuje na zasadach określonych…
… tych, którym mienie powierzono z obowiązkiem zwrotu), odpowiedzialność wyrządzona z winy umyślnej, odpowiedzialność pracodawcy - odpowiada za szkodę wyrządzoną przez pracownika osobie 3 w związku z wykonywaniem pracy.
Przesłanki odpowiedzialności:
-szkoda
-bezprawność
-wina pracownika
-związek przyczynowy
Najbardziej surowa jest odp z winy umyślnej, obejmuje damnum emergens i lucrum cessans. Przy odpowiedzialności…
… w pełnieniu obowiązków pracowniczych.
Instytucja ta nie jest znana KP, w razie tymczasowego aresztowania wobec pracownika samorządowego mianowanego stosuje się art. 11 - zawieszenie z mocy prawa do czasu wygaśnięcia z mocy prawa stosunku pracy. Wynagrodzenie takiego pracownika ograniczone jest do połowy, w razie uniewinnienia wypłaca się pozostałą część. Można zawiesić pracownika samorządowego mianowanego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz