Kapitał intelektualny i zasoby niematerialne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1491
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kapitał intelektualny i zasoby niematerialne - strona 1 Kapitał intelektualny i zasoby niematerialne - strona 2 Kapitał intelektualny i zasoby niematerialne - strona 3

Fragment notatki:


Kapitał intelektualny oznacza posiadaną wiedzę, doświadczenie, technologię organizacyjną, stosunki  z klientami i umiejętności zawodowe, które dają Skandii przewagę konkurencyjną na rynku.  Kapitał finansowy          kapitał intelektualny          Kapitał ludzki      kapitał strukturalny              kapitał organizacyjny    kapitał kliencki          kapitał innowacyjny    kapitał procesowy  Struktura kapitału intelektualnego firmy w ujęciu Skandii:  Kapitał ludzki:    Odzwierciedlający wiedzę ludzi, obejmuje wszelkie zdolności indywidualnych pracowników  organizacji do wykorzystania szans rozwoju    Jest zbiorem cech indywidualnych pracowników przedsiębiorstwa, w postaci cech fizycznych,  psychicznych, intelektualnych i moralnych, umożliwiających jednostkom funkcjonowanie w  organizacji    W żadnym przypadku nie stanowi własności organizacji, a jedynie może być wypożyczony  Kapitał ten kształtują więc predyspozycje, talenty, wiedza, umiejętności i kompetecje, zdobyte w  procesie kształcenia i praktyki zawodowej, a także wewnętrzna motywacja do pracy oraz zasób  zdrowia i energii witalnej poszczególnych jednostek, zatrudnionych w przedsiębiorstwie w wyniku  przeprowadzonego w określony sposób doboru pracowników  Kapitał strukturalny:    Obejmuje wszystko, co jest zdolnością przedsiębiorstwa i wspiera produktywność  pracowników    Tworzy sieć wiedzy umożliwiającą firmie generowanie i gromadzenie wiedzy, znajdującej się  międzu innymi w bazach danych, zapewnienie dostępu do niej wszystkim jej pracownikom, a  także uczenie się    Jest własnością przedsiębiorstwa i może być przedmiotem obrotu handlowego  Zawiera zatem to, co pozostaje w organizacji, gdy pracownicy idą do domu  Kapitał kliencki:    dotyczy związków organizacji z klientami i innymi interesariuszami,    opiera się na posiadanej bazie klientów, procesach zarządzania kluczowymi klientami, a także  powiązaniach przedsiębiorstwa z innymi firmami w postaci aliansów lub sieci aliansów.  Kapitał organizacyjny:    kapitał procesów to infrastruktura, w postaci struktury organizacyjnej, strategii i systemów  działania, procesów zarządzania nimi, a także własności intelektualne pozostającej w  dyspozycji przedsiębiorstwa, kultura organizacyjna    kapitał innowacyjny odnosi się zaś do umiejętności odnowy organizacji i skłonności do  innowacji – wszystko, co jest związane z budowaniem przyszłego potencjału  gospodarowania, a wię w przyszłości będzie w stanie wytwarzać wartość dodaną, a aktualnie 

(…)

… aliansów joint venture
Aktualizacje systemów elektronicznej wymiany danych i elektronicznych
systemów sieciowych
Inwestycje w rozwój marki (logo, nazwy)
Inwestycje w nowe patenty, prawa autorskie
Wskaźniki wydajności kapitału intelektualnego w ujęciu Skandii (w %)
Udział w rynku
Indeks zadowolonych klientów
Indeks przywództwa
Indeks motywacji
Indeks zasobów badawczo-rozwojowych w stosunku do zasobów…
…)
 Nawigator Skandii
 Zrównoważona karta wyników
 Projekt pomiaru kapitału intelektualnego opracowany przez władze duńskie
 Nawigator kapitału intelektualnego T.A. Stewart
 Model oparty na koncepcji platformy wartości
 Model zarządzania aktywami intelektualnymi firmy Dow
 IC Rating
K-E. Sveiby identyfikuje 4 kategorie metod pomiaru kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie:
Metody oparte…
… Kapitału Intelektualnego Stewarta, Monitor
Aktywów Niematerialnych Sveiby’ego, Zrównoważona Karta Wyników Kaplana i Nortona
Nawigator Skandii: opracowany przez zarządzających Skandią model wyceny kapitału intelektualnego
ma KSZTAŁT DOMU, co stanowi wizualną metaforę Skandii dla samej organizacji

Prace nad dokumentem stanowiącym kompletny i publiczny raport z badań rozpoczęto pod
koniec 1994…
….
Zestawienie instrumentów pomiaru kapitału intelektualnego organizacji:
1. Miary zewnętrzne:
 Porównanie wartości rynkowej z wartością księgową
 „q” Tobina
 Skalkulowana wartość dodana (CIV)
2. Miary wewnętrzne:
 Rachunkowość zasobów ludzkich
 Monitor aktywów niematerialnych (IAM)
 Nawigator Skandii
 Zrównoważona karta wyników
 Projekt pomiaru kapitału intelektualnego opracowany przez władze duńskie…
… i norm, technologii, procesów zarządzania
Metody kart punktowych obejmują konkretne modele szacowania kapitału intelektualnego,
odwołując się zarówno do miar ilościowych, jak i jakościowych poszczególnych składników kapitału
intelektualnego – np. Nawigator Skandii, Nawigator Kapitału Intelektualnego Stewarta, Monitor
Aktywów Niematerialnych Sveiby’ego, Zrównoważona Karta Wyników Kaplana i Nortona…
… wartości poszczególnych składników kapitału intelektualnego
przedsiębiorstwa,; mogą one zostać ocenione za pomocą kilku wskaźników lub też jednego
połączonego miernika
Technology Broker
Wartość Ki to suma aktywów zidentyfikowanych w drodze szacowania
Citation Weigted
Patents
The Value Explorer
odpowiedzi na 20 pytań. Występują 4 składniki Ki: Zasoby rynkowe 
subproces: formułowanie strategii rynkowej…
kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa
Proces wyceny pozwala naświetlić nietypowe kombinacje wskaźników i sprawdzić czy
umożliwiają one spojrzenie na organizację z nieoczekiwanej, ale przydatnej, bo nowej,
perspektywy
Cel sterowania jest z kolei zupełnie odmienny. Sprowadza się do poszukiwania nowego języka
dynamicznej sprawozdawczości, zapewnia trwałość firmy i pielęgnowanie jej „korzeni”.
Umożliwia…
… może być przypisana aktywom niematerialnym
Knowledge Capital Wskazuje, jaką część standardowych dochodów do dochodów oczekiwanych
Earnings przypisuje się aktywom księgowym
Metody bezpośredniego pomiaru kapitału intelektualnego pozwalają na identyfikację i późniejsze
oszacowanie pieniężnej wartości poszczególnych składników kapitału intelektualnego
przedsiębiorstwa,; mogą one zostać ocenione za pomocą kilku…
… klienckim (siła i wartość relacji z klientami),
Kapitałem organizacyjnym (zdolności organizacji w zakresie tworzenia skodyfikowanej wiedzy
w oparciu o posiadane zasoby – bazy danych, procesy biznesowe, infrastrukturę
technologiczną; posiadana kultua organizacyjna, wartości, normy).
Platforma wartości jest częścią wspólną wszystkich płaszczyzn kapitału intelektualnego danej
organizacji…

Inwestycje w rozwój nowych kanałów
Inwestycje w technologię informacyjną dla sprzedaży, serwisu i wsparcia
Rozwój nowej
działalności
Inwestycje w IT
Inwestycje w technologię informacyjną dla administracji
Zmiana zapasów technologii informacyjnej
Inwestycje we wsparcie dla klientów
Inwestycje w serwis dla klientów
Inwestycje w szkolenia dla klientów
Wydatki na klientów niezwiązane z produktami
Inwestycje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz