Prawoznastwo - Kodeks morski

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawoznastwo - Kodeks morski - strona 1 Prawoznastwo - Kodeks morski - strona 2 Prawoznastwo - Kodeks morski - strona 3

Fragment notatki:

©Kancelaria Sejmu                                                                                                                                                              s. 1/95 04-05-20 USTAWA z dnia 18 września 2001  r. Kodeks morski TYTUŁ I Przepisy ogólne Art. 1. § 1. Kodeks morski reguluje stosunki prawne związane z żeglugą morską. § 2. W stosunkach cywilnoprawnych związanych z żeglugą morską stosuje się - w braku odpowiednich przepisów Kodeksu morskiego - przepisy prawa cywilne- go. § 3. Stosunki pracy na statkach morskich, sprawy bezpieczeństwa morskiego, zapo- bieganie zanieczyszczaniu morza przez statki oraz inne sprawy w zakresie nie- uregulowanym przepisami Kodeksu morskiego, regulują odrębne przepisy. Art. 2. § 1. Statkiem morskim jest każde urządzenie pływające przeznaczone lub używane do żeglugi morskiej ,   zwane dalej „statkiem”. § 2. Statkiem   morskim w budowie jest statek, którego stępkę położono lub wykona- no równorzędną pracę konstrukcyjną w miejscu wodowania, aż do zakończenia budowy. Art. 3. § 1. Kodeks morski stosuje się do morskich statków handlowych. § 2. Morskim statkiem handlowym jest statek przeznaczony lub używany do prowa- dzenia działalności gospodarczej, a w szczególności do: przewozu ładunku lub pasażerów, rybołówstwa morskiego lub pozyskiwania innych zasobów morza, holowania, ratownictwa morskiego, wydobywania mienia zatopionego w mo- rzu, pozyskiwania zasobów mineralnych dna morza oraz zasobów znajdującego się pod nim wnętrza Ziemi. Opracowano na pod- stawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1545, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, z 2003 r. Nr 229, poz. 2277, z 2004 r. Nr 93, poz. 895. ©Kancelaria Sejmu                                                                                                                                                              s. 2/95 04-05-20 Art. 4. Do statków morskich używanych wyłącznie do celów naukowo-badawczych, spor- towych lub rekreacyjnych stosuje się Kodeks morski z wyjątkiem przepisów o prze- wozie ładunku lub pasażerów oraz przepisów o awarii wspólnej. Art. 5. § 1. Do statków morskich pełniących wyłącznie specjalną służbę państwową stosuje się Kodeks morski z wyjątkiem przepisów o przewozie ładunku lub pasażerów, o awarii wspólnej i o przywilejach na statku. § 2.  Do statków pełniących specjalną służbę państwową zalicza się w szczególności statki: hydrograficzne, dozorcze, pożarnicze, telekomunikacyjne, celne, sani- tarne, szkolne, pilotowe, statki używane wyłącznie do ratowania życia na mo- rzu lub do łamania  lodów. Art. 6. § 1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, nie stosuje się Kodeksu ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz