Gospodarka regionalna - pytania i odpowiedzi - Rozwój regionalny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1449
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gospodarka regionalna - pytania i odpowiedzi - Rozwój regionalny - strona 1

Fragment notatki:

9 stron notatek z przedmiotu gospodarka regionalna - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Notatka zawiera zestaw pytań i krótkich odpowiedzi na zagadnienia egzaminacyjne, np. co to jest gospodarka, region, cele polityki regionalnej w budżecie, delimitacja, klaster i wiele innych.

1.      Czym jest gospodarka? Gospodarka jest to całokształt działalności gospodarczej prowadzonej w danym regionie, kraju, lub na całym świecie. Polega na wytwarzaniu dóbr i świadczeniu usług zgodnie z potrzebami ludności. 2.      Podaj trzy przykłady rodzajów gospodarki: Gospodarki regionalna Gospodarka narodowa Gospodarka światowa  3.      Wymień tendencje we współczesnej gospodarce.   Globalizacja, ekologizacja, regionalizacja.  4.      Co to jest gospodarka regionalna? Dotyczy gospodarowania na szczeblu gminy i powiatu.  Jest zbiorem podmiotów gospodarczych, konsumentów, organów władzy (samorząd), które znajdują się na terenie gminy/powiatu oraz powiązania i współzależności między nimi. 5.      Co to jest region? Region jest wyróżniającą się częścią przestrzeni o pewnych cechach wspólnych.  Jest to określony, nazwany imieniem własnym teren, wyróżniający się zespołem jakiś cech od innych. Mogą to być cechy naturalne, związane z ludnością, czynniki polityczno-ustrojowe, ekonomiczne  oraz związane z historią i kulturą. 6.      Wymień 4 cechy będące składowymi rozwoju regionalnego.   Wzrost gospodarczy wzrost zatrudnienia wzrost atrakcyjności inwestycji regionu wzrost dobrobytu i jakości życia, procesy innowacyjne, ekorozwój, rozwój kapitału ludzkiego, procesy integracji regionalnej.  7.      Wymień i krótko opisz 3 elementy od których zależy rozwój terytorialny Strategia - jest procesem w wyniku, którego mieszkańcy formułują cele i sposoby dążenia do nich. Partnerstwo - to sposób na koordynację współdziałanie, wzmacnianie lokalnych więzi. Obszar - symbolizuje tradycje, lokalne walory, lokalna społeczność (wszystko co składa się na tożsamość wsi).  8.      Podaj fazy rozwoju Polityki Regionalnej w Unii Europejskiej? regionalne polityki narodowe (1958-1979) wprowadzenie wspólnej polityki (1979-1984) wspólna polityka regionalna (1985-1992) JAE zwiększenie spójności (od 1993)  9.      Co oznacza konkurencyjność regionów? Jest to zespół cech decydujących o atrakcyjności regionu z punktu widzenia lokowania inwestycji lub jako miejsca zamieszkania: także wyraz przewagi technologicznej lub niższych cen produktów i usług wytwarzanych w regionie, w porównaniu z innymi regionami. 10.  Co to jest polityka regionalna?Polityka regionalna to działalność państwa i jego organów (centralnych i regionalnych) zmierzająca do wyznaczenia określonych celów i zadań w układzie regionalnym (przestrzennym) oraz ich realizacji za pomocą różnorodnych metod, środków, narzędzi, a skłaniających do optymalnego wykorzystania wszystkich czynników rozwoju (społecznego, ekonomicznego i przestrzennego) zgodnie z zasadą racjonalnego działania. 11.  Jakie są cele polityki regionalnej w budżecie 2007/20011? Znaleźć też cele z wcześniejszego budżetuKonwergencja Konkurencyjność i zatrudnienie w regionach Europejska współpraca terytorialna  

(…)

… na obszarach miejskich. JASPERS - to program pomocy technicznej adresowany głównie do nowych państw członkowskich. Ma służyć do przygotowania dużych projektów infrastrukturalnych (powyżej 50 mln euro) głównie w sektorze transportu i środowiska, które mogą być sfinansowane.   32.  Jakie są fundusze strukturalne UE Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego   33.  Wymień wady systemu…
… się o wsparcie w ramach programu Leader? osoby lub stowarzyszenia, instytucje publiczne, przedsiębiorstwa prywatne. 72.  Wymień przykładowe podmioty polityki interregionalnej Instytucje rządowe: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA), Instytucje pozarządowe: Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa (ARiMR) Agencja Rozwoju…
….       ewaluacja on-going ewaluacja ex-post   41.  Czym zajmuje się EUROPEJSKI FUNDZUSZ SPOŁECZNY (EFS) - wymień 4 przykładowe, czym się zajmuje europejski fundusz rozwoju regionalnego oraz fundusz kohezji. Poniżej odpowiedzi tylko do społecznego: poradnictwo zawodowe, szkolenie menedżerów nowych technologii, realizacja wieloletnich akcji aktywizacji rynków pracy, promowanie równego dostępu do rynku pracy…
… zajmuje się EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR): inwestycje w dziedzinie infrastruktury, sieci transportowych, telekomunikacji, przesyłania energii, inwestycje produkcyjne służące tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy, poprawiające otoczenie produkcyjne firm zwiększające atrakcyjność regionu dla inwestorów, inwestycje pobudzające rozwój badań, nowych technologii, informatyki, inwestycje…
… na przestrzenne zachowania podmiotów gospodarczych niezależnie od istniejących podziałów administracyjnych, także przez władze regionalne i lokalne.  15.  Wymień i opisz jednym zdaniem szkoły mówiące o koncepcjach pogłębiających zróżnicowanie regionalne: Szkoła konwergencji - niewidzialna ręka rynku - nie ruszajmy regionów, wierzymy w rynek, rynek spowoduje, że rynek sam przyciągnie do siebie kapitał…
… z innymi dokumentami strategicznymi   18.  Wymień co najmniej 5 zasad polityki strukturalnej oraz omówić je (na czym polegają) 1. Programowania 2. Dodatkowości (współfinansowania) 3. Partnerstwa 4. Koncentracji środków 5. Pomocniczości (subsydiarności) 6. Komplementarności 7. Koordynacji 8. Kompatybilności 9. Monitorowania 10. Proporcjonalności  19.  Wymień 4 priorytety polityki UE: Zrównoważony rozwój…
… na obszarach miejskich. JASPERS - to program pomocy technicznej adresowany głównie do nowych państw członkowskich. Ma służyć do przygotowania dużych projektów infrastrukturalnych (powyżej 50 mln euro) głównie w sektorze transportu i środowiska, które mogą być sfinansowane.   32.  Jakie są fundusze strukturalne UE Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego   33.  Wymień wady systemu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz