Inwestycje kapitałowe - pytania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1869
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inwestycje kapitałowe - pytania - strona 1

Fragment notatki:

Pojęcie, cel i funkcje inżynierii finansowej. Trójkąt decyzyjny w inżynierii kapitałowej. Plik zapisany jest w formacie DOC i zawiera 39 stron maszynopisu. Dokładna tematyka notatki jest następująca: pojęcie, cel i funkcje inżynierii finansowej, trójkąt decyzyjny w inżynierii kapitałowej, pojęcie i struktura rynku finansowego, rynek pieniężny i kapitałowy, elementy i podział rynku kapitałowego, podmioty rynku kapitałowego, instrumenty rynku kapitałowego, transakcje forward i futures, opcje, transakcje wymiany (swaps), interest rate agreements, akcje, obligacje, dewizy, indeksy, transakcje forward transakcje futures, opcje, opcje call (kupna), opcje europejskie, opcje put (sprzedaży), swapy, swap procentowe, swap walutowe, pojęcie i rodzaje udziałowych papierów wartościowych, pojęcie i rodzaje dłużnych papierów wartościowych, pojęcie i rodzaje rynków pochodnych, niepewność i ryzyko na rynku kapitałowym, miary ryzyka kursowego, miary wrażliwości ryzyka w inwestycjach kapitałowych, metoda var (value at risk, znaczenie i rodzaje trendów w analizie technicznej, wahania cykliczne kursów giełdowych, cechy morfologiczne cykli giełdowych, zasady obrotu papierami wartościowymi na GPW, istota systemu notowań Warset, harmonogram sesji giełdowej w systemie Warset.

1. Pojęcie, cel i funkcje inżynierii finansowej
2. Trójkąt decyzyjny w inżynierii kapitałowej
3. Pojęcie i struktura rynku finansowego
4. Rynek pieniężny i kapitałowy
5. Elementy i podział rynku kapitałowego
6. Podmioty rynku kapitałowego
7. Instrumenty rynku kapitałowego
8. Pojęcie i rodzaje udziałowych papierów wartościowych
9. Pojęcie i rodzaje dłużnych papierów wartościowych
10. Pojęcie i rodzaje rynków pochodnych
21. Niepewność i ryzyko na rynku kapitałowym
24. Miary ryzyka kursowego
26. Miary wrażliwości ryzyka w inwestycjach kapitałowych
27. Metoda VaR
30. Znaczenie i rodzaje trendów w analizie technicznej
31. Wahania cykliczne kursów giełdowych
34. Cechy morfologiczne cykli giełdowych
48. Zasady obrotu papierami wartościowymi na GPW
49. Istota Systemu notowań Warset
50. Harmonogram sesji giełdowej w systemie Warset
Zarządzanie inwestycjami kapitałowymi
1. Pojęcie, cel i funkcje inżynierii finansowej
Inżynieria finansowa to umiejętność projektowania, kon­struowania i wdrażania innowacji finansowych w dziedzinie nowoczesnego zarządzania finansami, umożliwiająca opty­malny wybór metody finansowania działalności i efektywne zarządzanie ryzykiem, silnie wsparta przez zaawansowane metody wyceny instrumentów pochodnych i modelowania ry­zyka, a także przez nowoczesną technologię informatyczną.
IF - projektowanie, konstruowanie i wdrażanie innowacji finansowych w zakresie instrumentów i procesów, umożliwiających optymalny wybór metod i narzędzi oraz efektywne ich zastosowanie w przepływach pieniężnych.
Celem IF jest efektywność zastosowania jej instrumentów.
Funkcje swe wykorzystuje do określania niepewności; ryzyka; konkurencyjności, mierzenia globalizacji rynków kapitałowych, zmienności celów, wahań giełdowych kursów.
2. Trójkąt decyzyjny w inżynierii kapitałowej
Stanowiąc względnie autonomiczne cząstki systemu finansowego i zachowując cechy specyficzne, poszczególne segmenty rynku finan­sowego układają się jednak we wspomniany na samym wstępie kohe­rentny system. Co najmniej dwa argumenty przemawiają na rzecz tezy o silnej więzi tych trzech rynków. Po pierwsze, z punktu widzenia liberalizacji przepływów finansowych, inwestorzy mogą postrzegać te rynki jako jedno globalne terytorium ich

(…)

… sfor­malizowanych. Wiodącą instytucją tego typu na polskim rynku kapi­tałowym jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., uzupełniana w segmencie rynku pozagiełdowego przez Centralną Ta­belę Ofert S.A. Ustawa „Prawo o publicznym obrocie papierami war­tościowymi" nakłada na spółkę prowadzącą giełdę i spółkę prowadzą­cą rynek pozagiełdowy obowiązek zapewnienia:
1. koncentracji podaży i popytu na papiery…
… nad przebiegiem i porządkiem sesji
giełdowej sprawuje przewodniczący sesji. Prawo pobytu na parkiecie Giełdy przysłu­guje wyłącznie:
- maklerom giełdowym (pełnomocnikom członków Giełdy),
- członkom Komisji Papierów Wartościowych i Giełd i upoważnionym pracowni­kom KPWiG,
- upoważnionym pracownikom Giełdy i członkom Rady Giełdy, - asystentom maklerów giełdowych.
Jak dotąd, większość transakcji zawieranych…
…,
- zarządzanie kapitałami na zlecenie.
Prawo do uczestniczenia w handlu na Giełdzie w Warszawie zdobywa się poprzez dopuszczenie. O dopuszczeniu biura maklerskiego do działania na Giełdzie w Warsza­wie decyduje Rada Giełdy. Wcześniej biuro maklerskie musi przejść skomplikowaną procedurę przed Komisją Papierów Wartościowych i Giełd, która wydając zezwolenie na prowadzenie przedsiębiorstwa maklerskiego, określa…
… (warrants). Podobnie jak w przypadku papierów wartościowych (akcji i obligacji), o dopuszczeniu praw pochodnych (instrumentów pochodnych) do obrotu giełdowego decyduje Rada Giełdy na wniosek Zarządu Giełdy. Dopuszczenie do obrotu giełdowego nastąpić może jedynie pod warunkiem, iż instrumenty pochodne zostały już wcześniej dopuszczone przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd do obrotu publicznego…
… stosunku do wartości umowy, zabezpieczających realizację przyszłych obowiązków wynikających z jej zawarcia).
Natomiast warrant, w rozumieniu Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, to prawo przysługujące nabywcy warrantu wobec jego emitenta (emi­tenta warrantu) do:
- nabycia akcji przyszłych emisji emitenta warrantu po z góry określonej cenie (war­rant subskrypcyjny),
albo - żądania…
… produkcji, nie mają charakteru realnego.
Rynek kapitałowy obejmuje:
- rynek papierów wartościowych (dłużnych - w tym pożyczki publiczne, obligacje komunalne, obligacje zamienne, i udziałowych - akcje, udziały),
- rynek hipoteczny, który obejmuje zobowiązania zabezpieczone zapisem na hipo­tece (grunty, budynki, przedsiębiorstwa itp.),
- rynek skryptów dłużnych, długoterminowych pożyczek międzybankowych…
…).
Transakcje futures - jest umową kupna lub sprzedaży określonych aktywów (w szczególności finansowych lub towarów) w określonym czasie w przyszłości lub po określonej cenie.
Opcje - umowa między nabywcą (posiadaczem) a sprzedawcą (wystawcą) dająca prawo nabywcy do kupna (opcja kupna - call) lub sprzedaży (opcja sprzedaży - put) określonego instrumentu bazowego przed lub w ustalonym dniu w przyszłości…
… mogą być prawa majątkowe wystę­pujące w serii, których cena rynkowa zależy bezpośrednio lub pośrednio od kształtowa­nia się ceny rynkowej lub wartości następujących instrumentów bazowych:
- papierów wartościowych, - kursów walut obcych,
- stóp procentowych.
Przedmiotem obrotu na rynku praw pochodnych mogą być w szczególności: trans­akcje terminowe (kontrakty terminowe-futures), opcje (options) i warranty…
…, jednak w tej fazie nie zawiera się transakcji. Aktualizowany wraz z napływem nowych zleceń arkusz jest udostępniany użytkownikom systemu, a więc przede wszystkim biurom maklerskim. Na bieżąco są wyliczane teoretyczny kurs otwarcia oraz teoretyczny poziom indeksów (WIG, WIG20, TechWIG, MIDWIG i NIF), które są podawane do publicznej wiadomości. Mechanizm ten stwarza inwestorom możliwość elastycznego reagowania - np…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz