Interpolacja - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Interpolacja - wykład - strona 1

Fragment notatki:

I.
Interpolacja
5. Na ka˝dym z odcinków podpisz wartoÊci odpowiadajàce
ka˝demu oznaczonemu punktowi (koƒce ma∏ych odcinków).
1. Na rysunku oznaczono punkty pomiaru
wysokoÊci bezwzgl´dnej i podano wynik pomiaru.
16
13
11
8
15
16
13
13
15
20
17
23
22
22
17
21
24
32
27
22
19
27
26
24
22
17
19
18
24
17
8
9
11
16
22
24
16
13
13
22
21
32
24
17
19
27
26
18
22
20
17
11
9
7
16
22
2
27
5
3 5
17
8
8
9
4
5
1
13
22
17 11
11
21 12
7 9 10
6
0
11
8
4
7
1
2
5
23
21
17
2
22
20
2
32
27
24
19
27
26
9
24
17
7
22
15
18
17
19
17
2
9
10
14
8
4. Podziel ka˝dy z odcinków na tyle równych cz´Êci, ile wynosi
ró˝nica pomi´dzy jego skrajnymi punktami.
22
11
11
13
8
9
8. Otrzyma∏eÊ poziomicowy obrazu terenu.
10
15
27
na 5 równych cz´Êci
20
22
25
25
11
30
na 11 równych cz´Êci
11
11
0
13
15
17
22
9
10
11
8
15
15
19
8
9
4
6
19
17
9
16
17
9 10
18
13
4
12
6 8
4
8
11
2
15
6
6
6
17
10
13
13
10
17
13
3
14
10
7
16
8
14
8
24 15
19
13
4
15
11
32 8 24
27
2 26 1
5
18
7. WykreÊl izolinie na ca∏ej oznaczonej powierzchni,
stosujàc powy˝szà metod´.
4
17
6
9
3
15
22
11
13
8 3
7
9
23
10
5
20
15
8
6
14
9
1
22
9
27
26
14
8
3. Oblicz ró˝nic´ wartoÊci pomi´dzy koƒcami ka˝dego
powsta∏ego odcinka.
7
24
17
19
17
11
16
15
19
10
14
3
13
21
32
28 29 30 31
24
17
11
8
17
2324
23
2526
23
2728
24
2930
25
31
26
17
13
8
9
15
15
22
19
13
17
10
27
17
18
11
11
15
23
27
15
22
6. Znajdê najbli˝ej siebie po∏o˝one punkty o tych samych
wartoÊciach i delikatnie je po∏àcz, uwa˝nie patrzàc na wartoÊci
punktów po∏o˝onych w pobli˝u (np. izolinia 25 nie mo˝e byç
poprowadzona pomi´dzy punktami 26 i 28, ale powinna
znajdowaç si´ pomi´dzy punktami 24 i 26).
11
8
15
17
20
27
26
14
13
2. Po∏àcz oznaczone punkty delikatnymi kreskami tak,
aby linie ∏àczàce nie przecina∏y si´.
Pomi´dzy punktami powsta∏y odcinki.
22
17
19
17
11
13
24
19
17
14
21
32
28 29 30 31
13
15
17
2324
23
2526
23
2728
24
2930
25
31
26
27
17
10
13
22
20
15
11
8
15
11
nie dzielimy – punkty znajdujà si´
na tej samej wysokoÊci
© Copyright by Demart Sp. z o.o., Warszawa 2005
15
10
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz