Integracja polityki gos-społ w latach 1957-84, sem III

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Integracja polityki gos-społ w latach 1957-84, sem III - strona 1 Integracja polityki gos-społ w latach 1957-84, sem III - strona 2 Integracja polityki gos-społ w latach 1957-84, sem III - strona 3

Fragment notatki:

Integracja polityki gospodarczo-społecznej w latach 1957-84
W traktacie rzymskim o EWG zostały zamieszczone postanowienia w tej sprawie i określano dziedziny gosp, które uznano za priorytetowe z punktu widzenia wprowadzenia wspólnego rynku i centralizacja polityki wg twórców EWG stanowiło ważny warunek w osiąganiu postępu w realizacji swobód wspólnego rynku. Dlatego w traktacie wymieniono jako priorytetowe następujące polityki:
Wspólna polityka rolna
Wspólna polityka handlowa
Wspólna polityka transportowa
Oraz wspólne zasady konkurencyjności na rynku wew EWG i wspólna polityka w niektórych strefach społecznych (elementy wspólnej polityki społecznej)
Co zostało zrealizowane w strefie integracji polityki:
W roku 1962 zaczęto wprowadzać spólną politykę rolną (WPR) i cały zakres charakteryzujący ten projekt został zrealizowany na początku lat 70.
Jaki był cel WPR na etapie jej wprowadzenia:
Zupełnie inny niż współcześnie dlatego, że współcześnie mamy do czynienia z nadprodukcją w rolnictwie a na początku lat 60 był jeszcze niedobór produktów rolnych. Dlatego wprowadzono takie instrumenty by wspierały one wzrost produkcji, wzrost produktywności w rolnictwie, zmiany strukturalne w rolnictwie, wzrost dochodów rolników, by nie było tak dużych różnic pomiędzy dochodami w rolnictwie i zawodach poza rolniczych, by ceny żywnościowych dóbr konsumpcyjnych nie ograniczały ich konsumpcji, by były dostosowane do możliwości dochodowych społeczeństwa. Wprowadzony w 1962 r. Europejski Fundusz Gwarancji i Orientacji rolnej został wyposażony w środki czyli instrumenty finansowe, które wspierały realizację celów WPR. Jednak zdecydowany priorytet uzyskały cele związane ze wzrostem produkcji rolnej jej produktywności, pracy w rolnictwie (częściowo) a przede wszystkim zapewniono wzrost dochodów rolników. Głównym instrumentem stały się ceny gwarantowane. Funkcjonowały one w ten sposób, że rolnicy mieli zapewniony zbyt produktów po cenach gwarantowanych w przypadku gdy cena na rynku spadały poniżej ceny gwarantowanych.
W funduszu dla rozwoju rolnictwa około 95% przeznaczona na sekcję gwarancji a tylko 5% na zmiany strukturalne w rolnictwie
? Jakie mogłyby być skutki takiej polityki rolnej?
-dynamiczny wzrost produkcji rolnej a podaż szybko przekroczyła popyt. Czyli nadwyżki rynkowe produktów rolnych zaczęto magazynować co zwiększało koszty WPR. Aby obniżyć koszty magazynowania nadwyżek produktów rolnych zaczęto substyzjować eksport tych produktów co wpływało na zniekształcanie konkurencji na rynku światowym i protesty krajów słabo rozwiniętych bo utrudniano w ten sposób sprzedaż tanich produktów krajom słabo rozwiniętym. Czyli WPR zaczęło być nie wygodna z punktu widzenia światowych eksportów produktów rolnych


(…)

… współfinansowano przede wszystkim inwestycje infrastrukturalne w południowych Włoszech. Po przystąpieniu do wspólnoty Wielkiej Brytanii, Irlandii i Danii zróżnicowanie regionalne w EWG wzrosło ale przede wszystkim wzmacniała się grupa krajów, oczekujących wsparcia finansowego.
Jakie mierniki są stosowane dla oceny rozwoju regionu?
Otóż wtedy przyjęto poziom PKB per capita, stopę bezrobocia oraz oprócz…
… z traktatem rzymskim o EWG miało zostać ujednolicona zew polityka handlowa EWG i w praktyce podstawy do ujednolicania tej polityki powstały wraz z wprowadzeniem Unii Celnej (1 lipca 1968r.) i przyjęciem wspólnej zew taryfy celnej. Oficjalnie wspólna polityka handlowa (zew) została wprowadzona w 1970 r. polegała ona na:
Podpisywaniu umów handlowych przez wspólnotę a negocjatorem tych umów stała się komisja…
… na ułatwieniu dostępu do rynku wspólnotowego wybranym krajom bądź grupą krajów.
Wspólna polityka transportowa nie została wprowadzona w życie natomiast przygotowana została strategia rozwoju wspólnego transporty lądowego
Wspólne zasady w polityce konkurencji zaczęto wprowadzać od 1962 r. ale do połowy lat 80 wspólnotowe prawo konkurencji nie zdominowało prawo konkurencji krajów członkowskich
Zakres wspólnotowej polityki Gos-społecznych. EWG został rozszerzony w latach 70. Wynikało to w dużym stopniu ze zmiany sytuacji gosp (kryzysy walutowe, osłabienie koniunktury, wzrost bezrobocia, wysoka inflacja). Stworzono wówczas podstawy polityki ochrony środowiska poprzez wprowadzenie programów ochrony środowiska, podstawy polityki przemysłowej, wprowadzając program zmian strukturalnych w przemyśle. Ten program…
… bezrobocie i zaczęło wprowadzać programy wspierające wzrost zatrudnienia.
Wraz ze wprowadzeniem węża walutowego (1972r.) można mówić o początkach wspólnej polityki walutowej ale większe znaczenie uzyskała ona dopiero po wprowadzeniu europejskiego systemu walutowego (1979r.), w którym wprowadzono zasadę wspólnych dostosowań kursowych, a w dalszej kolejności zacieśnienie koordynacji polityki pieniężnej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz