Kartodiagram i kartogram - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kartodiagram i kartogram - wykład - strona 1

Fragment notatki:

V.
Kartodiagram i kartogram
Wykonanie mapy metodà kartodiagramu
Wykonanie mapy metodà kartogramu
Kartodiagram jest metodà prezentacji zjawisk polegajàcà
na rozmieszczeniu diagramów na mapie. Najcz´Êciej odnoszà
si´ one do powierzchni (np. województwa, powiatu lub gminy).
WartoÊç liczbowà zjawiska mo˝e prezentowaç wysokoÊç
diagramu (diagramy s∏upkowe) bàdê jego powierzchnia
(diagramy kwadratowe, ko∏owe, pó∏koliste, trójkàtne).
Konstrukcj´ kartodiagramu przeÊledzimy przedstawiajàc emisj´
py∏ów i gazów w poszczególnych województwach w Polsce
za pomocà s∏upków.
Kartogram jest metodà prezentacji intensywnoÊci zjawiska
w odniesieniu do powierzchni wybranych jednostek
(np. administracyjnych). Nat´˝enie barw lub deseni na tych
powierzchniach jest proporcjonalne do wartoÊci prezentowanego
wskaênika. Wi´kszym wartoÊciom przyporzàdkowane sà
ciemniejsze barwy, mniejszym jaÊniejsze. Kartogramem
przedstawia si´ zjawiska wyra˝one stosunkiem dwóch liczb,
np. g´stoÊç zaludnienia (liczba osób/km2), dochód narodowy
(z∏/mieszkaƒca), plony p∏odów rolnych (q/ha). Kartogram jest
najcz´Êciej u˝ywanà metodà w przypadku map statystycznych.
Jego konstrukcj´ przeÊledzimy przedstawiajàc udzia∏ obszarów
prawnie chronionych w ogólnej powierzchni poszczególnych
województw w Polsce.
1. Przygotuj map´ Polski z zaznaczonymi granicami województw.
2. Po wybraniu zjawiska do prezentacji na mapie odszukaj,
np. w roczniku statystycznym, odpowiednie dane liczbowe.
3. Dobierz wielkoÊç diagramów tak, aby by∏y dobrze widoczne
ró˝nice mi´dzy nimi, lecz jednoczeÊnie s∏upki nie zbyt
wysokie. Odnajdê wartoÊci skrajne prezentowanego zjawiska
i na tej podstawie przyjmij jego wartoÊç jednostkowà.
Odnosi si´ ona do wysokoÊci s∏upka: np. 1 mm odpowiada
15 000 ton. Sprawdê, czy najmniejszy s∏upek jest widoczny
(1,3 mm – woj. podlaskie) i czy najwi´kszy zmieÊci∏ si´ na
mapie (42,2 mm – woj. Êlàskie). JeÊli tak, to znaczy, ˝e
w∏aÊciwie dobra∏eÊ wartoÊç jednostkowà.
4. Wpisz obliczone wysokoÊci s∏upków do tabeli.
1. Przygotuj map´ Polski z zaznaczonymi granicami województw.
2. Po wybraniu zjawiska do prezentacji na mapie odszukaj,
np. w roczniku statystycznym, odpowiednie dane liczbowe.
3. Wpisz dane do tabeli, porzàdkujàc je od najwi´kszej
do najmniejszej wartoÊci. Pogrupuj województwa. Najcz´Êciej
na 3 – 7 klas. W naszym przyk∏adzie zaproponowano podzia∏
na 3 grupy województw (patrz tabela). W tej samej grupie
znajdujà si´ województwa o zbli˝onych wartoÊciach odsetka
obszarów chronionych.
Województwo
Województwo
dolnoÊlàskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
∏ódzkie
ma∏opolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
Êlàskie
Êwi´tokrzyskie
warmiƒsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
Emisja py∏ów i gazów (w tonach) WysokoÊç s∏upka (w mm)
129 662
93 444
55 251
33 562
395 352
213 530
220 708
64 002
37 645
20 180
62 196
633 141
86 373
24 203
205 800
103 059
8,6
6,2
3,7
2,2
26,4
14,2
14,7
4,3
2,5
1,3
4,1
42,2
5,8
1,6
13,7
6,9
min
max
1 mm odpowiada 15 000 ton
5. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz