Instrumenty prawne II i III filaru- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instrumenty prawne II i III filaru- opracowanie - strona 1 Instrumenty prawne II i III filaru- opracowanie - strona 2 Instrumenty prawne II i III filaru- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Instrumenty prawne II i III filaru
Nie należą one do dorobku wspólnotowego, do Acanis Com. (?), ale określone są w traktatach założycielskich.
Instrumenty II filaru
Art. 12. - jest to filar czysto międzyrządowy:
1. akty o charakterze post………… - zasady ogólne i wytyczne oraz wspólne strategie przyjmowane przez Radę Europejską działającą jednomyślnie (akty pierwotne)
2. akty wykonawcze - wspólne działania, stanowiska i decyzje przyjmowane większością kwalifikowaną przed Radę UE (na podstawie wspólnych strategii Rady):
- wspólne działania - wydawane są, gdy trzeba podjąć działanie operacyjne; zawierają one zawsze cel zakres i środki, które mają być przekazane przez państwa członkowskie Unii Europejskiej
- wspólne stanowiska - gdy są problemy tematyczne bądź geograficzne
Instrumenty III filaru
Instrumenty przyjmowane są wg procedury (występuje Rada, Komisja i nawet Parlament):
decyzje ramowe - służą dostosowaniu systemów prawnych, mają konstrukcje dyrektywy, ale bez bezpośredniego skutku; istnieje potrzeba implementacji
decyzje - w innych sytuacjach występują, są wiążące i też nie wywołują bezpośredniego skutku
konwencje - Rada wskazuje potrzebę jej zawarcia, wchodzi w życie, jeśli jest ratyfikowana co najmniej przez połowę państw członkowskich. Tu ma też kompetencje uznaniowe ETS.
Pozycja jednostki w UE
Wspólnoty europejskie są organizacją, która początkowo koncentrowała się na gospodarce i na początku jednostka nie posiadała praw ani wolności, ale miała prawa o charakterze gospodarczym (jedynie wtedy, gdy prowadziła działalność gospodarczą. Zmiana nastąpiła w latach 70-tych (orzeczenia ETS).
Aspekty pozycji jednostki:
obywatel UE
człowiek, który posiada przyrodzone prawa i wolności
jako podmiot gospodarczy
Ad. 1. Obywatelstwo też nie występowało w traktatach założycielskich. Dopiero w 1992 roku w Traktacie z Maestrii wprowadzono tę instytucję. Jednak koncepcja tej instytucji pojawiła się znacznie wcześniej - w latach 50-tych. W 1992 r. w traktacie o UE koncepcje te są ujęte i są podporządkowane metodzie międzyrządowej. W Traktacie amsterdamskim przenosi się te uprawnienia do Traktatu o Wspólnocie Europejskiej i można się na nie powoływać przed organami krajowymi. Poszerzono prawa za pomocą rozporządzeń, dyrektyw, decyzji. Jest możliwość bezpośredniego skorzystania z tych praw przed jednostką……………….
Obywatelstwo UE ma charakter:
- zależny
- pochodny
Podstawowym warunkiem jest przynależność do jednego z państw członkowskich. Nie można się zrzec tego obywatelstwa, a tracimy je wraz z utratą obywatelstwa państwa pochodzenia. Nabywamy je wraz z uzyskaniem obywatelstwa jednego z państw członkowskich. Teraz

(…)

… bez względu na obywatelstwo). Pozycja Karty ulegnie zmianie po wejściu w życie Traktatu lizbońskiego, bo stanie się ona prawem o mocy prawa pierwotnego. Traktat lizboński zobowiązuje wszystkie państwa członkowskie do przystąpienia do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Będą wtedy dwa sądy - ETS i Europejski Trybunał Praw Człowieka, które będą mogły orzekać inaczej.
Unia i Wspólnoty widzą jednostkę…
… na rynku wewnętrznym.
Ad. 3. Ochrona praw i wolności, które wywodzą się z godności człowieka. Systemy ochrony praw i wolności człowieka:
- krajowe - wynikają z Konstytucji;
- regionalne - system europejski, najbardziej rygorystyczny, zawarty w Europejskiej Konwencji Ochrony Praw Człowieka i Obywatela, który przewiduje też skargi indywidualne kierowane do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka…
…. Inne orzeczenia to:
- 11/70 - Internationale Handelsyesellschalf
- 4/73 - Nold
- 44/79 - Hour - odwołanie się do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
- 43/75 - Dehrenne - równouprawnienie kobiet i miejsce na rynku
ETS stwierdził, że są prawa i wolności, które wynikają z tradycji konstytucyjnych wspólnych dla wszystkich państw członkowskich (w pierwszym orzeczeniu) i wynikające z umów międzynarodowych…
… w Radzie (stałe naruszanie art. 6 ust.1.
Karta nicejska
Karta praw podstawowych UE przyjęta w 2006 r. - katalog praw i wolności chronionych na poziomie UE. Nie ma charakteru wiążącego (podpisana jest przez Radę, Komisję i Parlament). Wiąże tylko i wyłącznie instytucje wspólnotowe. ETS może kontrolować postępowanie tych instytucji w kontekście Karty. My nie możemy powoływać się na treść artykułów Karty…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz