Historia integracji europejskiej-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia integracji europejskiej-opracowanie - strona 1 Historia integracji europejskiej-opracowanie - strona 2 Historia integracji europejskiej-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Historia integracji europejskiej
EWWiS i EWG
Pierwszym znaczącym traktatem dla integracji był Traktat o Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali [EWWiS] z 1951 roku, wraz z poprzedzającą go deklaracją Schumana z 1950. Wszedł w życie w 1952, tworząc EWWiS, złożone z sześciu państw - Francji, Włoch, RFN, Belgii, Holandii i Luksemburgu. Traktat powoływał strukturę o charakterze ponadnarodowym, której działalność ograniczała się do dwóch sektorów - górnictwa i hutnictwa. Miała mieć własne ponadnarodowe instytucje: Wysoką Władzę (organ wykonawczy), Specjalną Radę Ministrów (stanowienie prawa) oraz Zgromadzenie Parlamentarne (zalążek Parlamentu Europejskiego [PE]), które nie pochodziło z bezpośrednich wyborów, członków stanowiły delegacje parlamentów krajowych. Powołano także Trybunał Sprawiedliwości. Założeniem wspólnoty było utworzenie wspólnego rynku oraz realizacja unii celnej i zasad konkurencji, ale tylko w określonych sektorach gospodarki krajowej. W latach pięćdziesiątych integrację próbowano uogólnić, np. poprzez projekt Churchilla o Europejskiej Wspólnocie Obronnej i projekt Europejskiej Wspólnoty Politycznej, oba projekty zostały jednak zawieszone wskutek głosu Francuskiego Zgromadzenia Narodowego. Dominowało wówczas podejście sektorowe - współpraca w ramach określonych sektorów, np. handel węglem i stalą. W 1957 podpisano Traktaty Rzymskie, z których do dziś obowiązują dwa - Traktat Ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą [EWG] i Traktat Ustanawiający Euratom. Traktaty weszły w życie w 1958 roku, przez co współistniały trzy organizacje międzynarodowe [OM] - EWWiS (nie istnieje od 2002 roku), EWG (w 1992 zamieniona we wspólnotę Europejską)i Euratom (cywilne wykorzystanie energii atomowej, dziś we Francji to 77% całkowitej produkcji energii. Istnieje do dziś, Traktat Lizboński nadal nie narusza jego istnienia jako odrębnego sektora). EWG miała za zadanie objąć całe gospodarki państw członkowskich, poszerzono ją jednak o sprawy społeczne. Traktaty Rzymskie podpisało sześć państw-członków EWWiS. Wadą systemu było namnożenie instytucji, ale Traktaty zastrzegły jedno Zgromadzenie i Trybunał dla wszystkich trzech Wspólnot. W 1965 przyjęto Traktat o Fuzji, który połączył organy wykonawcze w Komisję, ustanowił wspólną Radę i okroił sztab urzędników. Pierwsze 12 lat po Traktatach Rzymskich było okresem realizacji wspólnego rynku.
Był on pomyślany jako terytorium, na którym zostają zniesione wszelkie przeszkody w realizacji czterech swobód - przemieszczania się pracowników, przepływu towarów, usług i kapitału. Piąta swoboda to swoboda przedsiębiorczości. Wspólny rynek wymusił unię celną - terytorium, na którym obowiązuje jedna waluta celna w odniesieniu do towarów pochodzących z państw trzecich, po przekroczeniu granicy towar mógł bez przeszkód poruszać się po terytorium unii. Przez 12 lat miało to zostać ustanowione, ale do dziś częściowo nie ograniczono obrony państwowych interesów.


(…)

… europejskie pozostają jako OM,
UE ich nie podważa, dodaje nowe formy współpracy w 2 i 3 filarze.
•2 Filar [2F]- wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
•3 Filar [3F]- współpraca w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych
(na mocy Traktatu z Amsterdamu nazywa się Współpracą policyjną, sądową oraz
w sprawach karnych).
Charakter prawny pierwszego oraz drugiego i trzeciego filaru są różne…
… w wyborach do PE i władz lokalnych, do opieki dyplomatycznej i konsularnej państw członkowskich w państwach trzecich, prawo do kierowania petycji do PE oraz skarg do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Rząd brytyjski sprzeciwił się wprowadzeniu do traktatu zapisów dotyczących polityki społecznej, więc 11 państw bez WB podpisało porozumienie oraz Protokół Socjalny, które pozwoliły na przyjmowanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz