Kapitał obrotowy netto

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1470
Wyświetleń: 2996
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kapitał obrotowy netto - strona 1 Kapitał obrotowy netto - strona 2 Kapitał obrotowy netto - strona 3

Fragment notatki:


Cele zarządzania finansami
Celem jest pomnażanie kapitału właścicieli. Odbywa się to przez zysk, ale nie jest on jedynym miernikiem pomnażania. Wiązka celów zawiera trzy główne cele: Przetrwanie - te same rynki zbytu, te same produkty, stagnacja, „bieżączka”
Rozwój - nowe wyroby, modernizacja wyrobów wytwarzanych, pozyskiwanie nowych rynków zbytu, kompilacja, nowoczesne technologie
Zysk - Przychody - Koszty = Wynik finansowy (zysk lub strata)
POZIOM KON
Ujęcie majątkowe KON = AB-PS
Ujęcie kapitałowe KON = KS-AS
Równowaga finansowa:
Kapitałowa: KON = ZKON ; KON ZKON - nadmiar kapitału
Gotówkowa: Wpływy = Wydatki WP WYD - nadmiar gotówki
Aktywa Stałe = Aktywa Trwałe + należności z tyt. dostaw i usług powyżej 12 miesięcy Aktywa Bieżące = Aktywa Obrotowe - należności z tyt. dostaw i usług powyżej 12 miesięcy Kapitały Stałe = Kapitały Własne + rezerwy długoterminowe + zobowiązania długoterminowe + zobowiązania z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy + RMO długoterminowe Pasywa Bieżące = rezerwy krótkoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy + RMO krótkoterminowe
Źródła finansowania długoterminowe są droższe od krótkoterminowe:
Koszty kapitałów własnych nie stanowią tarczy podatkowej (nie ma ich w rachunku z/s)
Zabezpieczenia długoterminowych źródeł finansowania są ostrzejsze (zastawy, hipoteki); zobowiązania wielokrotne ograniczają zdolność kredytową
Premia za ryzyko jest wyższa
Ciągłość korzystania podnosi koszty Struktura źródeł finansowania zależy od wielkości przedsiębiorstwa, branży i jej specyfiki, tempa rozwoju i innych.
KON 0 - Dodatni kapitał obrotowy - część AB jest finansowana kapitałami długoterminowymi. Zaangażowanie kapitałów obcych w działalność gospodarczą jest korzystne tylko wtedy, gdy średni wskaźnik rentowności kapitału tej firmy przewyższa poziom obowiązującej stopy procentowej.
KON = 0 - Zerowy poziom kapitału obrotowego - sytuacja bardziej teoretyczna, kapitał obrotowy oscyluje około zera w przedsiębiorstwach o słabej kondycji finansowej, które płacą zobowiązania gdy otrzymają należności.
KON

(…)

…, obligacjami itp.)
Dostosowanie form płatności dywidend
Kredyty i pożyczki długoterminowe
Emisja obligacji zwykłych i zamiennych na akcje
Dokapitalizowanie przez inwestora strategicznego (Goodyear inwestor strategiczny Dębicy)
Venture capital (fundusze wysokiego ryzyka, które finansują przedsiębiorstwo)
Emisja akcji zamiennych na obligacje
Podwyższenie kapitału poprzez emisję nowej serii akcji (zapraszamy…
…, zatrudnia pracowników i korzysta z transportu obcego, usług remontowych i innych usług świadczonych na rzecz produkcji. Część tych elementów nabywa za gotówkę, część na kredyt kupiecki
produkcja - przekształcanie surowców i materiałów w produkty gotowe, aby je odsprzedać odbiorcom. Część WG może zostać w magazynie i czekać na skompletowanie dostawy dla kontrahentów.
Zbyt - WG są sprzedawane za gotówkę lub na kredyt. Sprzedaż za gotówkę przyspiesza cykl konwersji gotówki, a sprzedaż na kredyt powoduje zmianę produktów gotowych w należności, które przekształcą się po pewnym czasie w gotówkę.
Na pokrycie wszystkich zobowiązań, kiedy nie ma jeszcze dochodów ze sprzedaży, a przedsiębiorstwo realizuje w sposób ciągły operacje cyklu eksploatacyjnego, wykorzystywany jest kapitał obrotowy. Rozbieżności czasowe…
… gotówkę z tytułu ich sprzedaży. Mają więc krótsze terminy realizacji należności niż terminy płatności zobowiązań, przez co powstają wolne środki pieniężne na finansowanie środków trwałych. Firmy realizują inwestycje z bieżących środków własnych, nie regulują terminowo zobowiązań bieżących, co prowadzi do zatorów płatniczych w gospodarce i olbrzymich strat. Zarząd może też świadomie utrzymywać wysoki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz