Historia administracji - Samorząd terytorialny i zawodowy w Galicji - Wieś

Nasza ocena:

5
Pobrań: 238
Wyświetleń: 4263
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia administracji - Samorząd terytorialny i zawodowy w Galicji  - Wieś - strona 1

Fragment notatki:

doc.

Notatka na temat: Samorząd terytorialny i zawodowy w Galicji doby autonomii, zawiera takie informacje, jak: przemiany ustrojowe w monarchii austriackiej - położenie Galicji po wprowadzeniu autonomii, podział terytorialny i administracja rządowa Galicji, organy autonomiczne i samorząd, samorząd terytorialny, samorząd gminy wiejskiej, samorząd gminy miejskiej, samorząd powiatowy i jego organy, samorząd zawodowy, zakończenie oraz bibliografia.

Notatka pozwoli na uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy z przedmiotu Administracja.

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Studia Licencjackie I stopnia
Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja
Małgorzata Wróbel
Grupa AZ-2/I
Numer Albumu : 23051
Samorząd terytorialny i zawodowy w Galicji doby autonomii
samorząd gminy (z uwzględnieniem wiejskiego i miejskiego)
samorząd powiatowy i jego organy
samorząd zawodowy i jego cechy
Przedmiot: Historia Administracji
Wykładowca: dr Andrzej Nowak Spis treści:
Wstęp
Przemiany ustrojowe w monarchii austriackiej - położenie Galicji po wprowadzeniu autonomii
Podział terytorialny i administracja rządowa Galicji
Organy autonomiczne i samorząd
Samorząd terytorialny
4.1 Samorząd gminy wiejskiej
4.2 Samorząd gminy miejskiej 4.3. Samorząd powiatowy i jego organy
Samorząd zawodowy
Zakończenie
Bibliografia
Wstęp
Wojny napoleońskie, w których Austria brała czynny udział i zazwyczaj przegrywała, wniosły niewiele zmian do ogólnej sytuacji i tendencji rozwojowych tego państwa, a tym samym i interesującej nas Galicji. Jedyna zmianą było przejście na rzecz Księstwa Warszawskiego, a następnie Królestwa Kongresowego i Rzeczypospolitej Krakowskiej prawie całej tzw. Galicji Zachodniej oraz na rzecz Rosji - obwodu tarnopolskiego. Tym samym austriacki stan posiadania ziem polskich w zasadzie został zmniejszony do terenów I rozbioru. Zawarty na kongresie w Wiedniu traktat rosyjsko - austriacki, który został włączony do aktu końcowego kongresu, zobowiązywał wprawdzie władze austriackie do stworzenia w Galicji polskich reprezentacji i instytucji narodowych, ale zobowiązanie to nie zostało faktycznie wykonane. Austria i jej wszechwładny minister Klemens von Metternich po kongresie wiedeńskim uchodzili za główną podporę i rzecznika legitymizmu. Właśnie z takich założeń politycznych i społecznych wypływał austriacki system absolutystycznych rządów, który nie dopuszczał do stworzenia podstaw odrębności narodowej i społecznego rozwoju okupowanego kraju. Ziemie Galicji po kongresie wiedeńskim nie stanowiły tworu państwowego, mającego choćby znikome cechy odrębności i samodzielności. Nazwane oficjalnie „Królestwem Galicji i Lodomerii” traktowane były jak inne kraje podległe panowaniu Habsburgów. Panowanie to, oparte na zasadach oświeconego absolutyzmu, cechowała nieograniczona władza monarchy, wykluczenie udziału społeczeństwa w rządach

(…)

… sejmów krajowych ,,dla strzeżenia interesów krajowych”. Przepisy te jednak nie zostały urzeczywistnione i Galicja , tak jak pozostałe kraje koronne, otrzymała sejm krajowy jako najwyższą władzę autonomiczną. Wobec powyższego Sejm krajowy był fundamentem autonomii Galicji. Do jego kompetencji zaliczono przede wszystkim całość ustawodawstwa w sprawach określonych nazwą kultury krajowej. Mógł…
… a arystokracją był patent lutowy , który wyliczał wyczerpująco kompetencje sejmów krajowych, a resztę przekazywał władzom centralnym. Ustawodawstwo ogólnopaństwowe miał sprawować cesarz wespół z Radą Państwa, tj. z dwuizbowym parlamentem składającym się z izby panów i izby posłów. Paten ten zawierał również statuty dla poszczególnych krajów, m.in. dla Galicji, które obowiązywały do 1918r. W ruchu idącym…
…. Poczynania te były okresem zdobywania przez społeczeństwo galicyjskie doświadczeń politycznych i miały duże znaczenie dla późniejszego rozwoju życia politycznego tej części ziem polskich.
Rozdział 1: Przemiany ustrojowe w monarchii austriackiej - położenie Galicji po wprowadzeniu autonomii
Państwo austriackie na skutek rewolucji weszło z rokiem 1848 na drogę przekształceń w monarchię konstytucyjną
… wprowadzająca dwuizbowy parlament centralny oraz sejmy krajowe oparte na zasadzie „reprezentacji interesów”. Jednak nie weszła ona w życie i została uchylona formalnie patentem sylwestrowym, pozostawiając tylko równouprawnienia stanów i wyznań. Odtąd do r. 1860 monarcha był wyłącznym ustawodawcą , a współdziałał z nim w tym zakresie parlament pod nazwą Rada Państwa. Władze wprawdzie starały…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz