Instrumenty wspierania eksportu w Polsce - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1624
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instrumenty wspierania eksportu w Polsce - omówienie - strona 1 Instrumenty wspierania eksportu w Polsce - omówienie - strona 2 Instrumenty wspierania eksportu w Polsce - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

2012-05-17
Instrumenty wsparcia promocyjno-informacyjnego polskiego eksportu
Promocja gospodarcza obejmuje przede wszystkim :
• promocję eksportu (wsparcie promocyjno-informacyjne eksportu)
• promocję napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych
promocję bezpośrednich inwestycji zagranicznych realizowanych
przez przedsiębiorstwa krajowe
Instrumenty wspierania
eksportu w Polsce
1
2
Instrumenty wsparcia promocyjno-informacyjnego polskiego eksportu
Instrumenty wsparcia promocyjno-informacyjnego polskiego eksportu
Najważniejsze programy rządowe dotyczące polityki proeksportowej:

„Założenia polityki proeksportowej” (1993),

„Kierunki działań dla pobudzenia eksportu” (1997),

„Ocena sytuacji i propozycje działań dla polepszenia sytuacji w
handlu zagranicznym Polski” (1999),

„Program promocji gospodarczej Polski do roku 2005” (2003),

W Polsce promocja eksportu zapoczątkowana została w 1991 roku
, poprzez wydzielenie w budżecie środków na „fundusz promocji”,
które służyły sfinansowaniu instrumentów promocji gospodarczej
realizowanych przez Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z
Zagranicą.
„Założenia do strategii promocji gospodarki polskiej 2007-2015”
(2007)
3
Instrumenty wsparcia promocyjno-informacyjnego polskiego eksportu
4
Instrumenty wsparcia promocyjno-informacyjnego polskiego eksportu
Analizując rozwój instrumentów wsparcia wskazać można na dwa
wyraźne trendy:
Instytucje promujące eksport
 Wypieranie klasycznych instrumentów wsparcia przez programy
finansowane ze środków Unii Europejskiej
 Decentralizację promocji eksportu.
5
6
1
2012-05-17
Instrumenty wsparcia promocyjno-informacyjnego polskiego eksportu
Instrumenty wsparcia promocyjno-informacyjnego polskiego eksportu
Ministerstwo Gospodarki
Dysponuje najszerszym instrumentarium wsparcia eksportu,
nadzoruje prace dwóch agencji oraz posiada sieć placówek
zagranicznych (WPHiI przy Ambasadach).
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
Celem Agencji jest udział w realizacji programów rozwoju gospodarki,
również w zakresie wspierania rozwoju eksportu. Aktualnie Agencja:
1. W ramach prowadzonego ośrodka informacyjnego Enterprise
Europe Network, świadczy usługi informacyjne dla
przedsiębiorców, seminaria, konferencje, opracowuje i
dystrybuuje oferty współpracy polskich firm.,
2. Oferuje możliwość korzystania z Bazy Kooperacyjnej Komisji
Europejskiej
3. Prowadzi międzynarodowa współpracę instytucjonalną, która
opiera się na porozumieniach zawieranych z zagranicznymi
agencjami działającymi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości,
4. Realizuje instrument jakim jest wsparcie przedsiębiorców w
ramach działania 6.1 PO IG „Paszport do eksportu”.
W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
realizuje działanie 6.5 „Promocja polskiej gospodarki”, które
obejmuje:
1. kompleksowe branżowe programy promocji
2. usługi doradcze dla przedsiębiorców oraz instytucji
współpracujących
3. interaktywny portal dla przedsiębiorców
4. programy promocji ogólne.
7
Instrumenty wsparcia promocyjno-informacyjnego polskiego eksportu
8
Instrumenty wsparcia promocyjno-informacyjnego polskiego eksportu
Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
Realizuje przede wszystkim zadania o charakterze wsparcia
informacyjnego:
Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji (WPHiI)
Wydziały Ekonomiczne Ambasad i Konsulatów Generalnych RP
1. Od 1992 wydawany jest, w kilku językach, informator Polska Twój
Partner Gospodarczy, adresowany do przedsiębiorstw zagranicznych,
2. W strukturze IBRKK funkcjonuje Centrum Informacji Rynkowej
Handlu Zagranicznego,
3. Instytut wspiera portal internetowy www.trade.gov.pl,
4. Instytut prowadzi portal internetowy www.handel.ue.pl.
9
Instrumenty wsparcia promocyjno-informacyjnego polskiego eksportu
10
Instrumenty wsparcia promocyjno-informacyjnego polskiego eksportu
Administracja samorządowa
Zakres wsparcia różni się w zależności od województwa, generalnie
przedsiębiorcy mogą ubiegać się o współfinansowanie np. kosztów
udziału w międzynarodowych imprezach targowych i
wystawienniczych oraz misjach gospodarczych.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Planowane jest uruchomienie sieci Centrów Obsługi Inwestorów i
Eksporterów, finansowanej ze środków europejskich w ramach
programu PO IG działanie 6.2.1 „Wsparcie dla sieci obsługi
inwestorów i eksporterów”. Centra ulokowane zostaną na poziomie
Urzędów Marszałkowskich i pełnić mają funkcje doradcze i
informacyjne w zakresie prowadzenia działalności eksportowej i
inwestycyjnej.
11
12
2
2012-05-17
Ocena skuteczności polityki proeksportowej
Instrumenty wsparcia promocyjno-informacyjnego polskiego eksportu
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych
Analiza SWOT
13
Ocena skuteczności polityki proeksportowej
Ocena skuteczności polityki proeksportowej
Mocne strony

Utrwalona pozycja polskich eksporterów na jednolitym rynku europejskim.


Intensywne wzmacnianie powiązań handlowych z krajami WNP.
Wysoki udział w eksporcie towarów przetworzonych o średnim poziomie
zaawansowania technologicznego.
Duży potencjał zorientowanych proeksportowo firm z kapitałem zagranicznym.
Rozbudowane instrumentarium finansowego i promocyjnego wspierania
eksportu, zbliżone do standardu obowiązującego w innych krajach.Możliwość wykorzystania środków unijnych do współfinansowania
promocyjnego wsparcia eksportu oraz działań na rzecz poprawy
międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw.
Aktywność polskich eksporterów: elastyczność działania, ofensywność,
zdolność do wyszukiwania nisz rynkowych.
Zorganizowane środowisko eksporterów.


Słabe stronyOcena skuteczności polityki proeksportowej
Niezadowalający stopień internacjonalizacji gospodarki Polski
Niska skłonność do eksportu firm z kapitałem wyłącznie polskim, w tym
zwłaszcza z sektora MSP.
Znaczne osłabienie wzrostu eksportu w latach 2007-2010.
Spadek opłacalności eksportu w wyniku aprecjacji złotego, rosnących
wynagrodzeń oraz silnego wzrostu cen paliw i surowców.
Niski udział krajów pozaeuropejskich, w tym najbardziej dynamicznych
rynków krajów nowouprzemysłowionych w polskim eksporcie.
Niski udział w eksporcie wyrobów wysokiej techniki.
Ograniczenie polityki proeksportowej do wykorzystania bezpośrednich
instrumentów wsparcia finansowego i promocyjnego, brak współdziałania
między resortami i instytucjami, od których zależy rozwój eksportu,
kierowanie się własnymi celami i priorytetami, nierzadko sprzecznymi z
potrzebami rozwoju eksportu.
.
Ocena skuteczności polityki proeksportowej
Szanse

Niski stopień wykorzystania większości finansowych i promocyjnych
instrumentów wspierania eksportu.


Słaba ocena skuteczności wsparcia promocyjnego.
Słabości struktury organizacyjnej wspierania eksportu: rozproszenie systemu,
brak jednostki koordynującej oraz ośrodków zapewniających eksporterom
kompleksową obsługę i pełny dostęp do oferowanych w ramach systemu
instrumentów wsparcia.
Słabość powiązań między sferą B+R i sektorem przedsiębiorstw oraz niska
innowacyjność, utrudniające poprawę międzynarodowej konkurencyjności
oferty eksportowej.
Niekorzystne warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce,
zwłaszcza w zakresie rozpoczynania działalności, uzyskiwania pozwoleń
budowlanych i regulowania należności podatkowych.Szybkie przezwyciężenie kryzysu na rynkach finansowych i poprawa klimatu
koniunkturalnego w gospodarce światowej.


Stworzenie zwartego systemu polityki proeksportowej państwa.
Usprawnienie struktury organizacyjnej bezpośredniego wspierania eksportu,
rozbudowa instrumentarium wsparcia, powszechniejsze i bardziej efektywne
wykorzystanie instrumentów finansowych i promocyjnych.
Zwiększenie nakładów na promocję eksportu przy wykorzystaniu funduszy
unijnych.


Ekspansja eksportowa na dynamiczne rynki krajów pozaeuropejskich, m.in.
dzięki zasadniczej rozbudowie potencjału kadrowego i finansowego
zlokalizowanych tam polskich placówek dyplomatyczno-handlowych.

Zwiększenie skłonności do eksportu firm z kapitałem wyłącznie polskim.
3
2012-05-17
Ocena skuteczności polityki proeksportowej


Utrzymanie wysokiego poziomu napływu bezpośrednich inwestycji
zagranicznych do Polski, w tym przez zwiększenie napływu kapitału
zagranicznego z krajów pozaunijnych; wzrost inwestycji bezpośrednich
polskich przedsiębiorstw za granicą.
Zwiększenie nakładów na sferę badawczo-rozwojową, ukierunkowanie prac
badawczych na potrzeby gospodarki, nasilenie współpracy między sferą B+R i
przedsiębiorstwami.

Stała poprawa międzynarodowej konkurencyjności polskiej oferty
eksportowej.


Zasadniczy wzrost udziału wyrobów wysokiej techniki w polskim eksporcie.
Wypracowanie rozpoznawalnych w świecie marek polskich, szczególnie w
grupie wyrobów o wysokim poziomie zaawansowania technologicznego.
Uproszczenie systemu regulacji gospodarczych w Polsce, zwiększenie
sprawności funkcjonowania administracji publicznej i wymiaru
sprawiedliwości.


Ocena skuteczności polityki proeksportowej
Zagrożenia

Wejście gospodarki światowej i europejskiej w fazę długotrwałego osłabienia
wzrostu, lokalnych kryzysów, napięć w międzynarodowych stosunkach
gospodarczych i narastającej niepewności.


Załamanie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski.
Pogłębiający się dualizm polskiej gospodarki, narastanie dysproporcji w
efektywności firm z kapitałem zagranicznym i kapitałem wyłącznie polskim,
malejąca skłonność tych ostatnich do eksportu.
Utrzymująca się niesprawność polityki proeksportowej: brak nowych
rozwiązań organizacyjnych, narastająca atomizacja systemu wspierania
eksportu, niewielka popularność instrumentów wsparcia finansowego i
promocyjnego oraz ich niska skuteczność.
Petryfikacja europocentrycznej orientacji polskiego eksportu i narastający
deficyt w obrotach z krajami zamorskimi.


Wejście do euro
Ocena skuteczności polityki proeksportowejDalsza stagnacja sfery B+R i utrzymująca się słabość jej powiązań z sektorem
przedsiębiorstw oraz brak zasadniczej poprawy innowacyjności polskich
przedsiębiorstw, a w konsekwencji pogarszająca się konkurencyjność oferty
eksportowej, niski nadal udział wyrobów wysokiej techniki w eksporcie oraz
ciągły brak rozpoznawalnych w świecie polskich marek.
Brak znaczących efektów działań na rzecz poprawy otoczenia biznesowego w
Polsce.
Niepowodzenie planu szybkiego wejścia do strefy euro, zwłaszcza przy
tendencji do aprecjacji złotego.
Dziękuję za uwagę
22
4
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz