historia doktryn politycznych i prawnych2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
historia doktryn politycznych i prawnych2 - strona 1 historia doktryn politycznych i prawnych2 - strona 2 historia doktryn politycznych i prawnych2 - strona 3

Fragment notatki:

Podręczniki: „Historia doktryn politycznych i prawnych” - H. Olszewski, M. Zmierczak
„Historia myśli politycznej i prawnej” - H. Izdebski
„Współczesne brytyjskie doktryny polityczne” - A. Zięba
„Historia doktryn politycznych i prawnych” - A. Sylwestrzak H historia doktryn politycznych i prawnych Doktryna to usystematyzowany zbiór poglądów na pochodzenie, istotę oraz funkcje państwa i prawa. W obrębie owych zbiorów wyróżniamy dwie kategorie: doktryny autorów , które mają dziś charakter historyczny (np. Locke'a, Rousseau, Montesquieu), oraz doktryny masowe (ich autorami są zorganizowane grupy osób, zespoły ekspertów lub partie polityczne). Określenie „doktryna” jest często używane synonimicznie z określeniem „nauka” (np. „doktryna prawnicza stoi na stanowisku, że...” ). Doktryna w potocznej terminologii kojarzy się z jakimś skostniałym systemem poglądów. To pejoratywne znaczenie doktryny przyjęte jest w krajach kultury anglosaskiej. Doktryna autora na przykładzie doktryny Monteskjusza . W okresie absolutyzmu istniała we Francji grupa ludzi oświeconych, mających świadomość tego jak funkcjonuje państwo. Prawa polityczne posiadały osoby niewykształcone, których jedynym atutem było urodzenie. Monarchia Burbonów była uciążliwa głównie dla stanu trzeciego. Baron Charles Louis Montesquieu (1689-1755) jest arystokratą, który chce zachować swoje przywileje, ale zdaje sobie sprawę, iż niekontrolowana władza absolutna doprowadzi niedługo do rozpadu społecznego. Próbuje temu zapobiec poprzez zreformowanie władzy. Celem jego doktryny staje się osłabienie władzy absolutnej. Środkiem do tego staje się podział na trzy różne rodzaje władzy: ustawodawczą (legislatywa), wykonawczą (egzekutywa) i sądowniczą (judykatywa). Każda z nich zostaje powierzona trzem różnych grupom organów państwowych. Władza ustawodawcza zostaje powierzona dwuizbowemu parlamentowi, władzę wykonawczą Monteskjusz powierza monarsze, któremu zostaje dodany do pomocy rząd (później monarchę zastępuje prezydent). Władzę sądowniczą powierza niezawisłym sądom. Jeśli któraś z tych władz zacznie prowadzić politykę zbyt radykalną lub zbyt zachowawczą to pozostałe tę politykę skorygują. W swym dziele „O duchu praw” twierdzi, iż nawet, jeśli parlament uchwali tyrańskie prawo, to sądy przez sposób orzekania mogą złagodzić jego wymowę. Dziś doktryna Monteskjusza ma za sobą ponad 200 lat praktyki. W naszej Konstytucji w art. 10 (gdzie sformułowano zasadę podziału władzy) jego zasada trójpodziału władzy została sprzężona z zasadą równowagi władz. Zgodnie z nią władze mają się nawzajem kontrolować by zachować równowagę. Na gruncie doktryny Monteskjusza wytworzyły się dwa systemy sprawowania rządów. Pierwszy to

(…)

… się autorytetem rozumu. Odkryte prawa rządzące społeczeństwem pragnie się skatalogować dla następnych pokoleń. To jest moment narodzin konstytucji pisanej. Thomas Paine (1737-1809) nazwał ją „biblią narodu”. Prawa zapisane w niej zostają wywalczone w drodze rewolucji. Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela z 26.08.1789 r jest drugim momentem powstania konstytucji. W ten sposób później zostaje wydana Konstytucja…
… funkcjonowania instytucji. Kolejną szkołą jest szkoła materialistyczna związana z doktryną materializmu dialektycznego (doktryną marksistowską). Historia doktryn jest tu interpretowana w duchu dualistycznym, dwutorowym. Z jednej strony wyróżnia się materialne podstawy organizacji społeczeństwa, z drugiej nadbudowę polityczno-instytucjonalną. Pierwszemu z nich szkoła przypisuje prymat, gdyż uważa…
… ten jednoczy moralną siłę społeczeństwa. Partie konserwatywne z dużym upodobaniem odwołują się do narodowej symboliki. Jako swoje barwy partyjne traktują barwy narodowe i godło. Celem solidaryzmu jest osiągnięcie pokoju społecznego i harmonii.
Docenianie pozytywnej roli religii i kościoła - sceptyczna ocena natury ludzkiej. Jednostka została skażona piętnem grzechu pierworodnego. Człowiek jest mieszaniną…
… na epokowe przemiany, niesione przez Rewolucję Francuską. Ich poglądy były jednak przestarzałe i anachroniczne. Kontrrewolucjonizm szedł w parze z krytyką społecznej filozofii oświecenia, którą uważano za intelektualny fundament rewolucji. Obawa przed liberalizmem (który przyjmuje nową szatę po rewolucji) sąsiaduje u teokratów z wrogością do ideologii francuskiego socjalizmu utopijnego, który wówczas…
… i konserwatyzm zaczynają egzystować w obrębie jednego obozu, dzielące je ściany nie są już takie szczelne. Stąd właśnie biorą się podobieństwa między nimi. Pewne wartości przenikają - dochodzi do zjawisk osmotycznych. Konserwatyzm pod wpływem liberalizmu staje się bardziej indywidualistyczny, zaś liberalizm pod wpływem konserwatyzmu staje się bardziej wspólnotowy, paternalistyczny.
Socjalizm
Socjalizm utopijny
… starego systemu), po której następuje dyktatura proletariatu, (narzędzie zlikwidowania podziału klasowego i wprowadzenia komunizmu).
SOCJALIZM REFORMISTYCZNY
Po II Międzynarodówce doktryna socjalistyczna poszukuje płaszczyzny porozumienia świata pracy z państwem burżuazyjnym. W granicach tego państwa dąży do polepszenia sytuacji świata pracy (nie w drodze rewolucji, lecz przez reformy). Podważenie tezy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz