Gospodarka pytania i odpowiedzi na egzamin

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2065
Wyświetleń: 5873
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gospodarka pytania i odpowiedzi na egzamin - strona 1 Gospodarka pytania i odpowiedzi na egzamin - strona 2 Gospodarka pytania i odpowiedzi na egzamin - strona 3

Fragment notatki:


Regionalizacja w warunkach globalizacji. Kryteria regionalizacji. Regionalizacja - proces wydzielania regionów. Forma klasyfikacji, w której występuje dodatkowe kryterium sąsiedztwa przestrzennego. Dokonując regionalizacji, wydzielamy większe terytoria złożone z mniejszych obszarów o podobnych cechach badanych( region strefowy ), lub skupione wokół pewnego ośrodka, np. aglomeracji( region węzłowy ).
Kryteria regionalizacji - wielkość potencjału gospodarczego, efektywność regionalnych struktur gospodarczych, jakość życia na poszczególnych obszarach. Rozwój jest definiowany przez pryzmat zmian w potencjale gospodarczym, strukturze gospodarczej, środowisku przyrodniczym, zagospodarowaniu infrastrukturalnym, poziomie życia mieszkańców, zagospodarowaniu(ładzie) przestrzennym.
Pojęcie regionu i typologia regionów Region - względnie jednorodny, umownie wydzielony obszar, odróżniający się od terenów sąsiednich cechami naturalnymi bądź nabytymi na przestrzeni dziejów. Do takich cech zaliczamy: położenie geograficzne, warunki naturalne, odrębność językową, religijną, kulturawą zamieszkującej region społeczności.
Typologia regionów ze względu na: Odmienność strukturalną (regiony jednorodne - względnie jednolite w zakresie pewnych cech, regiony węzłowe - obszary skupione wokół pewnego centrum, zazwyczaj ośrodka miejskiego)
Czynniki ekonomiczno-administracyjne (podział administracyjny kraju jest podstawowym punktem odniesienia dla polityki regionalnej)
Poziom rozwoju (regiony rozwinięte, regiony rozwijające się, regiony opóźnione w rozwoju)
Statystyki i podstawowy rodzaj działalności [rolnicze(z możliwością podziału na typy, przemysłowe(j.w.), przemysłowo-rolnicze, rekreacyjno-turystyczne]
Współzależności między polityką regionalną a polityką przestrzenną. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju Współzależność między polityką regionalną,a przestrzenną - polityka regionalna jest silnie związana z polityką przestrzenną rządu i samorządów. Przedmiotem oddziaływania polityki przestrzennej jest całość przestrzeni, zaś przedmiotem polityki regionalnej są jej wyodrębnione części wyposażone w określony zakres autonomii(np. województwa, grupy województw).
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju - podstawowy dokument określający zasady polityki państwa w dziedzinie zagospodarowania przestrzennego kraju. Zawiera diagnozy uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, oraz sformułowane na ich podstawie cele polityki przestrzennego zagospodarowania kraju. „Koncepcja” określa także ogólne kierunki jej realizacji oraz wyznacza konkretne zadania naczelnym organom administracji państwowej.
Polityka regionalna UE. Cele europejskiej polityki regionalnej i ich zmiany w kolejnych okresach programowania.

(…)

… oraz wysokość środków przeznaczonych na realizację polityki regionalnej państwa, które będą uruchamiane z udziałem funduszy strukturalnych UE. ZPORR jest zarządzany na poziomie krajowym, jednakże jego wdrażanie w dużej mierze odbywa się na poziomie regionalnym.
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 (NSRO)(Narodowa Strategia Spójności - dokument opracowany w celu realizacji w latach 2007-2013 na terytorium Polski polityki spójności Unii Europejskiej. NSRO prezentuje strategię rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, w tym cele polityki spójności w Polsce w latach 2007-2013. oraz określa system wdrażania funduszy unijnych w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007-2013. Dokument został przygotowany w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i zaakceptowany przez Komisję Europejską 9 V 2007. Cel główny…
…. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego(ERDF) oraz jego priorytety i funkcje w polityce regionalnej
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - ERDF to fundusz utworzony w 1975 na pdst. Art. 160 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Celem funduszu jest przyczynianie się do korygowania dysproporcji regionalnych we Wspólnocie Europejskiej. Do zadań funduszu należą przede wszystkim: wspieranie…
… na posiedzeniu w Lizbonie w roku 2000. Celem planu, przyjętego na okres 10 lat, było uczynienie Europy najbardziej dynamicznym i konkurencyjnym regionem gospodarczym na świecie, rozwijającym się szybciej niż Stany Zjednoczone. Strategia Lizbońska skupia się na czterech kwestiach: innowaacyjności (gospodarka oparta na wiedzy), liberalizacji (rynków telekomunikacji, transportu oraz rynków transportowych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz