Historia książki polskiej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1729
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia książki polskiej - strona 1 Historia książki polskiej - strona 2 Historia książki polskiej - strona 3

Fragment notatki:


SYLABUS Nazwa przedmiotu : Historia książki polskiej Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Wydział Polonistyki, Katedra Edytorstwa i Nauk Pomocniczych
Kod przedmiotu: WF.IP.e/1/9
Język przedmiotu: polski
Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmi ot jest realizowany: grupa treści kierunkowych (w zakresie edytorstwa)
Typ przedmiotu: obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku studiów
Rok studiów, semestr: I rok studiów I stopnia (licencjat), semestr 1-2
Imię i nazwisko osoby (osób) prowadzącej przedmiot : dr hab. Janusz Gruchała prof. UJ (koordynator)
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminującej bądź udzielającej zaliczenia w przypadku, gdy nie jest nim osoba prowadząca dany przedmiot : dr hab. Janusz Gruchała prof. UJ, dr hab. Ewa Skorupa prof. UJ, dr Klaudia Socha
Formuła przedmiotu: wykład + ćwiczenia
Wymagania wstępne: brak
Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 60 g. wykład + 30 g. ćwiczenia
Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi: 7
Czy podstawa obliczenia średniej ważonej? Tak
Założenia i cele przedmi otu: Celem zajęć jest ukazanie historii książki polskiej i jej funkcji od powstania do połowy XX wieku. Kompleksowe przedstawienie tej problematyki wymaga, z jednej strony, pokazania przemian w procesach produkcji, rozpowszechniania i użytkowania książki oraz wzajemnych zależności wymienionych procesów, z drugiej zaś uwzględnienia jej w kontekście europejskim. Niezbędne jest także omówienie tematów ogólniejszych dotyczących źródłoznawstwa i metodologii historii książki. Program wykładów ujmuje przekrojowo najważniejsze problemy dotyczące dziejów książki polskiej, z zachowaniem chronologii w obrębie każdego tematu. Metody dydaktyczne: wykład w sem. 1 i 2 - 2 godz. tygodniowo; ćwiczenia w sem. 1 i 2 - 1 godz. tygodniowo
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia z przedmiotu, a także forma i warunki zaliczenia poszczególnych form zajęć wchodzących w zakres danego przedmiotu: ćwiczenia: zaliczenie na podstawie aktywnej obecności na zajęciach
wykład: konieczna obecność na zajęciach
egzamin: ustny w sesji letniej, termin uzgodniony z przedstawicielami studentów i ogłoszony w zwykły sposób, egzamin przeprowadzany przez dwoje wykładowców (dr hab. Janusz Gruchała, dr hab. Ewa Skorupa), zakres egzaminu pokrywa się z podanymi niżej treściami nauczania.
Treści merytoryczne przedmiotu oraz sposób ich realizacji 1. Przedmiot i zakres historii książki, jej cele badawcze. 2. Źródła do dziejów książki a. źródła archiwalne, dokumentacyjne (akta notarialne i materiały hipoteczne)

(…)

…. Struktura książki XVI-XVIII w. (podstawowe składniki książki: blok książki, składka, kustosz, kolumna, kolofon, sygnet drukarski, filigran, frontispis).
4. Zdobnictwo książki drukowanej. Znaki własnościowe: ekslibrisy i superekslibrisy. Glosy i noty proweniencyjne.
5. Ewolucja drukowanej karty tytułowej od XV do XIX w.
6. Ewolucja ilustracji książkowej: techniki graficzne.
7. Dawne i współczesne…
… statystyczne
źródła prasowe (ogłoszenia wydawniczo-księgarskie, informacje na temat instytucji książki - giserni, papierni, drukarni, księgarni, biblioteki, czytelni, wypożyczalni, wiadomości o sposobach dystrybucji i reklamy książek i czasopism, artykuły o cenzurze, mecenacie i czytelnictwie).
3. Główne metody badawcze historyka książki
a. metoda typograficzna
b. metoda badań proweniencyjnych
c. metoda…
… wydawnicze Jana Gutenberga. Inkunabuł i inkunabulistyka.
7. Instytucje kontroli ruchu wydawniczego i księgarskiego.
8. Formy mecenatu w dawnej Polsce - mecenat autorski, wydawniczy i księgarski. System przywilejów.
9. Kształtowanie się prawa autorskiego.
10. Produkcja i dystrybucja książki od XVI do XVIII w.
11. Wpływ przemian politycznych, społecznych, ekonomicznych i kulturalnych na rozwój książki w XIX…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz