Izby morskie - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Izby morskie - wykład - strona 1 Izby morskie - wykład - strona 2 Izby morskie - wykład - strona 3

Fragment notatki:

USTAWA
z dnia 1 grudnia 1961 r.
o izbach morskich.
(Dz. U. z dnia 15 grudnia 1961 r.)
Dział I
Właściwości i ustrój izb morskich.
Rozdział I.
Właściwość izb morskich.
Art. 1. 1. Do właściwości izb morskich należy:
  1)   orzekanie w sprawach z wypadków morskich,
  2)   rozpoznawanie innych spraw przekazanych izbom morskim odrębnymi przepisami.
2. Wypadkami morskimi w rozumieniu niniejszej ustawy są zdarzenia na morzu lub wodach z nim połączonych, na których statki morskie uprawiają żeglugę, polegające na:
  1)   zatonięciu, zaginięciu lub utraceniu statku w inny sposób,
  2)   opuszczeniu statku,
  3)   zderzeniu statków,
  4)   zetknięciu statku z dnem, podwodną lub nawodną przeszkodą,
  5)   uderzeniu statku w budowlę, urządzenie lub instalację, w następstwie którego statek spowodował ich uszkodzenie lub doznał uszkodzenia,
  6)   powstaniu pożaru lub wybuchu na statku,
  7)   zanieczyszczeniu środowiska w następstwie utraty lub uszkodzenia statku,
  8)   zagrożeniu albo ograniczeniu bezpieczeństwa statku lub znajdujących się na nim osób, na skutek:
a)  uszkodzenia lub niesprawności konstrukcji, urządzeń albo innych elementów wyposażenia statku,
b)  zmian w zakresie stateczności statku,
  9)   zaginięciu człowieka przebywającego na statku,
  10)  śmierci lub uszczerbku na zdrowiu człowieka w związku z pracą lub pobytem na statku, zachowaniem się statku, działaniem lub stanem jego urządzeń albo innych jego elementów lub właściwościami ładunku statku.
Art. 2.  1. Izby morskie rozpoznają wypadki morskie:
  1)   statków o polskiej przynależności,
  2)   statków o obcej przynależności, jeżeli wypadek nastąpił na polskich morskich wodach wewnętrznych lub polskim morzu terytorialnym albo jeżeli z wnioskiem o wszczęcie postępowania wystąpił armator lub kapitan takiego statku.
1a.  Izby morskie rozpatrują również sprawy wypadków morskich promów pasażerskich typu ro-ro oraz szybkich statków pasażerskich, jeżeli wypadek nastąpił na obszarze innym niż polskie wody wewnętrzne lub polskie morze terytorialne, w przypadku gdy ostatnim portem zawinięcia statku był port Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Sprawy wypadków morskich, w których uczestniczyły jednostki pływające Marynarki Wojennej, Straży Granicznej lub Policji, izby morskie rozpoznają, w odniesieniu do tych jednostek, za zgodą Dowódcy Marynarki Wojennej, Komendanta Głównego Straży Granicznej lub Komendanta Głównego Policji.


(…)

… morskim promu pasażerskiego typu ro-ro lub szybkiego statku pasażerskiego uznaje się państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym:
  1)   bandery statku objętego dochodzeniem,
  2)   na którego morzu terytorialnym doszło do wypadku,
  3)   którego stan środowiska naturalnego…
…,
  6)   dysponujące istotnymi informacjami, które mogą zostać wykorzystane w dochodzeniu.
2. Za istotnie zainteresowane wypadkiem morskim promu pasażerskiego typu ro-ro lub szybkiego statku pasażerskiego uznaje się także państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym z innych powodów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz