Kazusy - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kazusy - omówienie - strona 1 Kazusy - omówienie - strona 2 Kazusy - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Przykład
I. Stan faktyczny
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" S.A., po rozpatrzeniu ich wniosku z dnia 20.09.1996 r., otrzymały w dniu 7.05.04 r. decyzję Wojewody Mazowieckiego stwierdzającą nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej przy ul. Barskiej 20 z mocy prawa z dniem 5.12.1990 r. W dniu 18.06.04 r. Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości Warszawskich, dotychczas nie uczestniczące w postępowaniu, wniosło do Ministra Budownictwa, jako organu wyższego stopnia, odwołanie od tej decyzji wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu na wniesienie odwołania i wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na prawach strony wskazując, że dowiedziało się o wyżej wymienionej decyzji w dniu 12.06.04 r., a w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu przedmiotowej nieruchomości toczy się od 1991 r. postępowanie administracyjne przed Prezydentem m.st. Warszawy. Minister Infrastruktury wydał w dniu 28.06.04 r. postanowienie o przywróceniu terminu na wniesienie odwołania.
II. Na podstawie wyżej zarysowanego stanu faktycznego udziel odpowiedzi na następujące pytania:
Czy, Twoim zdaniem, wydane przez Ministra Budownictwa rozstrzygnięcie jest prawidłowe ?
Jakie środki prawne przysługują WZF „Polfa” w tej sytuacji ?
Przykład
I. Stan faktyczny
Pan A złożył do Wojewody Mazowieckiego wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydium Rady Narodowej (PRN) m.st. Warszawy o odmowie przyznania użytkowania wieczystego do gruntu nieruchomości położonej w Warszawie. W dniu 9.02.04 r. otrzymał decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 23.01.04 r. o wydaniu w/w decyzji PRN m.st. Warszawy z naruszeniem prawa, w której wojewoda pouczył go, że decyzja jest ostateczna i strona niezadowolona może wnieść skargę na tę decyzję do WSA w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji. W dniu 17.02.04 r. pan A złożył do Wojewody Mazowieckiego wniosek o sprostowanie błędnego pouczenia o prawie odwołania zawartego w wyżej wymienionej decyzji. W dniu 2.03.04 r. Wojewoda Mazowiecki wydał postanowienie o sprostowaniu błędnego pouczenia zawartego w jego decyzji, które pan A otrzymał w dniu 10.03.04 r., wskazując, że pan A może złożyć odwołanie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do Ministra Budownictwa. Zgodnie z pouczeniem pan A wniósł w dniu 17.03.04 r. odwołanie do Ministra Budownictwa za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego. W dniu 14.04.04 r. Minister Budownictwa wydał postanowienie o uchybieniu terminu do wniesienia odwołania wskazując, że termin na wniesienie odwołania upłynął w dniu 23.02.04 r.
II. Na podstawie wyżej zarysowanego stanu faktycznego udziel odpowiedzi na następujące pytania:
Jakie środki prawne przysługują panu A po wydaniu przez Ministra Budownictwa postanowienia o uchybieniu terminu do wniesienia odwołania ?


(…)

…. W dniu 20.09.99 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w O. orzekło o utrzymaniu w mocy decyzji Burmistrza Gminy T. W dniu 18.10.99 r. pan A wniósł skargę na obie powyższe decyzje do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu żądając ich uchylenia. W dniu 26.06.00 r. Burmistrz Gminy T. wydał decyzję zatwierdzającą projekt budowlany złożony przez pana B i zezwalającą mu na budowę domu jednorodzinnego z jedną ścianą przyległą bezpośrednio do budynku pana A powołując się przy tym na ustalenia zawarte we wcześniejszej decyzji o warunkach zabudowy terenu. W dniu 8.07.00 r. pan A wniósł do Wojewody Opolskiego odwołanie od decyzji Burmistrza Gminy T. zatwierdzającej projekt budowlany i zezwalającej na budowę. W dniu 18.09.00 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu orzekł o uchyleniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia 20.09.99 r. i poprzedzającej ją decyzji Burmistrza Gminy T. II. Na podstawie wyżej zarysowanego stanu faktycznego wskaż:
Jaką decyzję i na jakiej podstawie powinien wydać w tej sytuacji Wojewoda Opolski ?
Przykład 1
Starosta Piaseczyński wykonując zadania z zakresu administracji rządowej w dniu 10.10.2005 r. wydał decyzję o odmowie wydania pozwolenia na budowę na terenie nieruchomości stanowiącej własność pani K. Decyzję tę pani K otrzymała w dniu 14.10.2005 r. W decyzji tej Starosta pouczył stronę, że może złożyć od niej odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za jego pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Pani K skierowała odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie i złożyła do Starosty Piaseczyńskiego w dniu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz