Grupy społeczne - omówienie (sem 1)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Grupy społeczne - omówienie  (sem 1) - strona 1 Grupy społeczne - omówienie  (sem 1) - strona 2 Grupy społeczne - omówienie  (sem 1) - strona 3

Fragment notatki:

Zbiorowość a grupa
Grupy społeczne
• Zbiorowość społeczna - zbiór osób,
zajmujących jakąś przestrzeń, między którymi
dochodzi do interakcji i zachodzą stosunki
społeczne.
• Grupa – zbiorowość posiadająca strukturę
społeczną, której członkowie zaczynają wspólnie
realizować jakieś istotne dla wszystkich cele.
Typy grup
• Atrybuty grupy:
wspólne zainteresowania (cele, problemy)
interakcje
struktura grupy (pozycje, role, relacje)
toŜsamość grupy
• duŜa róŜnorodność typów grup
– klasyfikacja - wg pojedynczych właściwości
– typologia - wg zestawów powiązanych ze sobą cech
LICZEBNOŚĆ GRUPY
Istotne kryteria klasyfikacjiLICZEBNOŚĆ GRUPY
TRWAŁOŚĆ GRUPY
SPOSÓB REKRUTACJI DO GRUPY
INTENSYWNOŚĆ UCZESTNICTWA
KORZYŚCI Z CZŁONKOSTWA W GRUPIE
STOPIEŃ ZORGANIZOWANIA GRUPY
CHARAKTER RELACJI JEDNOSTKA - GRUPA
• Grupy małe

rodzina
krąg znajomych
grupa zabawowa
druŜyna sportowa
zespół pracowników
• Grupy wielkie


naród
partia polityczna
armia
załoga przedsiębiorstwa
społeczność lokalna
społeczeństwo globalne
1
W grupach większych
W grupach małych
• ludzie się znają
• nawiązują interakcje bezpośrednio (face to face)
ludzie nie potrafią się dokładnie rozpoznać
stają się anonimowi
kontaktują się za pośrednictwem reprezentantów
nie wiadomo dokładnie ilu jest członków grupy
mimo to występuje identyfikacja z grupą;
odczuwane są: przynaleŜność, solidarność, toŜsamość grupowa
TRWAŁOŚĆ GRUPY
• Grupy istniejące krótko – oparte na przelotnych
kontaktach, ograniczonych w czasie interakcjach
pasaŜerowie w przedziale,
uczestnicy wycieczki na Kretę
• Grupy długotrwałe
grupa studentów danego roku, załoga firmy,
społeczność lokalna, rodzina , naród
SPOSÓB REKRUTACJI DO GRUPY
• Grupy, do których jest się przypisanym
– przez urodzenie
• rodzina, rasa, naród
– przez przymus
• areszt, wojsko
Grupy długotrwałe
• Zachowują ciągłość i toŜsamość mimo wymiany
członków
• Atrybuty grupy gwarantujące jej ciągłość:
– organizacja grupy
• podział pracy, role grupowe, przywództwo
– kultura grupy
• wartości i normy grupowe, rytuały, wzorce zachowań
Grupy o róŜnej łatwości dostępu
• ekskluzywne (elitarne)
– dostęp obwarowany rygorystycznymi warunkami i
procedurami
• inkluzywne (powszechnie dostępne)
– dostęp moŜliwy dla kaŜdego
• Grupy, do których się przystępuje
– wymagany akt woli
• zakład pracy, stowarzyszenie, klub sportowy,szkoła
2
INTENSYWNOŚĆ UCZESTNICTWA
Jednostka w grupie ekskluzywnej
• ceni sobie bardziej swój udział
• jest gotowa do pełniejszego zaangaŜowania
• przejawia większy konformizm
[wymagane zaangaŜowanie]
• Grupy Ŝarłoczne
– wymagają nieustannego uczestnictwa
– oczekują:
• pełnego zaangaŜowania
• maksymalnego poświęcenia
• niepodzielnej lojalności
Grupy ekskluzywne cechuje zazwyczaj
większa spójność i solidarność
INTENSYWNOŚĆ UCZESTNICTWA
[rygoryzm i zakres kontroli]
• Grupy totalitarne
STOPIEŃ ZORGANIOWANIA GRUPY
• Grupy formalne (zorganizowane)
• Grupy niezorganizowane (nieformalne)
– narzucają precyzyjnie określone reguły postępowania
– bezwzględnie egzekwują konformizm
– stosują formalne regulaminy, instrukcje, procedury
• Grupy zorganizowane (formalne)
– konfiguracje pozycji i ról oraz relacji między nimi
– bezosobowi wykonawcy wyznaczonych ról
• Grupy niezorganizowane (nieformalne)
– uczestnicy: osoby z krwi i kości
– liczą się: cechy osobnicze, wady, zalety
– nie ma moŜliwości z

(…)


• jest frustrujące
• generuje napięcia i konflikty
negatywny stosunek do grupy większości członków
Jednostka a grupa
GRUPA WŁASNA
• GRUPA OBCA
niskie morale grupy
prowadzi do kryzysu i rozpadu grupy
Badania społeczeństw pierwotnych
• odmienny stosunek do grup własnych i obcych
• w grupie własnej:
– pokój, porządek, praworządność, gospodarność,
lojalność, poświęcenie
• wobec grupy obcej:
– wrogość, wojna,nienawiść, pogarda
Stereotypowy sposób postrzegania
grupy własnej i grupy obcej
• Grupa własna: bardziej zróŜnicowana i
zindywidualizowana
• Grupa obca: masa nierozróŜnialnych jednostek
• Zapamiętuje się:
– zachowania pozytywne grupy własnej
– zachowania negatywne grupy obcej
5
Która grupa jest dla nas
grupą własną ?
• Interpretacja zachowań grupy obcej:
– zachowania pozytywne tłumaczone są warunkami
zewnętrznymi…
… – dla realizacji wspólnych celów członków
• koleŜeńskie – powstają na bazie wspólnych
zainteresowań
Korzyści z istnienia grup nieformalnych w
organizacji
Zwiększają satysfakcję z pracy
Kontrolują zachowania swoich członków
Wspierają ich (słuŜą radą, pomocą,opieką)
Mogą pośredniczyć w załatwianiu skarg i
rozwiązywaniu konfliktów
Dlaczego ludzie przystępują do grup ?

Bezpieczeństwo – siła w grupie
Pozycja – prestiŜ, dzięki przynaleŜności do grupy
PrzynaleŜność – potrzeba afiliacji
Władza – moŜliwość wywierania wpływu
Skuteczność – realizacja celów nieosiągalnych
indywidualnie
Wady istnienia grup nieformalnych w
organizacji
• Oczekiwania i cele grup mogą być sprzeczne z
celami całej organizacji
• Grupy mogą zwiększać inercję i opór wobec
zmian
• Mogą blokować inicjatywę i kreatywność
najbardziej…
… grup
wg C.H.Cooleya
Grupy pierwotne
mają charakter uniwersalny
GRUPY
PIERWOTNE
GRUPY
WTÓRNE
– są w kaŜdym społeczeństwie
– mają udział w doświadczeniu kaŜdego człowieka
RODZINA
GRUPA
SĄSIEDZKA
GRUPA
PRZYJACIÓŁ
Grupy pierwotne
• niewielkie
– pozwalają na osobiste znajomości
– umoŜliwiają kontakty „twarzą w twarz”
stosunkowo trwałe – mają duŜe znaczenie
wielofunkcyjne i Ŝarłoczne
w pewnym…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz