Administracja morska - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1358
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Administracja morska - wykład - strona 1 Administracja morska - wykład - strona 2 Administracja morska - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Administracja morska
Ustrój organów administracji morskiej
Art. 38.  1. Organami administracji morskiej są: 
minister właściwy do spraw gospodarki morskiej - jako naczelny organ administracji morskiej;
dyrektorzy urzędów morskich - jako terenowe organy administracji morskiej.
2. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej sprawuje nadzór nad działalnością dyrektorów urzędów morskich w zakresie uregulowanym w niniejszej ustawie oraz w przepisach odrębnych.
Art. 39.  1. Dyrektor urzędu morskiego podlega Ministrowi właściwemu do spraw Gospodarki Morskiej.
2. Dyrektora urzędu morskiego powołuje i odwołuje Minister właściwy do spraw Gospodarki Morskiej. Zastępców Dyrektora urzędu morskiego powołuje i odwołuje Minister właściwy do spraw Gospodarki Morskiej na wniosek Dyrektora urzędu morskiego.
3. Na stanowisko dyrektora i zastępcy dyrektora urzędu morskiego może być powołany wyłącznie:
obywatel polski posiadający wykształcenie wyższe oraz wiedzę, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie z zakresu gospodarki morskiej oraz funkcjonowania administracji rządowej.
4. Dyrektor urzędu morskiego wykonuje swoje kompetencje przy pomocy Urzędu Morskiego, który jest państwową jednostką budżetową.
5. W skład urzędu morskiego wchodzą w szczególności:
Inspekcja Morska, Inspekcja Bandery, Inspekcja Portu - przy pomocy których dyrektor urzędu morskiego realizuje swoje zadania w zakresie inspekcji statków;
Służba Kontroli Ruchu Statków (Służba VTS) - przy pomocy której dyrektor urzędu morskiego realizuje swoje zadania w zakresie monitorowania ruchu statków i przekazywania informacji;
Kapitanaty i Bosmanaty portów - przy pomocy których dyrektor urzędu morskiego wykonuje swoje kompetencje w portach i przystaniach morskich;
Biuro Spraw Obronnych Żeglugi - do realizacji zadań w zakresie ochrony portów morskich i żeglugi morskiej, w tym związanych z wykonywaniem zadań obronnych oraz zadań o charakterze niemilitarnym, w szczególności zapobieganie aktom terroru oraz likwidacji skutków zaistniałych zdarzeń;
Art. 40
1. Urzędy morskie tworzy i znosi Minister właściwy do spraw Gospodarki Morskiej
- w drodze Rozporządzenia.
2. Minister właściwy do spraw Gospodarki Morskiej po zasięgnięciu opinii właściwych Wojewodów określa terytorialny zakres działania dyrektorów urzędów morskich i siedziby urzędów
- w drodze Rozporządzenia
3. Organizację urzędu morskiego oraz szczegółowy zakres działania dyrektora urzędu morskiego określa Statut nadany przez Ministra właściwego do spraw Gospodarki Morskiej.


(…)

… portów i przystani, morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego, jak również wszelkich innych decyzji dotyczących zagospodarowania tego pasa; (Wydawanie decyzji - po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu terytorialnego)
budowy, utrzymywania i ochrony umocnień brzegowych, wydm i zalesień ochronnych w pasie technicznym; (Wydawanie decyzji - po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu…
… urządzeniach do odbioru odpadów i pozostałości ładunkowych ze statków;
sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej;
wykonywania kontroli w zakresie zgodności z zasadniczymi wymaganiami wprowadzonych do obrotu wyrobów w odniesieniu do wyposażenia morskiego;
nadawania nazw statkom morskim;
organizacji pilotażu morskiego…
… i przystani morskich, o których mowa w pkt 21;
monitorowania i informowania o ruchu statków;
ewidencji ładunków i pasażerów;
nadzoru nad wprowadzonymi do obrotu wyrobami w zakresie wyposażenia morskiego
zarządu nad morzem terytorialnym i morskimi wodami wewnętrznymi oraz nad gruntami pokrytymi tymi wodami
kontroli paliwa u dostawców paliwa dostarczanego na statki.
3. Do organów administracji morskiej należy…
… oraz przez zatapianie odpadów i innych substancji w zakresie nieuregulowanym przepisami prawa geologicznego i górniczego;
ratowania życia, prowadzenia prac podwodnych i wydobywania mienia z morza;
nadzoru przeciwpożarowego w polskich obszarach morskich oraz morskich portach i przystaniach;
uzgadnianie decyzji w sprawie wydawania pozwoleń wodnoprawnych i pozwoleń budowlanych na obszarze pasa technicznego, morskich…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz