Inflacja - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inflacja - wykład - strona 1 Inflacja - wykład - strona 2 Inflacja - wykład - strona 3

Fragment notatki:

INFLACJA, proces wzrostu poziomu cen, powodujący niekontrolowane i nieakceptowane społecznie zmiany proporcji podziału dochodu narodowego. We współczesnej gospodarce światowej występuje ona powszechnie, choć z różnym nasileniem w poszczególnych krajach. Stopień nasilenia inflacji określa stopa inflacji, wyrażająca w procentach wzrost poziomu cen w okresie badanym w stosunku do okresu przyjętego przez ustawę. W zależności od poziomu stopy inflacji rozróżniamy: 1) inflację pełzającą (do kilku procent w skali rocznej), nie powodującą zakłóceń w przebiegu procesów gospodarczych, poddającą się kontroli. 2) inflację kroczącą (z reguły do kilkunastu procent rocznie), gdy oczekiwania inflacyjne wywołują określone zachowania podmiotów gospodarczych wzmagające ten proces, przy czym zaczyna się ona wymykać kontroli. 3) inflację galopującą (powyżej 20%), powodującą narastające zakłócenia w przebiegu procesów gospodarczych, osłabienie systemów motywacyjnych, a w rezultacie zahamowanie wzrostu gospodarczego. 4) hiperinflację, gdy natężenie procesów inflacyjnych uniemożliwia racjonalne gospodarowanie z powodu niemożności prowadzenia rachunku ekonomicznego, planowania działań gospodarczych, nieskuteczności systemów motywacyjnych, co prowadzi do anarchizacji życia społecznego. Proces inflacji jest niezwykle złożony ze względu na mnogość jej przyczyn, przejawów i skutków. Z punktu widzenia przyczyn wyróżnia się inflację popytową (ciągnioną przez popyt) i kosztową (pchaną przez koszty). Inflacja popytowa jest wynikiem nadmiernej ilości pieniądza w obiegu. Nazywa się ją także inflacją pieniężną. Jej źródłem mogą być nadmierne wydatki państwa, nie znajdujące pokrycia w dochodach (inflacja budżetowa), nadmierna kreacja pieniądza kredytowego (inflacja kredytowa) lub nadmierny w stosunku do wzrostu produkcji wzrost płac (inflacja płacowa). Przyczyny inflacji 1. nadmierna - w porównaniu z podażą dóbr - ilość pieniądza w gospodarce, 2. kłopoty finansowe państwa i konieczność finansowania deficytu budżetowego, 3. nadmierny wzrost płac w gospodarce, 4. znaczny wzrost cen surowców energetycznych np. wzrost cen ropy naftowej 5. ograniczenie podaży dóbr np. zboża z powodu nieurodzaju, ropy naftowej w związku z ograniczeniami limitów wydobycia przez OPEC, 6. wysokie obciążenia podatkowe, 7. nadmierna ilość monopoli w gospodarce, Skutki inflacji 1. spadek wartości niezabezpieczonych oszczędności (pieniądze w tzw. "kieszeni" oraz na nisko oprocentowanych lokatach bankowych - a'vista), 2. brak stabilności w prowadzeniu działalności gospodarczej, 3. naciski pracowników na wzrost płac, 4. spadek wartości i zaufania do pieniądza, 5. rozbieżność pomiędzy planowanymi a rzeczywistymi zyskami, 6. wyższe dochody nominalne, 7. ograniczenie produkcji, 8. utrudnienia w rozliczaniu transakcji zagranicznych,


(…)

… zaspokajających potrzeby. Głównymi czynnikami wzrostu gospodarczego są: inwestycje (powiększanie kapitału rzeczowego), postęp techniczny i doskonalenie umiejętności ludzkich. Syntetycznym miernikiem wzrostu gospodarczego jest poziom i tempo wzrostu produktu narodowego brutto przypadającego na 1 mieszkańca
PNB - produkt narodowy brutto PKB - produkt krajowy brutto
PNN - produkt narodowy netto
BILANS PŁATNICZY…
… portfelowe, pozostałe inwestycje, pochodne instrumenty finansowe,
Saldo błędów i opuszczeń
Oficjalne aktywa rezerwowe
Charakterystyka sald składowych bilansu płatniczego
Bilans handlowy - daje obraz ile gospodarka eksportuje towarów ,a ile ich importuje. Różnica pomiędzy tymi wielkościami odpowiada na pytanie czy mamy doczynienia z deficytem handlowym (przewagą importu nad eksportem) czy z dodatnim bilansem…
…: autonomiczne i wyrównawcze.
Wyrównawcze to takie transakcje, które mają za zadanie skorygowanie stanu bilansu płatniczego np. na rynku walutowym dla przykładu forex, gdzie podstawowym prawem obowiązującym na tym rynku jest prawo popytu i podaży, które kształtuje cenę danej waluty wobec innej. Państwo w ramach transakcji wyrównawczej bilansu płatniczego uwalnia rezerwy walutowe, po to, żeby relacja…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz