Gospodarka światowa - Pawlas Iwona

Nasza ocena:

5
Pobrań: 777
Wyświetleń: 5859
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gospodarka światowa - Pawlas Iwona - strona 1 Gospodarka światowa - Pawlas Iwona - strona 2 Gospodarka światowa - Pawlas Iwona - strona 3

Fragment notatki:
...GOSPODARKA ŚWIATOWA – zbiorowość podmiotów, zajmujących się działalnością gospodarczą, wzajemnie powiązanych w system międzynarodowych stosunków gospodarczych
GRUPY PODMIOTÓW:
• Przedsiębiorstwa krajowe
• Przedsiębiorstwa międzynarodowe (korporacje, warunek: ma aktywa w co najmniej 2 krajach)
• Gospodarki narodowe
• Ugrupowania integracyjne
• Międzynarodowe organizacje gospodarcze np.
o WTO – World Trade Org.
o Bank Światowy
o Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
o OECD – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju...


....INTEGRACJA – proces gospodarczego scalania (dobrowolny)
ISTOTA INTEGRACJI – proces dostosowania i przeobrażania w strukturze integrujących się elementów, scalający je i tworzący spójna i komplementarną strukturę ekonomiczną całego obszaru
WARUNKI INTEGRACJI:
• Komplementarność elementów (wzajemnie uzupełnianie się)
• Wysoki poziom rozwoju gospodarczego
• Infrastruktura techniczna
• Prointegracyjna polityka państwa
• Chęć integracji
• Bliskość geograficzna
PRZYCZYNY TENDENCJI DO INTEGRACJI:
• Kraje rozwijające się
• Chęć przyspieszenia rozwoju gospodarczego
• Kraje o wysokim poziomie rozwoju
• Tendencja do rozwoju przemysłu i postępu technicznego
• Konieczność znalezienia chłonnych rynków zbytu(zniesienie barier w handlu)
• Rozwój nowych gałęzi produkcji przemysłowej....


...KORZYŚCI I SZANSE UNII WALUTOWEJ:
1. Zmniejszenie ryzyka w handlu zagranicznym poprzez wyeliminowanie ryzyka kursowego
2. Redukcja kosztów transakcyjnych
3. Wzrost stabilności i wiarygodności makroekonomicznej
4. Spadek stóp procentowych
5. Intensyfikacja wymiany handlowej
6. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, a tym samym wzrost inwestycji zagranicznych
7. Wzrost inwestycji krajowych
8. Wzrost konkurencyjności międzynarodowej
9. Stabilizacja, integracja oraz rozwój rynków finansowych
10. Wzrost PKB i dobrobytu (poziomu życia mieszkańców)...

Gospodarka Światowa
Wykład 1 - 2011.02.17
Temat: Gospodarka światowa.
Gospodarka światowa - zbiorowość podmiotów, zajmujących się działalnością gospodarczą, wzajemnie powiązanych w system międzynarodowych stosunków gospodarczych
Grupy podmiotów:
Przedsiębiorstwa krajowe
Przedsiębiorstwa międzynarodowe (korporacje, warunek: ma aktywa w co najmniej 2 krajach)
Gospodarki narodowe
Ugrupowania integracyjne
Międzynarodowe organizacje gospodarcze np.
WTO - World Trade Org.
Bank Światowy
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
OECD - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
Rodzaje powiązań między podmiotami:
Technologiczne
Kooperacja
Import
Eksport
Związki finansowo-kredytowe i kapitałowe
Cechy gospodarki światowej jako kategorii ekonomicznej:
Kategoria historyczna (tj. odkrycia geograficzne, rewolucja przemysłowa)
Kategoria dynamiczna (tj. zmiany ilościowe i jakościowe wśród podmiotów gospodarczych)
Kształtowanie się współczesnej gospodarki światowej:
Lata 60. XX wieku
Wzrost gospodarczy
Bardzo wysokie tempo wzrostu gospodarczego w skali całego świata i we wszystkich grupach krajów
Wierzono, że wzrost gospodarczy jest najważniejszym składnikiem rozwoju społeczeństw i najlepszym lekarstwem na wszelkie problemy
Duży stopień regulacji państwowej i działań regulacyjnych
Lata 70. XX wieku
Kryzys i zagrożenie
Spadek średniej stopy wzrostu gospodarczego
Kryzys naftowy
Nasilające się procesy inflacyjne
Zjawiska recesyjne
Wzrost bezrobocia
Wzrost deficytów fiskalnych
Załamanie międzynarodowego systemu walutowego z Bretto Woods
Znaczne wahanie kursów walutowych
Wielki wzrost

(…)

… EUR
Wspólna polityka regionalna 2000-2007:
Polityka strukturalna
Realizowana od 1988r
Na mocy zapisów Jednolitego Aktu Europejskiego
Realizowana przy pomocy 4 funduszy strukturalnych
Skierowana do rejonów w krajach członkowskich UE, które spełniają określone warunki
Cele polityki strukturalnej na lata 2000-2006:
Pomoc regionom zapóźnionym tj. PKB per capita poniżej 75% średniego PKB per capita UE…
… statystycznego (tj. przejściowa pomoc dla regionów, które spełniały warunek PKB per capita poniżej 75% średniego PKB przed rozszerzeniem UE na wschód, a obecnie warunek ten jest niespełniony)
Regionalna konkurencyjność i zatrudnienie
Wspieranie zmian strukturalnych w rejonach nie kwalifikujących się do uzyskania pomocy w ramach celu oraz wspieranie zmian na rynku pracy
Europejska współpraca regionalna…
… ma charakter względny, a nie absolutny. Zależy od przedsiębiorców, konsumentów i środowiska wewnętrznego. Pozycja konkurencyjna może być utrzymana pod warunkiem odpowiedniego zrównoważenia powyższych elementów mimo ich sprzecznej natury.
Konkurencyjność gospodarki to zdolność do uzyskiwania wysokiej stopy wzrostu PKB per capita, w długim okresie czasu.
Cztery etapy konkurencyjnego rozwoju gospodarki narodowej…
… ekonomicznej
Unia gospodarcza - 4 wolności (swoboda przepływu towaru, usług, osób, kapitału) + pełna koordynacja oraz ujednolicenie wszystkich dziedzin polityki ekonomicznej
Unia gospodarcza i walutowa - tak jak wyżej + wspólna waluta, wspólny bank centralny, wspólna polityka pieniężna oraz polityka kursu walutowego
Unia gospodarcza, walutowa i pieniężna = pełna integracja - tak jak wyżej + wspólna polityka…
…% PKB
Walutowe
Stabilizacja kursu walutowego w ramach ERM dopuszczalnie waha się +/- 2,25% w stosunku do kursu centralnego (Obecnie funkcjonuje ERM2 gdzie dopuszczalne są wahania +/- 15%)
1stycznia 1999r - początek realizacji trzeciego etapu Unii Gospodarczej i Walutowej - euro w obrocie bezgotówkowym (11 krajów, bez Danii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, i Grecji)
1stycznia 2001r - Grecja wchodzi…
… 21.12.1992r.
Umowa weszła w życie w lipcu 1994r.
Pierwotne kryteria członkostwa w CEFTA (wynikające z Deklaracji Poznańskiej):
Członkostwo w Światowej Organizacji Handlu (WTO)
Umowa stowarzyszeniowa ze wspólnotami europejskimi, zawierająca zapisy odnoszące się do przyszłego członkostwa w tym ugrupowaniu.
Umowy o wolnym handlu podpisane z krajami członkowskimi CEFTA
Stare cele CEFTA:
Transformacja gospodarek…
… strefy wolnego handlu
Stopniowo zacieśniano relacje z EWG/WE/UE. Efektem jest podpisanie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym w 1992 r. EOG funkcjonuje od 1994 r
Szwajcaria nie uczestniczy w EOG !
EOG = UE + EFTA - SZWAJCARIA
Polska jest elementem EOG od momentu akcesji do UE
Istotą EOG są 4 swobody przepływu: towarów, usług, osób i kapitału
EOG nie obejmuje wspólnych polityk…
… roku:
Rolnictwo ~47%
Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności ~37%
Polityka wewnętrzna ~6%
Akcje zewnętrzne ~5%
Administracja ~5%
Plan finansowy na lata 2007-2013 koncentruje się wokół 5 głównych elementów:
Trwały wzrost
Konkurencyjność dla wzrostu i zatrudnienia
Spójność dla wzrostu i zatrudnienia
Zarządzanie rozwojem i zachowanie zasobów naturalnych
Obejmuje wspólną politykę rolną i wspólną politykę…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz