Innowacyjność przedsiębiorstwa - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Innowacyjność przedsiębiorstwa - wykład - strona 1 Innowacyjność przedsiębiorstwa - wykład - strona 2 Innowacyjność przedsiębiorstwa - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Innowacyjność przedsiębiorstwa Innowacyjno ść wi ąż e si ę z wprowadzeniem czego ś nowego, nowatorstwem, reform ą , ulepszeniem. Mo ż e ona dotyczy ć wszelkich dziedzin i sfer oddzia ł ywa ń w r óż nych kierunkach. Innowacyjne s ą wi ę c wszystkie ulepszenia maszyn i urz ą d ze ń , reformy system ó w, jak i tworzenie zupe ł nie nowych rzeczy, zjawisk lub warto ś ci. Innowacje mog ą dotyczy ć zar ó wno najwy ż szych technologii, jak i element ó w ż ycia codziennego. Firmy polskie działają aktualnie w silnej międzynarodowej konkurencji . W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej konkurencja ta coraz bardziej będzie się nasilała. Jednym z podstawowych czynników skutecznego konkurowania jest innowacyjność firmy. Przez innowacyjność należy rozumieć zdolność tworzenia nowych i doskonalenie istniejących produktów, procesów, systemów zarządzania i organizacji. Innowacyjność oznacza także wykorzystywanie w praktyce wyników badań naukowych, prac badawczo-rozwojowych, przedsięwzięć nowatorskich, nowych koncepcji, usprawnień, pomysłów i wynalazków. Z danych Komitetu Badań Naukowych wynika, że innowacyjność polskiej gospodarki jest niska. Innowacje na poziomie wynalazku czy wzoru użytkowego stanowią mały procent. Z danych statystycznych wynika, że od 1980 r. stale spada ilość zgłoszeń wynalazków krajowych i jest ona 10-cio krotnie niższa niż w krajach rozwiniętych. Polskie podmioty gospodarcze szukają nowej techniki za granicą. Istnieje pogląd, że "na zachodzie wszystko już wymyślono ".Mało wykorzystywany jest własny potencjał intelektualny i rodzima myśl twórcza. Myślenie strategiczne i kultura wewnętrzna przedsiębiorstwa, których jedną z cech głównych jest innowacyjność zostały uznane przez czołowych menadżerów w krajach wysoko uprzemysłowionych za warunki skutecznego zarządzania i rozwoju. Innowacyjność firm zachodnich jest imponująca. Przejawia się to w nowych towarach i usługach o doskonałej jakości i konkurencyjnych cenach. Czołowe koncerny amerykańskie, japońskie czy niemieckie nie kryją, że ich efektywność jest wynikiem wykorzystywania w pracach rozwojowych różnych metod i technik inżynierskich. Jedną z takich metod jest VALUE ENGINEERING/INŻYNIERIA WARTOŚCI/. VE jest metodą poszukiwania nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych prowadzących do redukcji kosztów zbędnych przy spełnieniu pożądanych wymagań funkcjonalnych i jakościowych. Polskie podmioty gospodarcze stając przed koniecznością sprostania wymaganiom stawianym przez rynek europejski zmuszone będą do sięgania po wzorce zachodnie. W warunkach tych istotnego znaczenia nabiorą umiejętności w korzystaniu z takich narzędzi jak na przykład metoda VE. W celu pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów technicznych i organizacyjnych, w tym w rozwijaniu działalności innowacyjnej stowarzyszenie naukowo-techniczne SIMP opracowało "PROGRAM WZROSTU INNOWACYJNOŚCI FIRMY". To kompleksowe przedsięwzięcie oferowane jest do wykorzystania przez firmy przygotowujące się do konkurowania na trudnym rynku wspólnot europejskich.

(…)

…; ponad połowa firm (60%) jest w stanie wymienić znane im programy lub instytucje wspierające rozwój przedsiębiorstw, jak: Agencja Rozwoju Regionalnego (40%), PHARE 2000 - Program Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw (20%),
najczęstszą formą środków finansowych wykorzystanych przez firmy wdrażające innowacje (60% firm) były środki własne i obce, pochodzące ze źródeł własnych oraz z kredytów bankowych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz