Izolacje zewnętrzne i wewnętrzne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Izolacje zewnętrzne i wewnętrzne - strona 1 Izolacje zewnętrzne i wewnętrzne - strona 2 Izolacje zewnętrzne i wewnętrzne - strona 3

Fragment notatki:

Izolacje zewnętrzne i wewnętrzne
Izolację zewnętrzną, najczęściej układa się na obudowie wyrobiska podziemnego. Jest więc ona łatwa do wykonania w przypadku budowy obiektu podziemnego metodą odkrywkową na małej głębokości wykonana w wykopie, zwykle żelbetowa konstruk­cja jest dokładnie zaizolowana, co chroni obiekt przed dopływem wód gruntowych i opadowych, a także konstrukcję przed zawilgoceniem i korozją. Bardziej złożona sy­tuacja wystąpi w przypadku budowy obiektu metodami podziemnymi {górniczymi). Aby nakleić izolację na wzniesionej obudowie, musimy wykonać dodatkowy wyłom góro­tworu, który udostępni nam jej zewnętrzną stronę. Przed naklejeniem izolacji niezbęd­ne jest dokładne wyrównanie powierzchni obudowy przez ułożenie warstwy wyrów­nawczej. Wszelkie nierówności, nieciągłości podłoża grożą przebiciem izolacji na skutek dużych obciążeń górotworem. Z tych też względów na założonej izolacji wykonuje się warstwę ochronną o gmbości do 10 cm, którą często wzmacnia się dodatkowo zbroje­niem z siatki stalowej, aby uodpornić ją na możliwe ruchy górotworu. Po wykonaniu izolacji pustkę za obudową likwidujemy dokładnym wypełnieniem z tłucznia stanowią­cego warstwę drenażową odprowadzającą wodę do systemu częściowego odwodnienia budowli (rys. 4.2). Aby nie naruszyć współpracy obudowy z górotworem na wysoko­ści jej ścian, izolację klejoną zakładamy tylko powyżej tych ścian na stropie budowli podziemnej. Pełną izolację zewnętrzną wokół obudowy realizowanej metodami górni­czymi można wykonać tylko wówczas, gdy dysponujemy specjalnymi powłokami izo­lacyjnymi przystosowanymi do ich podwieszania do skał w wyrobisku przed wykona­niem obudowy. Po wykonaniu obudowy izolacja podwieszona tymczasowo staje się klasyczną izolacj ą zewnętrzną spoczywającą na obudowie. Powłokowa izolacja zewnę­trzna musi być niezawodnym elementem ochronnym przez cały długowieczny okres eksploatacji budowli, ponieważ jej naprawa lub wymiana oznacza w praktyce przebu­dowę całego obiektu. Obiekt musi być albo całkowicie odkopany, albo odsłonięty do­datkowymi wyrobiskami podzierrmyrni, co oznacza ogromne koszty i nadaje izolacji zewnętrznej istotną cechę ujemną.
Wewnętrzna izolacja - to cienka warstwa wyrównawcza, wielo- lub jednowarstwo­wa powłoka izolacyjna i nośny płaszcz ochronny grubości 10-20 cm. Zadaniem naj­częściej żelbetowego płaszcza ochronnego jest przenoszenie hydrostatycznego ciśnie­nia wody, aby nie nastąpiło oderwanie przyklejonej do obudowy izolacji. Płaszcz wy­konujemy z betonu narzutowego lub układanego w szalunkach (rys. 4.8). Ostatnio podejmowane są próby wykonywania powłoki izolacyjnej bez płaszcza ochronnego, stosując kołkowanie lub nakładanie mas plastycznych, które przylegając do obudowy tworzą powłokę izolacyjną zdolną zrównoważyć ciśnienie wody. Swoistą izolacją jest też tokret nakładany bezpośrednio na obudowę lub na przymocowaną do niej siatkę

(…)

… montowaną, między innymi, w metodzie tarczowej (rys. 4.9). Materiałem uszczelnia­jącym może też być zaczyn szkła wodnego. Jego zaletą jest dowolna regulacja czasu wiązania, co umożliwia dokładne formowanie płaszcza izolacyjnego. Czasami jako materiału izolacyjnego używa się lepiszcza (asfaltu, lepiku lub abizolu) wtłaczanego w podwyższonej lub normalnej temperaturze. Duża lepkość tego typu materiałów unie­możliwia ich daleką migrację i sprzyja tworzeniu się ciągłej warstwy izolacyjnej tuż przy obudowie, zwłaszcza wówczas, gdy lepiszcze zastyga i tężeje przy styku z chłod­nym masywem górotworu. Materiałami, które znajdą zastosowanie w przyszłości będą niewątpliwie różne masy plastyczne bądź żywice epoksydowe, które łatwo dadzą się przystosować do warunków ich migracji i tężenia wokół obudowy. Największą…
… lub na przymocowaną do niej siatkę Stalową, Do zaprawy cementowo-piaskowej o stosunku 1:3 dodaje się środków uszczel­niających. Niewątpliwą wadą izolacji wewnętrznej jest to, że nie chroni ona obudowy nośnej od agresywnego działania wód podziemnych, zaletą zaś - możliwość stałej kon­troli i względna łatwość jej naprawy bądź wymiany.
O wiele bardziej efektywna, pod względem wykonawstwa, jest izolacja środkami…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz