Grupa- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Grupa- opracowanie - strona 1 Grupa- opracowanie - strona 2 Grupa- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Grupa: definicje i charakterystyka
Grupa to pewna liczba jednostek, wzajemnie od siebie zależnych, które należą do wspólnej zbiorowości.
Grupę można zdefiniować jako pewną liczbę jednostek, które łączą się razem ze wspólnych powodów oraz dla osiągnięcia wspólnych celów i w ten sposób tworzą dynamiczną całość. A więc w grupie zachodzą związki pomiędzy wszystkimi jej członkami. Ale grupa to system otwarty, a to znaczy, że jednostki ją tworzące, wchodzące z sobą w proces interakcji, komunikują się również z otoczeniem.
Z psychodynamicznego punktu widzenia grupa składa się z 7-10 osób. Mniej liczne grupy łatwo rozpadają się na jeszcze mniejsze zespoły (a przykład czworo ludzi tworzy dwie pary), natomiast w większych grupach istnieje tendencja do tworzenia podgrup.
Według niektórych badaczy grupa stanowi zespół psychologiczny, którego tożsamość nie jest sumą tożsamości poszczególnych jednostek, ale skomplikowanym zbiorem interpersonalnych związków pomiędzy jej członkami.
Termin dynamika grupy oznacza zatem szereg zmian, które zachodzą wewnątrz struktury danej grupy, kiedy to niektóre z jej części składowych przechodzą przeobrażenia. Jednocześnie poglądy, postawa czy zachowanie poszczególnych jednostek mogą ulec zmianie z racji przynależności do grupy lub posiadania w niej wyznaczonej pozycji. Jednostka ulega przemianom również wtedy, kiedy poddaje się presji reszty grupy, albo kiedy nakłania pozostałych do nowych działań.
Dynamika grupy oznacza zatem zarówno psychosocjologiczne zjawiska zachodzące w małych grupach, jak i sposoby wpływania na osobowość jednostki poprzez działanie grupy.
Niepoślednie znaczenie odgrywa tu interakcja zachodząca stopniowo pomiędzy wszystkimi członkami grupy. Interakcja to proces akcji i reakcji każdego członka grupy w stosunku do drugiego lub do grupy jako całości. Interakcja daje początek charakterystycznym dla grupy zjawiskom:
ustaleniu wspólnych celów
wspólnym emocjom i uczuciom
wspólnej nieświadomości
kulturze grupy.
Wspólne cele
Cele grupy zależą zarówno od powodów, dla których powstała, jak i sposobu, w jaki powstała. Mogą być ustalone zawczasu i traktowane priorytetowo (np. w grupie zawodowej) lub też określone nieprecyzyjnie i mieć znaczenie drugorzędne (np. w grupie przyjaciół).
Wspólne emocje i uczucia
Emocje i uczucia stanowią więzi scalające grupę i silnie oddziałują na związki jej członków z otoczeniem. Są to kanały komunikacyjne, poprzez które członkowie grupy zbliżają się do siebie lub odwrotnie.
Według niektórych badaczy strukturę grupy można poznać za pomocą socjogramu, to znaczy mapy uwzględniającej ośrodki wzajemnego odpychania się i przyciągania. Mogą tu pomóc odpowiedzi na pytania typu: „Kogo najchętniej wybrałbyś na towarzysza podróży służbowej?” Należy jednak pamiętać, że odpowiedzi mogą nie być bezstronne, a zatem należy je zweryfikować.


(…)

…. Kolejną cechą charakterystyczną dla grup jest czas ich istnienia. Grupy trwałe powstają w celu wykonywania długofalowych działań. Grupy pracownicze czy zespoły konstruktorskie to z kolei grupy doraźne, to znaczy istniejące jedynie przez okres potrzebny do osiągnięcia danego celu.
grupy odziedziczone i grupy odniesienia. Według klasyfikacji socjologicznej grupa odziedziczona to taka, do której jednostka należy z racji socjo-kulturowego pochodzenia (np. rodzina). Grupa odniesienia zaś - do której odwołuje się z punktu widzenia reprezentowanych przez nią wartości.
Czynniki strukturalne grupy
Związki pomiędzy członkami grupy mają wpływ na powstanie określonych struktur. Strukturami często badanymi są:
struktura komunikacji
role
sprawowanie władzy: przywództwo.
Struktura komunikacji
Struktura komunikacji…
… wyznawane przez wszystkich jej członków. Każdy może je wykorzystywać jako probierz własnego postępowania i poglądów oraz postępowania i poglądów pozostałych członków.
Klasyfikacja grup
Grupy można sklasyfikować w następujący sposób:
grupy formalne i nieformalne. Grupy formalne mają jawną hierarchię, działają według ustalonych reguł i powstają dla osiągnięcia konkretnych celów. Grupy nieformalne…
… nie mają ani skodyfikowanych ról, ani zawczasu ustalonych celów. Są odpowiedzią na spontaniczne potrzeby ludzkie.
grupy pierwotne i wtórne. W grupach pierwotnych interakcje pomiędzy członkami są częste i żywe. Tego rodzaju grupy są małe, a ich członkowie dobrze się znają (np. rodzina, koledzy). Grupy wtórne tworzone są przez większą liczbę osób, nie znających się nawzajem; związki między jednostkami są mniej znaczące…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz