Jednostkowe sprawozdania finansowe- wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2310
Wyświetleń: 6188
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Jednostkowe sprawozdania finansowe- wykłady - strona 1 Jednostkowe sprawozdania finansowe- wykłady - strona 2 Jednostkowe sprawozdania finansowe- wykłady - strona 3

Fragment notatki:

Szczegółowy zakres materiału przedstawiony w tej notatce jest następujący: istota, znaczenie i rodzaje sprawozdań finansowych, cel sprawozdania finansowego, użytkownicy sprawozdań finansowych, klasyfikacja sprawozdań finansowych, układ prezentacji informacji sprawozdawczych, podstawowe założenia i cechy jakościowe sprawozdań finansowych, struktura rocznego sprawozdania finansowego i jego zakres podmiotowy, sprawozdania łączne, zasady sporządzania bilansu, wskazywanie danych w bilansie, zasady sporządzania rachunku zysków i strat, sprawozdanie z całkowitego dochodu, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachnek przepływów pieniężnych, metody prezentacji przepływów pieniężnych, czynniki wpływające na wybór metody prezentacji przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, interpretacja zakresu działalności operacyjnej w powiązaniu z innymi elementami sprawozdania finansowego, charakterystyka informacji dodatkowej.
Notatki są bardzo obszerne, poruszają zarówno teoretyczny jak i praktyczny aspekt sprawozdawczości finansowej.


(…)

… działalności niezaliczone do działalności inwestycyjnej (lokacyjnej) lub finansowej (finansującej) - definicja ułomna;
inwestycyjna (lokacyjna) - działalność, której przedmiotem jest zakup lub sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych (środków trwałych, środków trwałych w budowie), WNiP, długoterminowych inwestycji i krótkoterminowych aktywów finansowych (z wyjątkiem środków pieniężnych i ich ekwiwalentów…
… wszelkie wydatki na zakup, w tym podatek od czynności cywilnoprawnych, niepodlegający odliczeniu podatek akcyzowy oraz VAT, opłaty notarialne. Wyjaśnienia te dotyczą odpowiednio pozycji 2 i 3 wydatków działalności inwestycyjnej. W pozycji nie ujmuje się zaliczek udzielonych na poczet zakupu WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych. Są one wykazywane w pozycji 4 „Inne wydatki inwestycyjne…
… operacyjnych i pozostałych kosztów operacyjnych w Polsce zalicza się elementy związane z działalnością socjalną, ze zbyciem środków trwałych, środki trwałe w budowie, WNiP, nieruchomości inwestycyjne, WNiP traktowanych jako inwestycje, odpisane należności i zobowiązania, odszkodowania, kary, grzywny, darowizny, dotacje. Pozostałe przychody operacyjne przedstawia się w przekroju:
zysk ze zbycia niefinansowych…
…) oraz zyski i straty nieodnoszone bezpośrednio na wynik finansowy okresu, lecz wykazywane na kapitale własnym, np. w kapitałach z aktualizacji wyceny. Do końca 2008 r. zyski i straty odnoszone bezpośrednio na kapitał własny [określane często jako zyski (straty) kapitałowe] były wyodrębniane w sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym. Od 1.01.2009 r. wielkości te muszą być wykazane bezpośrednio po wyniku…
… przeszacowania niektórych wielkości na kapitał własny bez uwzględniania ich w wyniku finansowym okresu, np. do dnia realizacji. Inne całkowite dochody są wykazywane przede wszystkim w odniesieniu do:
aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży;
instrumentów zabezpieczających wykorzystywanych w rachunkowości zabezpieczeniowej w części uznanej za efektywne zabezpieczenie;
rzeczowych aktywów trwałych lub wartości…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz