Historia prawa powszechnego - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 287
Wyświetleń: 4102
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia prawa powszechnego - wykłady - strona 1 Historia prawa powszechnego - wykłady - strona 2 Historia prawa powszechnego - wykłady - strona 3

Fragment notatki:

Dotyczy to przeglądu przez wszystkie kodyfikacje począwszy od prawa X w., skonczywszy na XXw. Notatka zawiera 23 strony i porusza zagadnienia takie jak: historia prawa konstytucyjnego, USA, Declaration of Independence, ustrój polityczny Anglii, zarząd prowincjonalny, Rosja, mandibula, konstytucja amerykańska. Notatka zawiera również informacje takie jak: sądownictwo, absolutyzm rosyjski, funkcje prezydenta, kwalifikacje na prezydenta, środki kontroli, władza wykonawcza.

Wykład 2 marca 2006
Ne bis in idem- aby nie dwa razy to samo
Potestas absoluta- władza absolutna
Władza ta w Rosji przetrwała aż do rewolucji październikowej. Państwo to ominęło etap burżuazji, po feudalizmie nastąpił socjalizm (względnie komunizm).
Historia prawa konstytucyjnego
Violentia- gwałt (w szerokim znaczeniu)
Nociva et periculosa- podejrzana sprawa; szkodliwa i niebezpieczna
Przy państwie burżuazyjnym zostają zniesione stany, wymaga to wprowadzenie nowego systemu prawnego. Wtedy tez pojawiaj się słowo „civis” obywatel, miało to na celu zrównanie pod względem prawa, rewolucja francuska nadała nową jakość słowu obywatel. To słowo jest nosicielem postępu (Bürger, citizen, grażdanin, občan, polgār)
USA- Stany Zjednoczone
Różnice postrzegane; państwo, które rozwija się pokojowo, bez konfliktów; społeczeństwo to jednak było targane różnymi sporami, napięciami różnych kategorii.
Społeczeństwo:
lojaliści- lojalni wobec Anglii; wynika z faktu posłuszeństwa legalnej władzy- Jerzy III; z pkt. widzenia ekonomicznego to groziło niepewnością
antylojaliści (obóz niepodległościowy)
Rząd angielski w ciągu 10 lat wydał ok. 40 ustaw dyskryminujących kolonie. Z głupoty króla Jerzego III wyniknęło cos dobrego- powstały Stany Zjednoczone.
No taxes without representation- żadnych podatków bez reprezentacji.
Ale metropolia była głucha na te postulaty. W Bostonie doszło do „parzenia herbaty”, była to iskra zapalna dla rewolucji. Zasłużył się Jerzy Waszyngton. Był proponowany na założyciela dynastii. Rewolucja ta doprowadziła do powstania USA, rozpoczęła się w Nowej Anglii (Massachusetts)
Thomas Paine- obywatel świata; dawał doktrynalne poparcie dla obozu niepodległościowego, żeby się nie bać, planowanie eksportu żywności do Europy.
Common sense- zdrowy rozsądek; broszurka Thomasa Paine'a
Obóz niepodległościowy:
liberalno- demokratyczny- T. Jefferson
konserwatywny- G. Waszyngton
4 lipca 1776 r.- Declaration of Independence
15 listopada 1777 r.- US Articles of Confederation and Perpetual Union (2 marca 1781 r. wejście w życie; data listopadowa to data zawarcia)
Modestas- skromność
17 września 1787 r.- US Constitution; najstarsza konstytucja świata; obowiązuje do dziś z 27 poprawkami (amendments)
Fontes iuris rei publicae- źródła prawa państwowego (konstytucyjnego)
Mogą nimi być orzeczenia Najwyższego Sądu Federalnego- choć jest to sąd powszechnym pełni funkcje trybunału konstytucyjnego (Federal Supreme Court).


(…)

… do praktyki, którą była amerykańska konstytucja z 17 września 1787 r., art. 16 Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela z 26 sierpnia 1789 r., Konstytucja 3 Maja z 1791 r., I Konstytucja Francuska z 3 września 1791 r.
Cur- dlaczego
Cui bono- po co? W jakim celu?
11 sierpnia 1919- konstytucja republiki Weimarskiej
29 lutego 1920- konstytucja Republiki Czesko-Slowackiej
17 marca 1921- konstytucja marcowa RP (Dz.U…
…, była uznawana za władczynię absolutyzmu oświeconego pierwszy sługa narodu.
Ustrój społeczny (stany):
duchowny
szlachecki
włościański
miejski
Duchowieństwo:
wyższe- władza polityczna, wchodzili w skład św.Synod
niższe
średnie- opaci i przeorowie
czarne zakonne niedziedziczne
białe parafialne mogło się stać stanem dziedzicznym (bez celibatu)
1234r.- urodziła się św. Kinga, miała 5 lat kiedy wyszła za mąż…
… się na rządzących i rządzonych. A władza wywodzi się z rządzonych.
Rządzeni mogą w każdej chwili zmienić rząd, jeżeli wiedzą, że coś zmierza do czegoś złego.
„Right to alter or abolish it.”
1789 r.- Bill of Rights; 10 poprawek, weszło w życie 4 marca 1791 r.; Interes jednostki jest najważniejszy to widać w konstytucji marcowej ( 17 marca 1921 r.; Dz. U. nr 44 poz. 267 arenga + 7 rozdziałów; 126 artykułów)
US…
… Rada)
XIV w. - staje się dopiero parlamentem dwuizbowym
Rozpad rady na sekcje, pogłębienie się specjalizacji, to wykształciło 5 organów:
Wielka Rada- parlament monokameralny
Sąd Ławy Królewskiej- XII w. sprawy karne
Sąd Spraw Pospolitych- XIII w. sprawy cywilne
Consilium Ordinarium- Rada Zwyczajna
Krąg urzędników królestwa; zaufani króla; Lord Kanclerz (Lord Chanceller), Lord Exchequer, Sekretarze…
… z wyboru, wybierany przez skład parlamentu (funkcja autonomiczna)
Funkcje autonomiczne parlamentu (siedziba Westminster Abeby; 1295- statut westminsterski):
uchwalanie regulaminu obrad uchylanie immunitetów
ustalanie wysokości diet poselskich
wybór marszałka (marszałkiem Izby Wyższej jest Lord Kanclerz)
Funkcje parlamentu angielskiego:
prawodawcza (ustawodawcza)
zaczyna się od inicjatywy, a kończy…
… się na opublikowaniu
praw początkowanie (inicjatywa)- początkowo król, a potem jeszcze do izb, najpierw dla izby gmin, potem dla izby lordów
prawo petycji do króla- to rodowód inicjatywy
projekt ustawy bill/draft
adoption- przyjęcie ustawy
Kolejność procesu ustawodawczego była dowolna i zależała od króla. Zaczynano albo od Izby Gmin albo od Izby Lordów.
Decyzję o zwołaniu parlamentu podejmował król.
Stopniowo wzrasta…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz