Historia administracji - test

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia administracji - test - strona 1 Historia administracji - test - strona 2 Historia administracji - test - strona 3

Fragment notatki:

1.Odp: KALISZ
2. Tak zwana ustawa scaleniowa została uchwalona w roku: 1933
3.Które z kompetencji z zakresu admin. Nie podlegały wojewódz. Odp wydawanie rozporządzeń w zakresie telekomunikacji
4.Wymień dwie nowelizacje Konstytucji PRL/22.07.52 wprowadzone w latach 80-tych. Odp: 26.03.1982, 15.07.1987
5.Na czym polegała w konstyt. Marcowej organizacja administracji państw w ramach zasady dwuinstancyjności. Odp: Konstytucja Marcowa zakładała dopuszczalność odwołania do jednej tylko instancji wyższej, wyjątki od niej mogły być wprowadzone ustawami zwykłymi.
6. Podaj def. Prowizorium? Odp. Ustrój państwa do czasu uchwalenia małej konstytucji. Określa się jako przejściowy - był to okres prowizorium konstytucyjnego aż do 1947r.
7.Wykaż które z kompetencji Rady Ministrów wg. Konstytucji PRL z 1952r? Odp: Nadzór nad sejmem
8. Wymień co najmniej 3 kompetencje Rady Państwowej Konstytucji PRL z 1952r? Odp: *Była organem zastępującym i uzupełniającym działania sejmu *Wykraczała poza konstyt. Kompetencje *Kompetencje były systematycznie rozszerzane.
9.Wymień co najmniej 3zasady ustrojowe wg. Konstytucji z 1952r
* zasada sojuszu robotniczo-chłopskiego (klasa robotnicza) *zasada kierowniczej roli partii klasy robotniczej. *zasada rozbudowanego systemu władz państwowych. *zasada Ludowładztwa (władza w PRL należy do ludu)
10.Wymień zasadę działania Rad Narowych do roku 1954: Odp. Powstały w okresie okupacji jako organy walki podziemnej podporządkowane. Z chwilą wprowadzania przekształciły się w organy państwowe w latach 1944-50. Działały jako organy planowania i kontroli społ. Nad organami administracji państwowej na swoim terenie oraz jako organy uchwałodawcze samorządowe
1.ODP. Kalisz
2.Ostateczna weryfikacja administracji ogon nastąpiła w roku 1926?
3.Które z kompetencji z zakresu admin. Nie podlegały wojewodzie? Odp. W okresie między. Nie podlegały wojewodom wydawanie rozporządzeń w zakresie telekomu.
4.Daty z lat 70-tych. Odp. 29.11.1972r. , 28.05.1975
5. Na czym polegała wg. Konstytu marcowej organizacja admin. Państwowej w ramach zasady udziału obywateli? Odp. Powołanych w drodze wyborów w wykonywaniu zadań administr. pań. Wynikała z tego możliwość powoływ. Urzędników honorowych
6. Administracja publiczna w znaczeniu funkcjonalnym. Odp: Działalnośc organizatorska i wykonawcza w odniesieniu do politycznych decyzji władzy państwowej.
7. Brak pytania . Odp: Nadzór nad Radą Narodową
8.Wymień 3 funkcje sejmu?
Odp. ustrojodawcza, ustawodawcza, kreacyjna
9. Wymień co najmniej 3 organy władzy z 1952r.? Odp: sejm, senat, Rada Ministrów


(…)

… i tylko ta struktura ma możliwość tworzenia aparatu państwowego.
Wymień organy wewnętrzne Sejmu: Prezydium sejmu(marszałek, v-ce), marszałek ZSL., Konwent Seniorów (prezydium, przedstawiciele klubów), Komisje Sejmowe( stale, nadzwyczajne), Sekretarze sejmu (funkcja pomocnicza)
Kompetencje RM prawo inicjatywy ustawodawczej Odp. *Przekładała budżet do zatwierdzenia oraz narodowe plany gospodarcze *Koordynowała działalność ministerstw i innych organów podległych. *Posiadała kompetencje w stosunku do całej administracji *Określała kierunki aparatu administracyjnego *Sprawowała nadzór nad obronnością kraju

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz