Inne papiery wartościowe - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inne papiery wartościowe - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Inne papiery wartościowe
Papierami wartościowymi nie ujętymi w systematyce niniejszego rozdziału są również bankowe papiery wartościowe, emitowane na podstawie przepisów ustawy z 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.). Szczególnym rodzajem papieru wartościowego, związanym z bankowością hipoteczną, są listy zastawne. Hipoteczny list zastawny jest papierem wartościowym imiennym lub na okaziciela, którego podstawę emisji stanowią wierzytelności banku hipotecznego zabezpieczone hipotekami, w którym to liście bank hipoteczny zobowiązuje się wobec uprawnionego do spełnienia określonych świadczeń pieniężnych. Natomiast publiczny list zastawny jest papierem wartościowym imiennym lub na okaziciela, którego podstawę emisji stanowią wierzytelności banku hipotecznego z tytułu kredytów w części zabezpieczonej gwarancjami podmiotów publicznych, m.in. NBP, Europejskiego Banku Centralnego, rządów i banków centralnych Unii Europejskiej.
Na podstawie ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) państwo emituje skarbowe papiery wartościowe. Jest to papier wartościowy, w którym Skarb Państwa stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela takiego papieru, i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia, które może mieć charakter pieniężny lub niepieniężny. Skarbowe papiery wartościowe mogą być emitowane lub wystawiane jako papiery wartościowe o pierwotnym terminie wykupu krótszym niż rok, do których zalicza się w szczególności bony skarbowe (krótkoterminowe skarbowe papiery wartościowe), oraz papiery o terminie wykupu nie krótszym niż rok, do których zalicza się w szczególności obligacje skarbowe. Skarb Państwa odpowiada całym majątkiem za zobowiązania wynikające z wyemitowanych lub wystawionych skarbowych papierów wartościowych. Papierami wartościowymi związanymi z rynkiem kapitałowym są certyfikaty inwestycyjne. Prawną podstawą ich emisji są przepisy ustawy z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546). Certyfikaty inwestycyjne związane są z jednostkami uczestnictwa w zamkniętych funduszach inwestycyjnych, czyli osobach prawnych, których wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. Fundusz emituje ustaloną liczbę certyfikatów, które ucieleśniają prawo do uczestnictwa w jego masie majątkowej.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz