Inwestycje i globalizacja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2422
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inwestycje i globalizacja - strona 1 Inwestycje i globalizacja - strona 2 Inwestycje i globalizacja - strona 3

Fragment notatki:...Sekurytyzacja- przesunięcie zewnętrznego finansowania przedsiębiorstw z kredytu na finansowanie przy pomocy emisji akcji lub obligacji. Zamiast finansować długiem finansuje się kapitałem. W związku z sekurytyzacją zmieniła się rola banków z instytucji udzielających pożyczek w dużej mierze przekształciły się w banki inwestycyjne, pośredniczące w emisjach akcji i obligacji i zajmujące się doradztwem w tym zakresie, gwarantują emisję...

...Kryzysy eklektyczne- miały miejsce w emerging markets( rynki wschodzące). Punktem wyjścia tych kryzysów był masowy napływ kapitałów z Londynu, Nowego Jorku i Tokio. Przedsiębiorcy w tych krajach masowo zaciągali kredyty bo przy dużej podaży kapitału były niskie stopy procentowe. Napływ kapitału przekroczył możliwości absorbcyjne tych krajów i wśród inwestorów pojawiły się obawy czy ich oczekiwania dotyczące rentowności mogą być spełnione. Obawy inwestorów potwierdzał fakt, że kapitały te w znacznej mierze były źle zainwestowane-zamiast zysków zaczęły przynosić straty, co oznaczało, że pożyczający nie mogli spłacić zaciągniętych pożyczek. To spowodowało gwałtowny odpływ kapitału zagranicznego...

...Teoria oligopolistycznej reakcji Kincherbrocher’a- w wyniku koncentracji i centralizacji kapitału dochodzi do powstania w każdej branży wielkich przedsiębiorstw tzw. oligopoli, które konkurują ze soba. W sferze międzynarodowej polega to na tym, że jeżeli jedno z nich rozpocznie działalność na rynku zagranicznym to natychmiast pozostałe wchodzą na ten rynek...

...Ryzyko transakcyjne (związane z ujemnymi różnicami kursowymi) Polega ono na tym, że firma ponosi stratę, jeśli kurs waluty kontraktu terminowego spadnie w stosunku do waluty kraju lokalizacji firmy do momentu realizacji tego kontraktu...

19/02
INTERNACJONALIZACJA I GLOBALIZACJA:
Podmiotami internacjonalizacji są korporacje międzynarodowe i KTN.
1. Poziomy internacjonalizacji i globalizacji :
mikro-makro(poziom spółki córki oddziału lub filii przedsiębiorstwa międzynarodowego)
mikro-(poziom przedsiębiorstwa)
mezo-(poziom branży lub regionu danego kraju)
makro- poziom kraju
region świata
globalny poziom(obejmujący cały świat)
poziom kosmosu
2. Internacjonalizacja-każdy rodzaj działalności gosp. podejmowanej przez przedsiębiorstwo za granicą
3. Globalizacja- wyższy etap internacjonalizacji, charakteryzujący się dużą dynamiką i rozmiarami przepływów gosp. w obrębie przedsiębiorstwa oraz pomiędzy nimi, a jego partnerami oraz traktowaniem świata jako jednego rynku.
4. Przyczyny intern. i globalizacji.
a) czynniki technologiczno-kosztowe:
wzrost kosztów B+R
skrócenie cyklu życia produktu
pojawienie się innowacji w sferze przepływu informacji i komunikacji
komunikacja intermodalna i konteneryzacja i rozwój logistyki
wprowadzenie norm i standardów (przez ONZ) w poszczególnych krajach
kosztowe zróżnicowanie krajów(koszty siły roboczej, produkcji różnią się co powoduje przeniesie produkcji do krajów niskopłacowych, niskie podatki ceny towarów itp.)
powstanie przedsiębiorstw wirtualnych jako efekt outsorcingu
(outsorcing-przenoszenie funkcji produkcyjnych do miejsc o niskich kosztach wytworzenia)
(outshering-podejmowanie produkcji, przenoszenie do miejsc o niskich kosztach wytwarzanie)
wzrost znaczenia skali produkcji i podwyższenie technicznego optimum produkcji
wzrost znaczenia uczenia się i doświadczenia związanego z produkcją (learning by doing)
b) czynniki socjo-ekonomiczne
homogenizacja gustów konsumentów
pojawienie się konsumentów globalnyc

(…)

…. lub ekonomicznej
konkurencja, którą tworzą KTN dla miejscowego przemysłu(nowo powstające przemysły)
związane z eksportem „brudnych” technologii
proces prania brudnych pieniędzy; swobodny przepływ kapitału łączy się z tym procesem
korupcja i przekupywanie miejscowych elit
narkomania, rozprzestrzenianie się nihilizmu moralnego, chorób cywilizacyjnych, pojawienie się terrorystów globalnych
ograniczenie wpływów…
… na terminowym kupnie określonej waluty, jeżeli cena tej waluty w dniu realizacji transakcji wzrośnie to fundusz zyskuje
Kryzysy na globalnych rynkach finansowych:
kryzysy I generacji- wynikają z ekspansywnej polityki pieniężnej takich krajów jak Brazylia, Argentyna. Ekspansywna polityka pieniężna oznacza duże wydatki budżetowe np. na renty starcze, becikowe i powoduje wzrost deficytu budżetowego. W celu…
… był związany ze spekulacją, a tylko w 2-3% służyło zabezpieczeniu rzeczywistych transakcji handlowych, czyli tzn. hedgingowi, zwiększył on niepewność na rynku. Derywaty wpłynęły na emancypację świata finansów od sfery realnej gospodarki.
pojawienie się inwestorów instytucjonalnych, czyli nowych graczy na rynkach finansowych w formie funduszy inwestycyjnych np. f. hedgingowych, f. venture-capital, f…
…. a)
Emitowane są też kwity depozytowe (amerykańskie i globalne), obligacje (zagraniczne i euroobligacje). O. zagraniczne - emitowane są w walucie kraju, w którym następuje emisja. Euroobl. - w walucie innego kraju, aniżeli kraju emisji.
Ad. b)
Kredyty:
-zaciągane poza krajem lokalizacji KTN oraz poza kr. Lokalizacji sp. córki
-zaciągane przez centralę w kraju jej lokalizacji
14.05.07
Kredyty:
-udzielane…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz