Instytucje profilaktyczne i wczesnej interwencji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1708
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instytucje profilaktyczne i wczesnej interwencji - strona 1 Instytucje profilaktyczne i wczesnej interwencji - strona 2 Instytucje profilaktyczne i wczesnej interwencji - strona 3

Fragment notatki:


INSTYTUCJE PROFILAKTYCZNE I WCZESNEJ INTERWENCJI DEF.INSTYTUCJI: to zakład o charakterze publicznym zajmujący się określonym zakresem spraw. Jest ona elementem życia społecznego i służy zaspakajaniu potrzeb społeczeństwa lub jednostki
-to grupa ludzi zorganizowanych wg określonych reguł w celu zaspokajania pewnych potrzeb
Funkcje instytucji: stwarzanie możliwości zaspakajania potrzeb; zapobieganie powstawaniu trudnych życiowych sytuacji i prob.społ., wspieranie tych, którzy samodzielnie nie mogą przezwyciężyć problemu; regulowanie działań jednostki w ramach stosunków społecznych i zachowań patologicznych, resocjalizacyjnych; częściowe kompensowanie skutków szkód spowodowanych życiowymi sytuacjami (bezdomność, choroby)
INSTYTUCJE PROFILAKTYCZNE
Definicja p rofilaktyki    Profilaktyka to proces, który wspiera zdrowie poprzez umożliwienie ludziom uzyskania pomocy potrzebnej im do konfrontacji ze złożonymi, stresującymi warunkami życia oraz umożliwienie jednostkom osiągania subiektywnie satysfakcjonującego, społecznie akceptowanego, bogatego życia. MOPS jest samodzielną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy
2. MOPS , jako jednostka organizacyjna pomocy społecznej, wchodzi w skład Systemu Pomocy Społecznej gminy
Celem działalności MOPS jest: 1/ umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości
i uprawnienia oraz zapobieganie powstawaniu takich sytuacji, 2/ doprowadzenie do możliwie pełnego usamodzielnienia osób i rodzin oraz
doprowadzenie do integracji osób i rodzin ze środowiskiem oraz umożliwianie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka
Zadaniem MOPS jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb. 2. Zadania MOPS obejmują, w szczególności: 1/ przyznawanie i wypłacanie przewidzianych właściwymi ustawami świadczeń, 2/ pracę socjalną, 3/ prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej, 4/ analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy
społecznej,
5/ realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, 6/ rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA Celem działania poradni jest udzielanie dzieciom (w wieku od urodzenia) i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.


(…)

…, DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE I INFORMACYJNE
SĄD - KURATOR SĄDOWY (SPOŁECZNY)
Kurator sądowy to funkcjonariusz publiczny, pełniący swoje obowiązki w jednym zespole kuratorskiej służby sądowej, realizujący określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo - resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym związane z wykonywaniem orzeczeń sądu. Kuratorzy sądowi wykonują swoje zadania zarówno…
…, nieprofesjonalne- świadczone spontanicznie; wolontariatowe; emocjonalne; informacyjne; duchowe), ratownictwo ( czynność w sytuacji zagrożenia zdrowia, życia, to działanie okresowe lub jednorazowe).
INTERWENCJA KRYZYSOWA Interwencja kryzysowa jest działaniem praktycznym, zmierzającym do odzyskania przez osobę - dotkniętą kryzysem- zdolności jego samodzielnego pokonania. Ma charakter pomocy psychologicznej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz