kierowanie przedsiębiorstwem

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2443
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
kierowanie przedsiębiorstwem - strona 1

Fragment notatki:

ISTOTA PROCESU KIEROWANIA I JEGO FUNKCJE
KIEROWANIE (ZARZĄDZANIE) - to proces planowania, organizowania, przewodzenia i kontrolowania pracy członków organizacji oraz wykorzystywania wszystkich dostępnych zasobów organizacji do osiągnięcia jej celów.
PLANOWANIE - proces ustalania celów i odpowiednich działań by je osiągnąć
ORGANIZOWANIE - proces doprowadzenia dwóch lub więcej osób do współpracy w ramach określonej struktury stosunków, aby osiągnąć określony cel lub zbiór celów PRZEWODZENIE - proces kierowania działaniami członków grupy lub całej organizacji, związanymi z wykonywaniem zadań, oraz wywieraniem na nie wpływu
KONTROLOWANIE - proces zmierzający do zapewnienia, by rzeczywiste działania były zgodne z planowanymi
KIEROWANIE to: dążenie do wykreowania pożądanej przyszłości przy uwzględnianiu przeszłości i teraźniejszości; odbicie określonej ery historycznej; działalność wywołująca skutki i zjawiska pojawiające się w miarę upływu czasu.
EFEKTYWNOŚĆ KIEROWANIA - to miara sprawności i skuteczności kierownika; miara tego, w jakim stopniu wyznacza on i osiąga odpowiednie cele.
EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACJI - to miar sprawności i skuteczności organizacji; miara tego w jakim stopniu osiąga ona odpowiednie cele.
Skuteczność jest kluczem do sukcesu organizacji.
Szczeble zarządzania:
KIEROWNICY NAJNIŻSZEGO SZCZEBLA - odpowiedzialni są jedynie za pracę pracowników wykonawczych, nie nadzorujących innych kierowników; w; zajmują pierwszy, czyli najniższy szczebel hierarchii organizacyjnej - głównie umiejętności techniczne.
KIEROWNICY ŚREDNIEGO SZCZEBLA - zajmują pośrednie szczeble hierarchii organizacyjnej; ponoszą odpowiedzialność za innych kierowników, a niekiedy także za niektórych pracowników wykonawczych; podlegają kierownikom wyższego szczebla; główny ich zadaniem jest sterowanie działaniami, prowadzącymi do realizacji polityki przedsiębiorstwa, i równoważenie wymagań stawianych im przez przełożonych z możliwościami podwładnych - głównie umiejętności społeczne.
NACZELNE KIEROWNICTWO - to zwykle niewielka grupa ludzi ponoszących odpowiedzialność za całokształt zarządzania organizacją. Ustalają oni politykę operacyjną i sterują wzajemnymi oddziaływaniami organizacji i jej otoczenia - głównie umiejętności koncepcyjne.
Z punktu widzenia rodzajów działalności, nadzorowanej przez kierowników wyróżnia się:
KIEROWNIKÓW FUNKCJONALNYCH - ponoszących odpowiedzialność za jeden tylko rodzaj działalności, np. finanse, marketing itp.
KIEROWNIKÓW LINIOWYCH - nadzorujących całą jednostkę, na przykład przedsiębiorstwo, filię, albo samodzielny zakład produkcyjny. Ponoszą odpowiedzialność za wszystkie działania funkcjonalne tej jednostki, tj. produkcja, sprzedaż, marketing, finanse. Mała firma może mieć tylko jednego kierownika liniowego - prezesa albo pierwszego wiceprezesa, zaś w dużej organizacji może ich być kilku, przy czym każdy stoi na czele względnie samodzielnego pionu.


(…)

… należy podział otoczenia na makrootoczenie i mikrootoczenie, zwane również często otoczeniem konkurencyjnym lub rynkowym. MAKROOTOCZENIE to zbiór różnorodnych elementów strukturalnych, określających podstawowe wybory dokonywane przez organizację gospodarczą, na które ona sama nie ma wpływu. Zalicza się do nich wielkości makroekonomiczne, koniunkturę, instytucje i przepisy, zwyczaje i mentalność…
… i prowadzić do rozwoju organizacji, muszą być podejmowane w sposób logiczny, a nie arbitralny. W tradycyjnym ujęciu każdy cykl zarządzania zaczynać się winien od określenia misji przedsiębiorstwa i na tej podstawie jego celów. W kolejnych etapach następuje analiza strategiczna i wybór strategii oraz jej wdrożenie. Jest to schemat odpowiadający sytuacji, w której określono już kierunki działań strategicznych. Poprawna sekwencja to analiza strategiczna, jako etap pierwszy procesu zarządzania strategicznego, określenie strategii, a dalej określenie misji przedsiębiorstwa i celów-środków. Opracowanie misji ma szczególne znaczenie ze względu na fakt, że sukces organizacji zależy od stopnia realizacji zadeklarowanych celów działalności oraz umiejętnego różnicowania produktu. Misja zapewnia właściwą realizację…
… uwiarygodniającą, funkcję integrującą pracowników wokół strategii firmy, funkcję inspirującą poprzez otwarcie na innowacje. Misja przedsiębiorstwa dotyczy przede wszystkim przedsiębiorstw dużych, które wywierają znaczący wpływ na zaspokojenie potrzeb otoczenia.
Typowa misja składa się najwyżej z dwóch elementów: definicji tożsamości firmy oraz określenia jej wizji. W zależności od sposobu połączenia tych dwóch…
… wspólnych celów kierowników i ich podwładnych. Oceny wyników dokonuje się wspólnie w sposób ciągły. Systematycznie przeprowadza się przy tym okresowe przeglądy efektywności. ZPC jest sposobem integrowania i nakierowywania wysiłków wszystkich członków organizacji na osiąganie celów przyjętych przez wyższe kierownictwo, zgodnie z nadrzędną strategią organizacji.
ZPC składa się z sześciu elementów…
…, zmiany wzorców kulturowych i poziom aspiracji pracowników oraz nasilającą się nieprzewidywalność otoczenia biznesu.
J. Penc identyfikuje zmiany, które składają się na turbulencje zachodzące w otoczeniu. Są to:
na rynkach przeważa podaż nad popytem,
zwiększa się złożoność wyrobów (wymagania co do jakości, niezawodności, terminowości dostaw, serwisu itp.)
zwiększa się częstość wprowadzania nowości…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz