Instytut Historii i Archiwistyki UMK - syllabusy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2849
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instytut Historii i Archiwistyki UMK - syllabusy - strona 1 Instytut Historii i Archiwistyki UMK - syllabusy - strona 2

Fragment notatki:

Sylabusy Instytut Historii i Archiwistyki UMK 1. Nazwa przedmiotu Teoria i metodyka archiwalna
2. Imię i nazwisko wykładowcy prof. dr hab. Halina Robótka
3. Formuła nauczania wykład Wykład z prezentacją.
4. Rok studiów II
5. Wymagania wstępne Zaliczenie zajęć z I roku studiów.
6. Cele przedmiotu Pogłębiona wiedza o kierunkach rozwoju archiwistyki w Polsce i na świecie. Analiza stanu terminologii archiwalnej w Polsce i na świecie. Historyczne kształtowanie się zasad archiwalnych oraz praktyczne ich znaczenie. Zasady, metody, formy, techniki i narzędzia kształtowania narastającego zasobu, gromadzenia, przechowywania, opracowania i udostępniania.
7. Treści merytoryczne przedmiotu Podstawowe pojęcia: kształtowanie narastającego zasobu, kancelaria, archiwum bieżące i jego typologia, składnica akt, narastający zasób archiwalny, formy kształtowania narastającego zasobu, narodowy zasób archiwalny, selekcja, zespół archiwalny, zbiór archiwalny, zasób, zasady rozmieszczenia zasobu.
Historia zarchiwistyki.
Podstawy prawne kształtowania, gromadzenia, przechowywania i opracowania zasobu, na tle porównawczym w innych państwach (instrukcje kancelaryjne, wykazy akt, kwalifikatory).
Cele, zasady i metody (narzędzia i procedury) selekcji.
Nadzór nad narastającym zasobem archiwalnym: zasady, tryb i dokumentacja wizytacji archiwów zakładowych i innych archiwów bieżących.
Nadzór nad brakowaniem.
Zasady rozmieszczenia zasobu w Polsce i w innych krajach.
Budownictwo archiwalne w Polsce i na świecie, analiza porównawcza.
Dziedzictwo archiwalne.
Przechowywanie zasobu: zasady , warunki techniczne, wyposażenie magazynów archiwalnych, tektonika zasobu, profilaktyka.
Cel opracowywania zasobu, zasady, metody i postępowanie przy opracowaniu zasobu w systemie tradycyjnym i komputerowym.
Pomoce archiwalne: typy i rodzaje, cechy charakterystyczne, role im przypisane.
Standardy opisu archiwalnego w Polsce i na świecie.
Tradycyjny i komputerowy system informacji archiwalnej (m. in. Zosia).
8. Metody oceny Warunki zaliczenia: obecność na wykładach i pozytywna ocena z egzaminu. Forma zaliczenia: trzykrotne sprawdzenie listy obecności na wykładach.
9. Zalecane lektury H. Robótka, B. Ryszewski, A. Tomczak, Archiwistyka , Warszawa 1989, s. 1-97
B. Ryszewski, Problemy komputeryzacji archiwów , Toruń 1994
B. Ryszewski, O niektórych podstawowych pojęciach , Zeszyty Naukowe Mikołaja Kopernika w Toruniu, Historia V
B. Ryszewski, Problemy badawcze archiwistyki , Toruń 1985
W. Stępniak, Sukcesja państw dotycząca archiwaliów , Warszawa 1989


(…)

…, Warszawa 2001, s. 119-137
A. Laszuk, Stan informatyzacji archiwów państwowych, Archeion t. 107, 2004, s. 171-204
H. Robótka, System informacji archiwalnej czy system zarządzania informacją archiwalną w epoce nowych technologii, w: Historyk-Archiwista-Komputer, Toruń 2004, s. 11-26
B. Ryszewski, Problemy komputeryzacji archiwów, Toruń 1994
Do góry

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz