Infrastruktura i jej znaczenie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1407
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Infrastruktura i jej znaczenie  - strona 1 Infrastruktura i jej znaczenie  - strona 2 Infrastruktura i jej znaczenie  - strona 3

Fragment notatki:


WYKŁAD 6 INFRASTRUKTURA - krwioobieg gospodarki, bo dobrze rozmieszczone obiekty dobrej jakości przyciągają inwestorów. Są to podstawowe urządzenia i instytucje usługowe niezbędne do funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa. Jest narzędziem polityki przestrzennej (przestrzennego zagospodarowania kraju).
Infrastruktura w wąskim ujęciu to usługi świadczone na rzecz ludności, różnych zakładów i instytucji gospodarki narodowej.
Dobra infrastruktura przyczynia się do rozwoju gospodarczego kraju.
Infrastrukturę rozpatruje się w aspekcie technicznym, ekonomicznym oraz organizacyjnym.
Znaczenie infrastruktury: lokacyjne - związane z jej działalnością usługową na rzecz systemu osadnictwa,
lokalizacyjne - wpływanie na rozmieszczenie różnych obiektów.
Infrastruktura : zapewnia więzi w przekroju terytorialnym - cecha najstarsza historycznie,
stwarza (generuje) możliwości działalności produkcyjnej,
daje zatrudnienie przy projektowaniu, budowie i eksploatacji obiektów.
Infrastruktura ze względu na swoje cechy wiąże się z wysokim ryzykiem inwestycyjnym.
INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE są to inwestycje rzeczowe, często inwestycje w nieruchomości zurbanizowane.
W przypadku inwestycji infrastrukturalnych celem jest możliwość korzystania z usług dostarczanych przez obiekty infrastrukturalne.
Często inwestycje infrastrukturalne definiowane są jako inwestycje wykazujące cechy dóbr publicznych lub z innych przyczyn wymagające publicznego ujęcia (używa ich wiele podmiotów, naturalny monopol na malejące koszty jednostkowe, nieuwzględnione przez rynek efektów zewnętrznych).
W przypadku dużych inwestycji infrastrukturalnych decyzje nie są podejmowane przez pojedynczego inwestora, lecz wymagają szerszej koordynacji.
Inwestycje infrastrukturalne nie zapewniają szerokiego zwrotu kapitału (często są to inwestycje „non profit”). Wymierność efektów (zwłaszcza finansowych) nie jest najistotniejsza. Chodzi o samo wystąpienie tych efektów.
O istocie inwestycji infrastrukturalnych decyduje generowanie przez nei różnorodnych efektów.
INFRASTRUKTUR A GOSPODARCZA transport i łączność - sieć drogowa, transport, telekomunikacja, poczta;
energetyka - elektroenergetyka, gazownictwo, ciepłownictwo;
ochrona i kształtowanie środowiska - zbiorniki wodne, regulacja rzek, melioracje, zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, oczyszczanie ścieków i osiedli.
INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA nauka i szkolnictwo wyższe - instytuty naukowe, szkoły wyższe;
oświata - przedszkola i szkoły;
kultura - radio i telewizja, sale widowiskowe, muzea, biblioteki;


(…)

… - przedszkola i szkoły;
kultura - radio i telewizja, sale widowiskowe, muzea, biblioteki;
ochrona zdrowia i opieka społeczna - żłobki, szpitale i sanatoria, ośrodki zdrowia, pogotowia, opieka społeczna;
kultura fizyczna i wypoczynek - urządzenia sportowe, tereny zielone.
INFRASTRUKTURA EKONOMICZNA - zespół trwałych urządzeń i obiektów technicznych oraz świadczonych przy których wykorzystaniu usług, których odbiorcami są gospodarstwa domowe i zakłady produkcyjne.
Elementy infrastruktury ekonomicznej:
służące zaopatrzeniu w media - sieć energetyczna, gazociągowa, ciepłownicza, telekomunikacyjna, wodociągowa, kanalizacyjna; urządzenia do zbiórki, wywozu i przetwarzania śmieci;
obiekty publiczne - drogi, tamy i zapory wodne, sieć kanałowo-melioracyjna;
środki transportu - kolej, komunikacja miejska, porty morskie…
… => brak zależności między nakładami i efektami
koordynacja działań => konieczność publicznego zarządu
Okres żywotności niektórych obiektów infrastruktury transportu: mosty betonowe (90-110 lat), mosty stalowe (50-70 lat), nasypy kolejowe i drogowe (60-80 lat), drogi kołowe (15-30 lat), drogi kolejowe (20-40 lat), skrzyżowania (70-100 lat), zapory (80-100 lat).
Charakterystyczne cechy inwestycji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz