Instytucje prawa karnego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 448
Wyświetleń: 7833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instytucje prawa karnego - strona 1 Instytucje prawa karnego - strona 2 Instytucje prawa karnego - strona 3

Fragment notatki:

notatka dla administracji
Zasady Prawa Karnego: 1. Nie ma przestępstwa bez ustawy (nullum crimen sine lege) nie ma przestępstwa poza prawem; żaden czyn nie jest przestępstwem, jeśli takim nie określi go prawo. Za przestępstwo może być uznany tylko taki czyn, który jest opisany w k.k. czy w innej ustawie około kodeksowej i uznany przez ustawodawcę za przestępstwo. Milczenie ustawy karnej na temat określonego zachowania jest jednoznaczne, taki czyn nie stanowi przestępstwa – jeżeli w k.k. sprawdzamy , czy dane zachowanie jest przestępstwem, a ustawa milczy na ten temat, to milczenie jest jednoznaczne – taki czyn nie stanowi przestępstwa, a więc wyłącznie za przestępstwa możemy uznać takie czyny, które są uznane przez ustawodawcę za przestępstwa i opisane przez ustawę karną. Każdy czyn uznany za przestępstwo ma swoje znamiona, czyli te elementy, z których się składa taki czyn i sprawca przestępstwa, żeby być uznany za sprawcę tego przestępstwa musi wypełnić całość opisu czynu, który istnieje w ustawie karnej Nie możemy uznać za przestępcę osoby, która w 80% wypełniła owe znamiona., Oznacza to, że taki człowiek nie jest przestępcą. On musi dokładnie zrealizować cały opis czynu, żebyśmy mogli te czyny przypisać i powiedzieć, że on odpowiada za przestępstwo. 2. Nie ma kary bez ustawy (nullum poena sine lege) Organy państwowe działające w systemie prawa stanowionego mogą podjąć działania tylko w zakresie kompetencji które przyznają im obowiązujące normy prawne. Czyn nie jest karalny, jeśli nie istnieje norma prawna ustanawiająca sankcję za ten czyn. Co więcej, niedopuszczalne jest wymierzenie sprawcy kary, której za popełniony przez niego czyn ustawa nie przewiduje. Nie tylko zatem sam czyn musi być określony w ustawie (nullum crimen sine lege), lecz również kara przewidziana za ten czyn. Sędzia, który ma wymierzy

Zasady Prawa Karnego:
Nie ma przestępstwa bez ustawy (nullum crimen sine lege)
nie ma przestępstwa poza prawem; żaden czyn nie jest przestępstwem, jeśli takim nie określi go prawo.
Za przestępstwo może być uznany tylko taki czyn, który jest opisany w k.k. czy w innej ustawie około kodeksowej i uznany przez ustawodawcę za przestępstwo. Milczenie ustawy karnej na temat określonego zachowania jest jednoznaczne, taki czyn nie stanowi przestępstwa - jeżeli w k.k. sprawdzamy , czy dane zachowanie jest przestępstwem, a ustawa milczy na ten temat, to milczenie jest jednoznaczne - taki czyn nie stanowi przestępstwa, a więc wyłącznie za przestępstwa możemy uznać takie czyny, które są uznane przez ustawodawcę za przestępstwa i opisane przez ustawę karną.
Każdy czyn uznany za przestępstwo ma swoje znamiona, czyli te elementy, z których się składa taki czyn i sprawca przestępstwa, żeby być uznany za sprawcę tego przestępstwa musi wypełnić całość opisu czynu, który istnieje w ustawie karnej> Nie możemy uznać za przestępcę osoby, która w 80% wypełniła owe znamiona., Oznacza to, że taki człowiek nie jest przestępcą. On musi dokładnie zrealizować cały opis czynu, żebyśmy mogli te czyny przypisać i powiedzieć, że on odpowiada za przestępstwo.
Nie ma kary bez ustawy (nullum poena sine lege) Organy państwowe działające w systemie prawa stanowionego mogą podjąć działania tylko w zakresie kompetencji które przyznają im obowiązujące normy prawne. Czyn nie jest karalny, jeśli nie istnieje norma prawna ustanawiająca sankcję za ten czyn. Co więcej, niedopuszczalne jest wymierzenie sprawcy kary, której za popełniony przez niego czyn ustawa nie przewiduje. N

(…)

…, powstrzymania się od nadużywania alkoholu czy też środków odurzających, oraz naprawienia w całości lub w części wyrządzonej szkody, przy czym obowiązek ten może być nałożony tylko wtedy gdy nie został on już nałożony jako środek karny. Przed nałożeniem wyżej wymienionych obowiązków probacyjnych sąd musi wysłuchać skazanego. Kodeks karny przewiduje warunkowe zawieszenie wykonania kary ograniczenia wolności…
… (grzywna w razie warunkowego zawieszenia wykonania kary) nie może przekraczać:
180 stawek dziennych dziennych (od 8 czerwca 2010 r.: 270 stawek dziennych) - jeżeli jest ona związana z zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności,
90 stawek dziennych (od 8 czerwca 2010 r.: 135 stawek dziennych) - jeżeli jest ona związana z zawieszeniem wykonania kary ograniczenia wolności.
Wymierzając karę łączną…
… i bez warunkowego zawieszenia ich wykonania sąd może w wyroku łącznym warunkowo zawiesić wykonanie kary łącznej, jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 69 KK (przesłanki warunkowego zawieszenia wykonania kary).
Od 8. czerwca 2010 r., w razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania sąd może w wyroku łącznym orzec karę łączną…
… z instytucji
warunkowe zawieszenie wykonania kary
warunkowe przedterminowe zwolnienie
Ad 1. WARUNKOWE UMORZENIE POSTĘPOWANIA
Art. 66. § 1. Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy nie karanego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy…
… i fakultatywne. Następuje to podjęcie gdy:
sprawca popełni przestępstwo
sprawca rażąco narusza porządek prawny
sprawca uchyla się od dozoru lub nie wykonuje nałożonych obowiązków.
Ad 2. WARUNKOWE ZAWIESZENIE WYKONANIA KARY
Obecnie obejmuje możliwość zawieszenia nie tylko kar pozbawienia wolności ale także kary ograniczenia wolności i kary grzywny. Wolno zawiesić karę pozbawienia wolności do 2 lat.
Przesłanki…
… stanowi okres próby, przy czym nie może on być krótszy niż 2 lata, a dłuższy niż lat 5. Kara dożywotniego pozbawienia wolności kara polegająca na osadzeniu skazanego w zakładzie karnym do końca jego życia. Jest to najsurowsza kara przewidziana Kodeksem Karnym. Jest ona bezterminowa, skazany na karę dożywocia może ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie po 25 latach kary (okres próby trwa…
…:
art. 10 par. 2 podmiotem przestępstwa może być osoba fizyczna, która ukończyła w chwili popełnienia czynu (najcięższe przestępstwa KK) 15 lat. Kara dla takiej osoby nie może przekraczać 2/3 górnej granicy ustawowego zagrożenia za dane przestępstwo, sąd może też zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. Nie może też orzec kary dożywotniego pozbawienia wolności. By taka osoba mogła odpowiadać…
…, fundacji, organizacji społecznej, z przeznaczeniem na cel bezpośrednio związany z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. Świadczenie to nie może przekroczyć 60.000 złotych. Świadczenie pieniężne podlega wykonaniu przez komornika w drodze egzekucji sądowej. Podanie wyroku do publicznej wiadomości - sąd może orzec podanie wyroku do publicznej wiadomości w określony…
… okres próby - nie może on być krótszy niż 2 lata ani dłuższy niż 5 lat, - odnośnie skazanego - multirecydywisty - okres próby nie może być krótszy niż 3 lata, - w razie warunkowego zwolnienia z kary dożywotniego pozbawienia wolności - okres próby wynosi 10 lat.
Odwołanie warunkowego przedterminowego zwolnienia. W razie odwołania warunkowego zwolnienia - ponowne warunkowe zwolnienie nie może nastąpić…
… socjale)
Każde przestępstwo musi być czynem społecznie szkodliwym, ale nie każdy czyn społecznie szkodliwy musi być uznany za przestępstwo. Kategoria czyny społecznie szkodliwe jest kategorią znacznie szerszą od kategorii przestępstwa. Tylko pewne czyny społecznie szkodliwe są uznane za przestępstwo, bo nie przy każdym przestępstwie społeczno szkodliwym kara kryminalna odniosłaby skutek, czy jest celowe stosowanie kary kryminalnej - tylko takie czyny są uznane za przestępstwo, jeśli kara będzie skuteczna. Art. 1 wprowadza zasadę - aby przestępstwo było czynem społecznie szkodliwym o pewnym ładunku społecznej szkodliwości, musi jego szkodliwość być większa niż znikoma. (art. 1§2 Nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma). Nie ma przestępstwa bez winy (nullum crimen…
… się w takie schematy nazywano formami winy. Rozróżniamy formy winy:
umyślnej (zamiar bezpośredni i zamiar ewentualny)
nieumyślnej (lekkomyślność i niedbalstwo)
formę winy mieszaną.
Winę umyślną cechuje zamiar popełnienia czynu zabronionego (art. 9 §1), tzn. świadomość rzeczywistości składającej się na stronę przedmiotową przestępstwa i określony stosunek woli. Zamiar bezpośredni (dolus directus) cechuje chęć…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz