Jarymowicz- W stronę indywidualnej podmiotowości

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Jarymowicz- W stronę indywidualnej podmiotowości - strona 1 Jarymowicz- W stronę indywidualnej podmiotowości - strona 2 Jarymowicz- W stronę indywidualnej podmiotowości - strona 3

Fragment notatki:


Maria Jarymowicz - W stronę indywidualnej podmiotowości Treści ujmowane są w psychologicznych teoriach „Ja” dotyczą zjawisk które kojarzą się nie tyle z podmiotowością ile z jej brakiem. Teorie dynamiczne - determinizm biologiczny i nacisk zewnętrznych sił kulturowych . Sfera podmiotowa kojarzy się z przykrymi doznaniami ( lęk, cierpieni e, walka o psychiczną równowagę) . Poznawcza psychologia społeczna - s kupienie wokół Ja- przedmiotowego (samowiedza, różne form y umysłowego odzwiercied lenia i ujmowania samego siebie) . Ja - podmiotowe (czyste ego) , o którym pisał James, stało się nieuchwytne dla pomiaru po tym jak nastąpił rozwój standardów metodologicznych . Allport przewidział strategię badań nad egzystencją Ja-podmiotowego . Greenwald i Pratkanis - badania nad rolą ja podmiotowego (self) w pamięci i przetworzeniu informacji świadczą o istnieniu własności i dążeniach ego . Erikson - tożsamość ego i tożsamość self Bobryk - przesłanką narodzin podmio towości jest formowanie się Ja- przedmiotowego pod wpływem społecznych doświadczeń. stan pierwotny - synkretyczne spostrzeganie siebie i świata, własne cielesne doznania nie są spostrzegane jako własne narodziny Ja-podmiotowego - przez asymilację i odzwierciedlanie - odkrycie samego siebie jako obiektu dostrzeganego i opisywanego przez otoczenie; pierwsze rozróżnienia pomiędzy sobą a światem, wiązanie własnych doznań i pragnień z samym sobą pierwotna forma podmiotowości - strumień myśli i doznań - wrażenia, popędy, emocje i spostrzeżenia, których źródła nie są podmiotowi zn ane rozwój własnej tożsamości - proces wieloetapowy, zależny od doświadczeń oraz refleksji. Ich zapis w umyśle wyznacza nowe stany i dążenia ego , te natomiast wpływają na sposób doświadczania i jego zapis w umyśle . wyższe formy podmiotowości - nowe jakości afektywne (podziw, duma, godność) i potrzeby (wyjaśnienia tego co nieznane), bardziej wyrafinowane doznania estetyczne, kryteria oceniania, zasady rozu mowania moralnego, preferencje, świadomość ich źródeł , dalekosiężne cele Rozwój podmiotowości (rozwój ego ) - przejawiający się poszerzeniem zakresu wrażliwości emocjonalnej i poznawczej na świat, ludzi i sprawy - pozostaje w związku i w zależności z rozwojem   świadomości Ja (rozwojem self ). Wgląd w samego siebie jest źródłem szczególnego wtajemniczenia które można osiągnąć tylko posiadając wiedzę społeczną i porównując się z innymi ludźmi - stanowi warunek otwarcia się na świat. Angażowanie się ego (jego zakres i przedmiot) jest pochodne od rozwoju self i powiązanych z nim standardów wartościowania

(…)

… definiowania siebie) prowadzi do indywiduacji rozwój autonomii jednostki, zdolnej do większej wewnętrznej integracji i samosterowności
rozwój poziomu relacji interpersonalnych
rekonstrukcja self (na każdym etapie tego procesu)
akomodacja - pochodna od komunikacji z innymi ludźmi - stwarza potrzebę zrekonstruowania własnego rozumienia zjawisk, spójnego ze społecznym punktem widzenia
większy poziom abstrakcji…
… nieznanych osób.
Maison i Kobyliński - dłuższy czas zużyty przez badanych dla sformułowania odpowiedzi na pytania wskazuje na większą różnorodność kryteriów i przesłanek formułowania ocen i sądów u osób o wyodrębnionym Ja.
Badanie: ocenienie projektu domku jednorodzinnego nadesłanego z Jerozolimy (w grupie kontrolnej nie podano pochodzenia projektu). Badani odpowiadali najpierw na pytania dotyczące samego…
… identyfikacji (mniej lub bardziej długotrwałych stanów Ja-podmiotowego) wiążą się z różnymi treściami Ja-przedmiotowego.
Trzy główne fazy relacji Ja-podmiotowego i Ja-przedmiotowego:
Tożsamość społeczna określana jest poprzez bezpośrednie odniesienia do doświadczanej więzi: definicja „my” odzwierciedla konkretny stan faktycznych przynależności i powiązań. Zakres identyfikacji wyznacza treść własnej tożsamości społecznej: Ja-przedmiotowe pochodzi wprost od Ja-podmiotowego.
W umyśle tworzą się kategorie wykraczające poza zakres faktycznych kontaktów interpersonalnych (w oparciu o wiedzę o podobieństwie przynależności społecznej, a potem o konstatacje podobieństw osobistych). Reprezentacje wyznaczają nowe formy tożsamości społecznej. Równocześnie utworzenie się umysłowej mapy świata z zaznaczonymi granicami…
… się ego (jego zakres i przedmiot) jest pochodne od rozwoju self i powiązanych z nim standardów wartościowania.
Waterman - rola „ja” utożsamiana z egocentryzmem, egoistycznymi motywacjami czy aspołecznym zachowaniem
EGOCENTRYZM PIERWOTNY - Nurt Piagetowski (Rosenberg, Ward, Chilton)
nierozróżnienie pomiędzy sobą a otoczeniem - pomieszanie pomiędzy Ja i Innym
koncentracja na własnym punkcie widzenia…
… przedmiotowe i podmiotowe
POSTAWY STRUKTURALNE
STANY PODMIOTOWE
JA SPOŁECZNE DOŚWIADCZENIOWE
struktury popędowe i afektywne, mechanizmy zależnościowe i hedonistyczne progi wrażliwości empatycznej
poszukiwanie kontraktu, poczucie bezpieczeństwa i afiliacji, przyjemności zmysłowej, odczucia syntonii
JA PUBLICZNE (GRUPOWE)
mechanizmy zależności od wzmocnień i wzorców zewnętrznych
dążenia konformistyczne, respekt…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz