Izostazja-wyjaśnienie pojęcia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Izostazja-wyjaśnienie pojęcia - strona 1 Izostazja-wyjaśnienie pojęcia - strona 2 Izostazja-wyjaśnienie pojęcia - strona 3

Fragment notatki:


  1 IZOSTAZJA    Izostazja   –  dąŜność  mas  w  skorupie  ziemskiej  do  osiągnięcia  równowagi    grawitacyjnej.   Poszczególne  fragmenty  skorupy  stanowiące  pewne  wyodrębnione  całości  (bloki),  mimo  róŜnic  swojej  wysokości  (góry  oceany)  i  gęstości  (zróŜnicowanie  materiału  skalnego)  na  ogół  nie  wykazują  proporcjonalnych  róŜnic  siły  cięŜkości.  Nadmiar  masy,  np.  w  górach,  musi  być  skompensowany  (np.  mniejszą  gęstością  takiego  bloku  niŜ  bloków  sąsiednich,  większym  jego  zagłębieniem  w  obrębie  gęstszego  podłoŜa skorupy). Niedoborowi masy pod oceanem musi odpowiadać nadmiar masy  pod  jego  dnem  (większa  gęstość  bloku,  płytsze  podłoŜe  gęstych  mas  podskorupowych).  Gdy  taka  równowaga,  zwana  izostatyczną,  nie  jest  osiągnięta,  często  dochodzi  do  przemieszczania  mas  objawiających  się  ruchami  izostatycznymi .   Ruchy  izostatyczne   są  więc  wywołane  brakiem  równowagi  pomiędzy  skorupą  ziemską  i  płaszczem  Ziemi.    Mogą  one  np.  doprowadzać  do  transgresji  i  regresji  morskich.                        http://www.globalchange.umich.edu/globalchange1/current/lectures/topography/occ02_03.gif      Stan  zaburzenia  równowagi  izostatycznej  wykazuje  się  za  pomocą  anomalii  grawimetrycznych,  a  więc  róŜnicy  pomiędzy  rzeczywistą,  występującą  na  danym  terenie siłą cięŜkości a teoretyczną. Gdy równowaga grawimetryczna jest zaburzona   często  dochodzi  do  pionowego  przemieszczania  mas  –  ruchów  izostatycznych.    Są  one przejawem kompensacji izostatycznej.     2 Skorupa ziemska ma nierównomierną gęstość zarówno w  poziomie jak i w pionie  -  Wg.  G.  Airy’ego  skorupa  ziemska  zbudowana  jest  z  bloków  o  podobnej  średniej  gęstości,  ale  róŜnej  grubości.  Im  grubszy  blok  tym  głębiej  jest  zanurzony  w podłoŜu.  Wiele  danych  uzyskanych  w  trakcie  badań  trzęsień  ziemi i magmatyzmu potwierdza te przypuszczenia.                W. Mizerski, Geologia dynamiczna dla geografów    -   wg  J.  Pratt’a  (teoria  nie  potwierdzona)  –  skorupę  ziemską  moŜna  przedstawić  jako  zespół  bloków  spoczywających  na  wspólnej  podstawie,  znajdującej  się  na  stałej  głębokości.  Bloki  mają  róŜną  wysokość  ale  jednakową masę, gdyŜ im blok jest wyŜszy, tym średnia gęstość jego skał 

(…)

… jego skał
jest mniejsza.
W. Mizerski, Geologia dynamiczna dla geografów
Porównanie teorii Airy’ego i Pratt’a
2
Równowaga izostatyczna moŜe być zakłócana przez:

fałdowanie

sedymentację

rozwój lub zanik pokrywy lodowej

zmianę ilości wód w zbiornikach

zwiększanie obciąŜenia skorupy w rezultacie ruchów górotwórczych

denudację (wietrzenie, erozja, powierzchniowe ruchy masowe)
http://piru.alexandria.ucsb.edu/~geog3/lab_images/1-12.jpg
Przykładem ruchów izostatycznych moŜe być postglacjalne podnoszenie się
Skandynawii (równieŜ
Kanady i obszarów przyległych). Miejscowości połoŜone
niegdyś nad morzem dziś znajdują się z dala od brzegu, na znacznych wysokościach
nad poziom morza. Ruch dźwigający miał największe nasilenie bezpośrednio po
ustąpieniu lądolodu (6.800 lat temu ok 13 cm/rok). Aktualnie ruch…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz