Prawo administracyjne - krajowe źródła prawa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 413
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo administracyjne - krajowe źródła prawa - strona 1

Fragment notatki:

Źródło prawa:
Czynniki wpływające na treść prawa (wola narodu, prawodawcy, stan świadomości prawnej, stosunki społ-ekon.)
Formy przekazu norm prawnych (ustanowione, bądź uznane - dokumenty, teksty)
Źródła prawa w znaczeniu Szerokim - każdy fakt mający prawotwórczą moc. (Orzeczenie, doktryna, zwyczaj, ustawa)
Szczególnym - jeden z czynników wpływających na treść prawa (np. akty wykonawcze podporządkowane ustawie)
Źródła prawa powszechnie obowiązującego:
Konstytucja - stosuje się bezpośrednio (chyba, że sama stanowi inaczej - art8)
z K. muszą być zgodne wszystkie pozostałe źr. pr. powszechnego i wewnętrz.
Zmiana:
Ustawa uchwalona w jednakowym brzmieniu przez Sejm i Senat. Inicjatywa: 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat, Prezent RP. Uchwala Sejm ⅔ przy kworum, Senat bezwzględną przy min połowie ustawowej liczby.
Dot. I/II/XII Ci co mają inicjatywę mogą w 45 dni żądać referendum - z wnioskiem do Marszałka (60 dni od wniosku). Wtedy jeśli większość na `tak' uchwalona. Przedstawienie jej przez Marszałka - Prezydentowi RP (do podpisu). Określa: zasady funkcjonowania państwa, katalog źródeł, wolności i prawa człowieka, wł. Ustawodawcza, wykonawcza, sądownicza, organy kontroli, zasady działania w zagrożeniach: wyjątkowy, wojenny, klęski żywiołowy
Ustawy inicjatywa: 100tys obywateli (pełna zdolność do czynności prawnej) - tryb określa ustawa - określenie podm. inicjującego, 15 posłów - tryb Regulamin Sejmu, Senat, Prezydent, Rada Min. - reguluje K. i ich ustawy.
Tylko RM - ustawa budżetowa, prowizorium, ustawa o zaciągnięciu dł. publ., ustawa o udzieleniu gwarancji finans.
Uchwalanie ustaw - Sejm - 3 czytania, poprawki (wnioskodawca, posłowie, RM); wycofanie projektu do zakończenia 2-giego czytania. Sejm - zwykła większość przy kworum. Senat - 30 dni; bez zmian, poprawki, odrzucenie. Sejm - może odrzucić poprawkę, lub odrzucenie - bezwzględną większością przy kworum. Prezydent RP - 21 dni podpisanie i zarządzenie do Dziennika Ustaw, lub TK lub do Sejmu - większość 3/5 przy kworum; Prezydent 7 dni.;
Projekt pilny - R.M. (tylko nie -podatkowa, dot. wyboru prezydenta, sejmu, senatu, samorządu teryt., regulujących ustrój i właściwość władz publicznych, dot. Kodeksów) - Senat 14 dni, Prezydent 7 dni.
Ustawa budżetowa - RM wniesienie projektu 3 mc przed początkiem roku, Senat - 20 dni, Prezydent - 7 dni; nie może oddać do sejmu; TK ma 2 miesiące; tak samo prowizorium budżetowe (dochody i wydatki budżetu państwa na krócej niż rok)
Nieograniczoność przedmiotowa ustawy; ale nie powinna regulować spraw określonych w K. np. uzupełnienie zadań organów; nie może być sprzeczna z: K., ustawą o zmianie K., umową międzynarodową ratyfikowaną za uprzednią zgodą Sejmu, z prawem stanowionym przez org. międzyn. (Ukonstytuowana na podst. ratyf. Umowy), z prawem ustanowionym przez org. międz. (gdy polska przekazała kompetencje)


(…)

… Prezesa RM z 20 czerwca 2002 w sprawie `zasad techniki prawodawczej'
Przyjęte zasady techniki prawodawczej nie wiążą prawnie ani Sejmu i Senatu, ani Prezydenta.
Omawiane zasady techniki mają zapewnić poprawną i jednolitą redakcję tekstów, a w konsekwencji umożliwić ich odczytanie przez osoby nieprzygotowane zawodowo do interpretacji przepisów. Szczególny nacisk: struktura i forma, język…
… i organy administracji niezespolonej stanowią akty pr miejscowego na obszarze województwa lub jego części; w zakresie nieuregulowanym w ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących wojewoda może wydać rozporządzenie porządkowe (jeśli jest to niezbędne do ochrony życia itd.; mogą nakładać kary grzywny za naruszenie)
sejmik województwa - akty prawa miejscowego, reguluje się:
ustrój samorządu…
… miejscowego są objęte obowiązkiem niezwłocznego ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Wyłączenie tylko gdy nie są powszechnie obowiązujące. Przepisy porządkowe są najpierw ogłaszane w drodze obwieszczenia. Po ogłoszeniu 14 dni vacatio legis; przepisy porządkowe - 3 dni.
Akty stanowienia prawa o charakterze wewnętrznym Wiążą jednostki podległe organowi wydającemu je
Należą:
Uchwały sejmu, senatu, RM…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz