Handel zagraniczny - wymiana towarów i usług

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Handel zagraniczny - wymiana towarów i usług - strona 1 Handel zagraniczny - wymiana towarów i usług - strona 2

Fragment notatki:

HANDEL ZAGRANICZNY (in. wymiana międzynarodowa) - to przepływ dóbr między odrębnymi gospodarkami narodowymi.
Obejmuje 4 grupy zjawisk i procesów gospodarczych:
wymianę towarów i usług
przepływ kapitału,
migrację siły roboczej
transfer myśli naukowo-technicznej,
Podstawą rozwoju wymiany zagranicznej jest międzynarodowy podział pracy (MPP). Udział w MPP określany jest przez warunki naturalne kraju (położenie geograficzne, klimat, zasoby, czynnik demograficzny) oraz przez rozwój gospodarczy, postęp techniczny.
Handel zagraniczny obejmuje export i import, dóbr i usług. Suma eksportu i importu to obroty handlu zagranicznego . Różnica między eksportem a importem to saldo handlu zagranicznego - nadwyżka między eksportem i importem to dodatnie saldo handlu zagranicznego; nadwyżka importu nad eksportem to ujemne saldo handlu zagranicznego. Struktura rodzajowa eksportu i importu oznacza udział różnych grup towarowych.
Struktura geograficzna obrotów handlu zagranicznego oznacza udział eksportu i importu towarów z poszczególnymi krajami. Przepływ kapitału w formie pożyczek(kredytów) lub inwestycji zagranicznych(bezpośrednich lub portfelowych).
Inwestycje bezpośrednie - to tworzenie od podstaw przedsiębiorstwa za granicą lub nabycie udziałów w przedsiębiorstwie. Inwestycje portfelowe - to zakup różnych zagranicznych papierów wartościowych (akcje, obligacje) w celu uzyskania zysku.
Bilans płatniczy - jest to zestawienie dokonanych na rzecz zagranicy i otrzymanych płatności ze wszystkich tytułów w określonym czasie.
Płatności:
otrzymane z zagranicy - zwiększają podaż dewiz (aktywa)
dokonane na rzecz zagranicy - zwiększają wielkość dewiz (pasywa)
Jeżeli płatności na rzecz zagranicy przewyższają płatności otrzymane z zagranicy to występuje saldo ujemne ( i odwrotnie).
Bilans obrotów bieżących składa się z:
płatności (wpływy i wydatki) z tytułu obrotów handlowych, jest to tzw. Bilans handlowy
płatności z tytułu usług: transportowych, pocztowych, telekomunikacyjnych, turystycznych, ubezpieczeń, usług finansowych, budowlanych, informacyjnych itp.
przepływ dochodów z tytułu własności obejmujący odsetki, zyski, dywidendy otrzymywane od posiadanych obligacji, akcji, odsetki od udzielanych kredytów i lokat międzybankowych.
transfery rządowe i prywatne, darowizny, spadki, renty, emerytury
niesklasyfikowane obroty bieżące czyli saldo skupu i sprzedaży walut oraz saldo wpłat i wypłat z rachunków walutowych Bilans obrotów finansowych - jest to ruch kapitałów krótko-, średnio- i długoterminowych oraz zmiany w stanie rezerw walutowych państwa. Obejmuje on napływ i odpływ kapitału z tytułu inwestycji bezpośrednich i portfelowych.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz