Kapitał obcy i własny - wykład.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kapitał obcy i własny - wykład. - strona 1 Kapitał obcy i własny - wykład. - strona 2

Fragment notatki:

Kapitał obcy: 1.Istnieje obowiązek zwrotu w wymaganym terminie.
2.Obligatoryjność spłaty odsetek
3.Odsetki obniżają podstawę do opodatkowania
4.Większy udział-wyższe ryzyko finansowe.
5.Gwarancja zwrotu(uprzywilejowanie dawców tego towaru)
6Charakter krótko lub długoterminowy.
7Charakter zewnętrzny Kapitał własny 1.Brak obowiązku zwrotu.
2.Wypłata dywidendy jest nieobowiązkowa.
3.Dywidenda nie ma wpływu na podstawę opodatkowania, gdyż jest płacona z zysku netto.
4.Wyższy udział-wyższa stabilność,bezpieczeństwo finansowe.
5.Brak gwarancji zwrotu.
6.Charakter długoterminowy.
7.Charakter zewnętrzny i wewnętrzny. Kryteria wyboru źródeł finansowania inwestycji: 1.Dostępność danego źródła kapitału skorelowane z szeregiem czynników
-z wielkością przedsiębiorstwa
-z formą organizacyjno-prawną
-bieżącej i przewidywanej kondycji finansowej
-warunki w otoczeniu przedsiębiorstwa
2.Koszty pozyskania i dysponowania kapitałem
zależy od:
-czasu dysponowania kapitałem,
-kondycji finansowej firmy
-stopnia zadłużenia
-oczekiwania dostawców kapitału
3.Dźwigngna finansowa
4.Ryzyko obsługi(wiąże się z kosztem)Zależy od:
--kierunku wykorzystania kapitału
-stopnia zadłużenia Mechanizm dźwigni finansowej -to możliwość pozytywnego lub negatywnego oddziaływania kosztów finansowych związanych z kapitałem obcym oraz zysku operacyjnego na rentowność kapitału własnego.
Istota dźwigni finansowej polega na wykorzystaniu zadłużenia w celu podniesienia korzyści właściciela(rentowność kapitału własnego) Wskaźniki służące ocenie efektów dźwigni finansowej oraz ocenie kształtowania struktury kapitałów przedsiębiorstwa 1.Rentowność kapitału całkowitego
rc=Zn+O/Kc*100[%]
2.Rentowność kapitału własnego(=stopa zwrotu kapitału własnego)
Rw=Zn/Kw*100[%]
3.Zyskowność jednej akcji
EPS=Zn/liczba akcji
Warunki pozytywnego wykorzystania dźwigni finansowej
-skorzystanie z kapitału obcego
-wykorzystanie kapitału obcego pod warunkiem jego niższego oprocentowania od stopy zysku wprowadzonej w przedsiębiorstwie
ROI=Zo/Mc*100[%]
Zo-zysk operacyjny
Mc majątek całkowity
Zo/Mcio
io-oprocentowanie kapitału obcego
Zn/Mcio= a) wraz ze wzrostem zadłużenia rośnie rentowność kapitału własnego- pozytywny efekt dźwigni b).jeżeli ten warunek nie jest spełniony wówczas wzrost zadłużenia powoduje spadek rentowności kapitału własnego-

(…)

… nakładu.
NPV - wartość bieżąca netto
t - kolejne lata eksploatacji przedsięwzięcia n - długość cyklu inwestycyjnego PPNt - prognozowane przypływy pieniężne netto w roku t 1-i - stopa dyskontowa wyrażona ułamkiem I0 - nakład początkowy (przed uruchomieniem przedsięwzięcia) I - wartość przypływów pieniężnych i - wymagana minimalna stopa zwrotu zaangażowanych przez niego kapitałów lub stopa kosztu kapitału…
… netto lub wartości bieżącej netto (najważniejszy)
-JRR wewnętrzna stopa zwrotu -zdyskontowany okres zwrotu -indeks zyskowności Metody statyczne Ry- stopa zwrotu zaangażowanych kapitałów
Zn- średnia wartość zysku netto planowanego z przedsięwzięcia
O- wartość odsetek od kredytów finansujących inwestycje I- całkowite nakłady w całym okresie inwestycyjnym Projekt uznany za opłacalny, jeżeli:
RI>=Rymin…
… finansowa
NF=Zn+A+O
O - odsetki
Możemy zastosować ten wzór tylko wówczas, gdy spodziewamy się, że w kolejnych latach eksploatacji projektu nadwyżki finansowe będą takie same
Projekt inwestycyjny uznamy z opłacalny, gdy OZ=<OZmax - założonymi przez inwestora W przypadku kilku Metody dyskontowe
1 Miernik NPV - zwany zaktualizowaną wartością netto lub wartością bieżącą netto. Jest to wartość otrzymywana…
… => IRR>i - sytuacja korzystna, projekt uznawany za opłacalny, ponieważ przynosi on nadwyżkę zdyskontowanych przepływów pieniężnych nad nakładami początkowymi, ponadto gwarantuje pokrycie kosztu kapitału i rzeczywistą stopę zwrotu tego projektu jest wyższa od zakładanej przyjętej i do wyliczenia NPV 2 NPV = 0 => IRR=i Gdy nie ma innych projektów to go przyjmujemy, stopa zwrotu równa się stopie przyjętej…
… zysk operacyjny wystarczający na pokrycie odsetek kredytowych a wzrost tego zysku powoduje wzrost rentowności kapitału obcego
b)firma odznacza się relatywnie najniższym ryzykiem finansowym
Efekt dźwigni operacyjnej ED
Efektywność dźwigni operacyjnej wiąże się ze strukturą majątkową przedsiębiorstwa i jego struktura kosztów operacyjnych tj. realizacją między kosztami zmiennymi a stałymi.
Kz…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz