Historia myśli ekonomicznej - zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 728
Wyświetleń: 4354
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia myśli ekonomicznej - zagadnienia - strona 1 Historia myśli ekonomicznej - zagadnienia - strona 2 Historia myśli ekonomicznej - zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:

Omówienie zagadnień z przedmiotu historia myśli ekonomicznej. Notatki z historii myśli ekonomicznej - 24 strony w formacie doc. Poruszane w notatce tematy to między innymi: marginalizm, szkoła austriacka, szkoła neoklasyczna, szkoła lozańska, II prawo Gosena, I prawo Gossena, teoria procentu Eugeniusza Bohm-Bawerka, teoria wartości Davida Ricardo, teoria kosztów produkcji Marshalla, teoria popytu Marshalla, renta konsumenta, szkoła matematyczna, ekonomia stosowana, ekonomia społeczna, Vilfredo Pareto, koncepcja równowagi ogólnej, John Maynard Keynes, teoria interwencjonizmu państwowego, metodologiczne zalożenia teorii Keynesa, czynniki określające poziom dochodu narodowego, popytowy efekt inwestycji, zmienne zależne i niezależne modelu Keynes'a, mnożnik zatrudnienia, mnożnik inwestycyjny, teoria cyklu koniunkturalnego, depresja, teoria stagnacji sekularnej. Ponadto w notatce: analiza dynamiczna, dynamizacja mnożnika inwestycyjnego Keynesa, zasada akceleracji, supermnożnik, współczynnik kapitałowy Harroda, inwestycje autonomiczne i indukowane, teoria wzrostu zrównoważonego, model wzrostu zrównoważonego Domara, wzrost niezrównoważony, paradoks Dommara-Harroda, współczesny neoliberalizm, szkoła niemiecka, szkoła fryburska, ordoliberalizm, Ludwig Erhard.

I MARGINALIZM
Rozwinął się po roku 1870. W jego ramach na gruncie europejskim ukształtowały się 3 szkoły:
1) austriacka (zwana PSYCHOLOGICZNĄ)
Założył ją Karol Menger, do niego nawiązywali:
*Eugeniusz Bohm-Bawerk
*Fryderyk Wie
-->
[Author:ZzM]
ser
2) angielska (zw. neoklasyczną)
Założycielem był W.S. Jevons, a najwybietniejszym uczniem był Alfred Marshall.
3) lozańska (zwana matematyczną)
twórca: L. Walras, a kontynuatorem był Pareto.
Na gruncie amerykańskim powstała 4-ta 4) szkoła amerykańska zbliżona do neoklasycznej, jej przedstawicielem był J. Clark. Te obie szkoły:
-angielską
-J. Clarka
nazywa się szkołą angloamerykańską.
Cechą charakterystyczną kierunku jest skupienie uwagi na wymianie. Było to ujęcie specyficzne- SUBIEKTYWNE.
Przedmiotem analizy stał się:
- stosunek człowieka do rzeczy , - subiektywna ocena rzeczy przez *KONSUMENTÓW i *SPRZEDAWCÓW
Przedstawiciele używają takich pojęć jak:
-krańcowa użyteczność
kolejne, jednakowe przyrosty zasobów pieniądza powodują określone skutki, zmiany w natężeniu danej cechy, którą , determinują
-krańcowa produktywność
wartość produkcji, otrzymywana dzięki zaangażowaniu kolejnej jednostki danego czynnika
Najbardziej subiektywna szkoła austriacka wprowadziła pojęcie użyteczności krańcowej do teorii wartości.
Za pomocą teorii użyteczności krańcowej określano wartość dóbr finalnych (konsumpcyjność).
John Clark sformuował teorię produkcyjności krańcowej w celu określenia wartości dóbr wyższego rzędu (produkcyjnych). Nie należy mieszać pojęć:
- użyteczności i - wartości użytkowej
bo:
Użyteczność jest to kategoria subiektywna: uczucie zadowolenia z konsumpcji bądź posiadania danego dobra.
Wartość użytkowa to kategoria obiektywna, niezależna od woli ludzkiej: zdolność towaru do zaspokojenia potrzeb ludzkich.
Użyteczność całkowita to zadowolenie płynące z posiadania masy danego dobra.
Przedstawiano te pojęcia na wykresie:
w miarę wzrostu zapasu danego dobra, użyteczność krańcowa danego dobra maleje, natomiast użyteczność całkowita danego dobra rośnie.
Nowa teoria wartości oparta była na:
-użyteczności krańcowej.
Utożsamiali wartość z ceną i twierdzili, że o wartości decyduje użyteczność krańcowa danego dobra. Jest to teoria błędna, bo użyteczność krańc

(…)

… do momentu wyrównania się tych obu cen. Gdyby zwiększył zakupy ponad cenę rynkową to poniósłby subiektywną stratę, dlatego cena rynkowa jest wypadkową
*krańcowej ceny popytu na dane dobro
Marshall w związku z rozważaniem dotyczącym ceny jako pierwszy wprowadził pojęcie cenowej elastyczności popytu , która odzwierciedla stopień zmiany popytu pod wpływem zmiany ceny. Elastyczność popytu wyznaczył wzorem:
gdzie:
x- popyt (wartość popytu)
dx- zmiana w rozmiarach popytu
p -cena
dp- zmiana w poziomie ceny
Cenowa elastyczność popytu to stosunek względnej zmiany popytu do względnej zmiany ceny.
Elastyczność popytu jest ujemna, gdyż z reguły zmiany cen i popytu są przeciwne: wzrostowi ceny odpowiada spadek popytu.
gdy: Ep=(-1) -popyt jest proporcjonalny, zmianie ceny o 1% towarzyszy zmiana popytu w wysokości 1…
…, gdyż dopiero one w sposób bezpośredni są określone [rzez zmienne niezależne.
Ostatnią zmienną zależną są
V. Oszczędności (uzupełnienie konsumpcji), których wielkość czasami może naruszyć równowagę ekonomiczną.
Keynes wyróżnił 3 zmienne niezależne:
1) psychologiczna skłonność do konsumpcji
2) krańcowa rentowność kapitału
3) aktualna stopa %
Popyt efektywny składa się z wydatków konsumpcyjnych i inwestycyjnych…
… do konsumpcji)
krańcowa skłonność do konsumpcji (jako część przyrostu dochodu została przeznaczona na powiększenie konsumpcji)
skłonność do oszczędzania
Skłonność do konsumpcji decyduje o rozmiarach konsumpcji i oszczędności (C i S). O wielkości popytu inwestycyjnego decydują 2 zmienne:
1. krańcowa rentowność kapitału
2. bieżąca stopa %
Krańcowa rentowność kapitału, czyli rentowność krańcowych nakładów…
….
Mnożnik zatrudnienia= jest stosunkiem zatrudnienia pierwotnego, związanego z robotami publicznymi do ogólnego przyrostu zatrudnienia.
Jego wysokość zależy od krańcowej skłonności do konsumpcji.
Jeżeli przyrost zatrudnienia przy robotach publicznych nie wywoła wzrostu społecznej konsumpcji, a więc, gdy krancowa skłonność do konsumpcji jest równa 0, to wówczas przyrost zatrudnienia ograniczy…
… 2 sytuacje:
1. stan luki deflacyjnej , gdy inwestycje są na poziomie niższym od r
2. luka inflacyjna , gdy I>r
Zjawiska luki deflacyjnej:
*wywołują je niskie inwestycje (przyrost dochodu narodowego i popytu konsumpcyjnego jest niedostateczny, aby zapewnić pełne wykorzystanie rozszerzających się mocy produkcyjnych= wytwórczych)
Polska: co jeszcze przyczyniło się do luki inflacyjnej, bo nadeszły…
… przez Domara postulaty w zakresie polityki inwestycyjnej odchodzą od tradycyjnych podejść.
I. NADMIAR KAPITAŁU= luka deflacyjna => podnieść stopę inwestycji (szybciej ten kapitał tworzyć) -DOBRZE, bo przyrost inwestycji będzie bardziej działał w stronę wzrostu popytu niż podaży i w ten sposób będzie przywrócona równowaga.
II. NIEDOSTATEK KAPITAŁ- luka inflacyjna (niedostatek produkcji, podaży) => należy…
… przy założeniu doskonałej konkurencji. Zakłada, że istnieje tak duża liczba sprzedawców i nabywców, że żedan z nich manipulując podażą nie ma wpływu na cenę.
Badał tylko poszczególne rynki towarowe, a więc prowadził analizę w ramach równowagi cząstkowej jednego odrębnego rynku towarowego.
Przedstawił cenę równowagi na wykresie.
cechy:
-teoria popytu i podaży
-cena to wypadkowa popytu i podaży
-2…
…. W pracy pt. "Ryzyko, niepewność i zysk" wydanej w 1921 roku dowodzi, że -ryzyko można skalkulować w koszty
-niepewność natomiast jest poza możliwościami kalulacyjnymi firmy
i dlatego zysk jest wynagrodzeniem za podejmowanie decyzji w warunkach niepewności jeśli chodzi o przyszłą kondycję gospodarczą.
Głównym ekonomistą ośrodka chicagowskiego jest Milton Friedman laureat nagrody Nobla w 1976 roku. Napisał…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz