gospodarka regionalna notatki z zajęć

Nasza ocena:

5
Pobrań: 819
Wyświetleń: 2401
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
gospodarka regionalna notatki z zajęć - strona 1 gospodarka regionalna notatki z zajęć - strona 2 gospodarka regionalna notatki z zajęć - strona 3

Fragment notatki:


GOSPODARKA REGIONALNA Polityka regionalna - polityka władz publicznych, której celem jest rozwój regionu i wyrównanie poziomu rozwoju
Instrumenty polityki regionalnej:
- ekonomiczne (ulgi podatkowe)
- prawno-organizacyjne
- kontrakty wojewódzkie
- plany zagospodarowania przestrzennego
- strategie rozwoju regionalnego
- specjalne strefy ekonomiczne
Rodzaje polityki regionalnej: - interregionalna (np. polityka UE): prowadzi ją państwo ze szczebla centralnego (Minister do spraw rozwoju regionalnego), cel: wyrównanie poziomu rozwoju gospodarczego, społecznego, przestrzennego regionów w Polsce; „metoda Janosika” - słabo realizowana w Polsce, większe podatki z bogatych regionów, bogate regiony mają duże endogeniczne fundamenty rozwoju
- intraregionalna: polityka wewnętrzna rozwoju, koordynacja przez władze regionu, instrumentem jest Strategia rozwoju regionu - długofalowy, perspektywiczny, najważniejszy dokument, którym należy się kierować, realizowana w programach wieloletnich, RPO - regionalny program operacyjny - wsparcie unijne w celu szybszego rozwoju
Trzy filary polityki:
- makroekonomiczny
- sektorowy
- regionalny Rozwój regionalny - integrowanie celi ogólnogospodarczych z indywidualnymi
Realizacja założeń polityki regionalnej następuje w oparciu o pewne z asady: - zasadę oparcia wszelkich działań na wieloletnich programach - zasadę współpracy administracji centralnej i samorządowej w tworzeniu tych programów - zasadę współfinansowania ich urzeczywistniania ze środków krajowych - zasadę koncentracji polegającej na połączeniu finansowania budżetowego z kredytowaniem, głównie przez Europejski Bank Inwestycyjny (EIB)
Gospodarka regionalna - analiza rozwoju gospodarczego, Instrumenty gospodarki regionalnej:
- ekonomiczne (pośrednie, przymus ekonomiczny, parki ekonomiczne, klastry w regionach)
- nakazy, zakazy ograniczenia (bezpośrednie)
- administracyjne (partie polityczne)
W UE pomoc publiczna jest zakazana - narusza zasady konkurencyjności. Polityka regionalna jest dziedziną, której te reguły nie obowiązują Rozwój regionalny - uzależniony od układu wielopodmiotowego, wydatki publiczne winny stanowić coraz mniejszy udział wszystkich wydatków (O. Lange)
Z asada korzyści komparatywnych - z rozwoju jednego regionu korzystają pozostałe, polityka wyrównania poziomu rozwoju podnosi poziom dobrobytu mieszkańców, spełnia kryteria społeczno-demokratyczne, pogłębienie rynku poprzez wzbogacenie się regionów
Zasada pomocniczości - zasada

(…)

…, konkurencji
Infrastruktura - majątek trwały służący do rozwoju + kapitał ludzki (społeczny i intelektualny) Europejski Fundusz Rolny - na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Na lata 2007-2013 Polska - 13 mld euro (krajowe dofinansowanie - 4 mld). Instytucje odpowiedzialne za przekazywanie środków z Unii Europejskiej: minister rolnictwa i rozwoju wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, część zadań przekazana samorządom wojewódzkim lub Agencji Rynku Rolnego. Projekt ustawy przewiduje, że pieniądze zostaną przeznaczone m. in. na modernizację gospodarstw rolnych, renty strukturalne, szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie, tworzenie i rozwój mikro przedsiębiorstw, wsparcie obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania.
Programowanie - świadoma działalność…
… i instytucji do działań prorozwojowych
Teoria kosztów komparatywnych - sformułowana przez D. Ricardo teoria wymiany międzynarodowej i międzynarodowego podziału pracy. Zgodnie z nią kraj może osiągać korzyści w wymianie handlowej nie tylko wtedy, gdy swoje towary wytwarza taniej niż inne kraje w ujęciu bezwzględnym, ale także wówczas, gdy wytwarza bezwzględnie drożej, ale różnice kosztów wytwarzania różnych…
…, w których polityka spójności może najskuteczniej przyczynić się do realizacji priorytetów Wspólnoty zorientowanych na osiąganie celów odnowionej Strategii Lizbońskiej. SWW stanowią podstawę dla przygotowania przez państwa członkowskie NSRO oraz programów operacyjnych.
NSRO - Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia - Polska 2007-2013, fundamentalna metoda realizowania polityki UE, w jego ramach 16 regionalnych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz