Instytucja wyłączenia-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 434
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instytucja wyłączenia-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

38/1. Wyłączenie pracownika, organu, członka org.
Instytucja wyłączenia - jest to instytucja wyznaczająca zdolność prawną organu. Z mocy prawa organy tracą zdolność co do prowadzenia postępowania w określonej sprawie. Wyłączenia są obligatoryjne. Naruszenie instytucji wyłączenia przy wydaniu decyzji w postępowaniu pociąga za sobą sankcję wzruszalności tej decyzji w trybie wznowienia postępowania. Kpa wyodrębnia instytucję wyłączenia: pracownika organu administrującego, organu administrującego, członka organu kolegialnego.
Wyłączenie pracownika organu administrującego - podstawą jest bliskość wobec strony lub osobie zaangażowanej w sprawie. Pracownik wyłączony od udziału w postępowaniu może podejmować jedynie czynności nie cierpiące zwłoki ze względu na interes społeczny lub ważny interes stron. Pracownik podlega wyłączeniu zgodnie z art.24 § 1 ze względu na bliskość wobec strony wtedy, gdy:
- jest stroną w stosunku prawnym tego rodzaju, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki,
- jest to sprawa jego małżonka (nawet po ustaniu małżeństwa) , krewnych lub powinowatych do drugiego stopnia,
- sprawa dotyczy osoby związanej z pracownikami stosunkiem przysposobienia, opieki lub kurateli (także po ustaniu),
- pracownik był lub jest przedstawicielem jednej ze stron albo, gdy przedstawicielem jest osoba związana z nim węzłem pokrewieństwa, powinowactwa, stosunkiem przysposobienia, opieki lub kurateli,
- jedną ze stron jest osoba będąca w stosunku nadrzędności służbowej wobec niego.
- ze względu na bliskość wobec sprawy - gdy jest w niej stroną, był w sprawie świadkiem lub biegłym; z powodu danej sprawy wszczęto przeciwko pracownikowi dochodzenie służbowe, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie karne,
- w innych okolicznościach - jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że może one spowodować wątpliwości dotyczące bezstronności pracownika art.24§3)Zgodnie z ordynacją podatkową, pracownik urzędu skarbowego, urzędu gminy (miasta), starostwa oraz urzędu marszałkowskiego, izby skarbowej, Ministerstwa Finansów oraz członek samorządowego kolegium odwoławczego podlega wyłączeniu od załatwienia spraw dotyczących zobowiązań podatkowych oraz innych spraw normowanych przepisami prawa podatkowego, w których: jest stroną,
stroną jest jego małżonek, rodzeństwo, wstępny oraz zstępny,
stronami są osoby związane z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
był świadkiem lub biegłym albo był lub jest przedstawicielem podatnika, albo w których przedstawicielem podatnika jest jedna z osób wymienionych w pkt b i c
brał udział w zaskarżonej decyzji,
zaistniały okoliczności, w związku z którymi wszczęto przeciw niemu postępowanie służbowe, dyscyplinarne lub karne ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz