Integracja europejska - Kryteria Kopenhaskie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1939
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Integracja europejska - Kryteria Kopenhaskie - strona 1 Integracja europejska - Kryteria Kopenhaskie - strona 2 Integracja europejska - Kryteria Kopenhaskie - strona 3

Fragment notatki:

Integracja europejska Ekonomia - nauka badająca zachowania ludzkie gdy mają jakiś cel oraz ograniczone, mogące być alternatywnie wykorzystanymi środki. Sytuacja wyboru.
Integracja - proces tworzenia się całości z części, zespalanie.
Integracja europejska - międzynarodowa integracja regionalna polegająca na stopniowym usuwaniu granic między krajami partnerskimi. Pozwala to na pokojowe, dobrowolne zbliżanie się społeczeństw, gospodarek i państw ponad dotychczasowymi granicami.
Wymiary integracji: 1. Pogłębianie integracji - bardzo intensywna realizacja już przyjętych zobowiązań np. szybkie utworzenie Unii Celnej 2. Rozszerzanie integracji : - ujęcie przedmiotowe - kooperacja obejmuje nowe obszary ekonomiczne i polityczne np. przejście od EWWiS(52') do EWG(58' Francja, Niemcy, Włochy, Luksemburg, Belgia, Holandia) - ujęcie podmiotowe - nowi członkowie, rozszerzenia: północne(73': Wlk.Brytania, Irlandia, Dania), południowe1(81': Grecja), południowe2(86': Hiszpania, Portugalia), o kraje zamożne(95': Austria, Szwecja, Finlandia), o kraje Europy Śr.(04': Polska, Słowacja, Czechy, Węgry, Słowenia, Cypr, Malta, Litwa, Łotwa, Estonia), o kraje nad M.Czarnym(07': Rumunia, Bułgaria).
Kryteria Kopenhaskie(aby móc dołączyć do UE, Rada UE czerwiec 93'): 1. Polityczna stabilność instytucji gwarantujących demokrację, rządy prawa, przestrzeganie praw człowieka, poszanowanie i ochrona mniejszości. 2. Funkcjonowanie gospodarki rynkowej zdolnej do radzenia sobie z presją konkurencji w UE. 3. Akceptacja i przestrzeganie praw UE.
Dynamika integracji gospodarczej wg Balassy(61'): 1. Znoszenie ceł i ograniczeń ilościowych (Strefa Wolnego Handlu) 2. 1+Wspólna zewnętrzna taryfa celna(Unia Celna) 3. 2+Swobdny przepływ czynników produkcji(Wspólny Rynek) 4. 3+Koordynacja polityki gospodarczej(Unia Gospodarcza i Monetarna) 5. 4+Unifikacja polityki gospodarczej(Pełna Integracja Gospodarcza, Unia Gospodarcza)
Modele integracji zróżnicowanej: 1. Europa wielu prędkości (`Multispeed Europe) - realizowanie wspólnych celów przez grupę państw członkowskich chcących postępu w procesie integracji, reszta państw realizuje te cele z opóźnieniem. 2. Europa o zmiennej geometrii (`Variable=geometry' Europe) - istnieją nieusuwalne różnice między państwami członkowskimi, trwałe podziały w ugrupowaniach, koncepcja wzmocnionej współpracy, zawsze ktoś będzie lepszy od innego. 3. Europa indywidualnych opcji (Europe `a la carte') - państwa członkowskie wybierają rodzaje polityk z obowiązującego porządku prawnego, istnieje pewna wiązka celów minimalnych, które są wspólne wszystkim, a reszta w miarę możliwości i preferencji.
Główne etapy integracji gospodarczej w Europie: 1. Integracja sektorowa - utworzenie EWWiS w 52' 2. Utworzenie Unii Celnej 58'-68' 3. Realizacja Programu Jednolitego Rynku 86'-92'

(…)

… - państwa narodowe to najbardziej stabilna forma rządów, bliska kooperacja zwłaszcza gospodarcza na szczeblu międzynarodowym, OEEC(48'), Rada Europy(49'), Europejski Trybunał Praw Człowieka w Hadze(50'), EFTA(60').
Europejska Wspólnota Węgla i Stali (1.01.52-23.07.02): 1. Deklaracja Schumana (9.05.50) - propozycja utworzenia EWWiS, koncepcja stopniowej integracji, przełamanie wrogości między Francją a Niemcami 2. Wysoka Władza(poprzedniczka Komisji Europejskiej) - pierwszy przewodniczący Jean Monnet, decyzje dotyczące cen, wolumenu produkcji oraz handlu węglem i stalą, zasada większościowego głosowania.
Traktaty Rzymskie (25.03.57, konferencja w Messynie): 1. Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej(EURATOM). 2. Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą(EWG): - Unia Celna - trzy etapy pogłębiania integracji(58'-61', 62'-65', 66'-69') - Zapowiedź: swobodnego przepływu pracy, integracji rynków kapitałowych, wolnego handlu usługami, prowadzenia wspólnej polityki w pewnych obszarach - ponadnarodowe Instytucje: Europejskie Zgromadzenie Parlamentarne, Europejski Trybunał Sprawiedliwości, Komisja Europejska.
Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu(EFTA, 3.05.60): 1…
…, że jeśli interesy jednostki są ważne to większościowe głosowanie nie obowiązuje) 2. Wymiar monetarny - rozpad systemu z Bretton Woods (czyli systemu który zakładał stałość kursów walutowych i ewentualne okresowe przystosowania), niepowodzenie przy realizacji Planu Wernera(stagflacja w latach 70') 3. Wymiar handlowy - techniczne bariery handlu i rozdrobnienie rynków europejskich(w różnych krajach obowiązują różne…
… 99'
Początki integracji w Europie: 1. Wydarzenia: - Plan Marshalla (12 mld $, 48'-52') - pomoc finansowa dla wszytkich narodów Europy na zachód od Uralu, wspólny program odbudowy gospodarczej - Organizacja Europejskiej Współpracy Gospodarczej(OEEC, 48') i Europejska Unia Płatnicza(EPU, 50') 2. Efekty: - liberalizacja sprzyjała szybkiemu wzrostowi wolumenu handlu i dochodu - zmiana sposobu myślenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz