Kapitał obcy, zobowiązania - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 469
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kapitał obcy, zobowiązania - wykład - strona 1 Kapitał obcy, zobowiązania - wykład - strona 2

Fragment notatki:

KAPITAŁ OBCY / ZOBOWIĄZANIA - są to spodziewane w przyszłości obowiązki jednostki, które spowodują wykorzystanie posiadanych lub przyszłych jej aktywów. Zakres zobowiązań obejmuje:
zobowiązania krótkoterminowe - z tytułu:
zaciągniętych kredytów, pożyczek, których płatności będą wymagane w ciągu roku,
dostaw, które niezależnie od terminy ich zapłaty w całości kwalifikuje się do zobowiązań krótkoterminowych,
wynagrodzeń
podatków
ceł
ubezpieczeń społecznych
wystawionych weksli itd.
zobowiązania długoterminowe - głównie z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji własnych dłuższych papierów wartościowych, których termin wymagalny płatności jest powyżej 12 miesięcy. Specyficzną grupę zobowiązań stanowią zobowiązania finansowe, które obejmują:
zobowiązania przedsiębiorstwa do wydania aktywów finansowych
wymiany instrumentu finansowego innym jednostkom na korzystnych warunkach
rezerwy - pod pojęciem rezerw należy rozumieć zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Wśród rezerw wyróżnia się:
rezerwę na podatek dochodowy - z tytułu odroczonego podatku dochodowego, które tworzy się w wysokości kwoty podatku, wymagającej w przyszłości zapłaty w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych. To jest różnic, które spowoduję zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości. Dotyczy to naliczenia odsetek od należności czy naliczenia odsetek od udzielonych pożyczek
pozostałe rezerwy - tworzy się ja na:
pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, np. straty transakcji gospodarczych w toku z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń kredytowych czy skutków toczącego się postępowania sądowego
przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją. Jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jednostka jest zobowiązana do jej przeprowadzenia a plany restrukturyzacji pozwalają oszacować wartość przyszłych zobowiązań.
Przy wycenie aktywów występują:
cena nabycia - cena zakupu składników aktywu
cena sprzedaży netto - cena możliwa do uzyskania w momencie jego sprzedaży
kategoria kosztów wytworzenia i wartości godziwej
Koszt wytworzenia produktu obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem związanym z jego wytworzeniem. Za wartość godziwą przyjmuje się kwotę za jaką dany środek gospodarczy mógłby zostać wymieniony a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi niepowiązanymi ze sobą stronami.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz