Gospodarka regionalna 30 godzin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 889
Wyświetleń: 1610
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gospodarka regionalna 30 godzin - strona 1 Gospodarka regionalna 30 godzin - strona 2 Gospodarka regionalna 30 godzin - strona 3

Fragment notatki:

Region: może być traktowany jako część składowa danego państwa, ale również można traktować region jako kilka państw (wewnątrzkrajowy-międzynarodowy)
Regiony można analizować pod względem: Geografii fizycznej (regiony geograficzno-fizyczne) uwzględniamy kształtowanie powierzchni itp. (regiony górskie, nizinne, wyspiarskie)
Wspólna przeszłość historyczna, tożsamość kulturowa (regiony historyczno-kulturowe np. Śląsk)
Cechy ekonomiczne (regiony ekonomiczne) bierzemy pod uwagę np. strukturę gospodarki, danego regionu, zatrudnienie (regiony przemysłowe, przemysłowo-rolnicze, rolniczo-leśne), wskaźniki charakteryzujące poziom rozwoju regionu- PKB per capita: regiony wysokorozwinięte/rozwijające się/opóźnione w rozwoju
Regiony administracyjno-stanowiące; jednostki administracyjne organizacji terytorialnej państwa (mają jednoznacznie wyznaczone granice, które sa wyznaczone arbitralnie: wyjątek Hiszpania po śmierci generała Franco)
Regiony administracyjno-stanowiące mogą mieć różne statut prawny:
Regiony rządowe: jednostki podziału administracyjnego kraju, w których jedynym rządzącym jest przedstawiciel władzy centralnej; WOJEWODA: przedstawiciel rządu w terenie w Francji Napoleona-prefekci przedstawiciele państwa a nie rządu w terenie (apolityczny korpus Prefektów Francja); w Polsce regiony takie istniały do 1998 r (reforma samorządowa)
Regiony rządowo-samorządowe: w regionie istnieje organ stanowiący, decyzyjny, wyłaniany w sposób demokratyczny, jest emanacją społeczeństwa (reprezntuje społeczeństwo) władza ustawodawcza- reprezentuje społeczeństwo; władza wykonawcza- przedstawiciel władzy centralnej w terenie W Polsce Rada Regionalna to Sejmik Wojewódzki; organ wykonawczy to marszałek Wojewódzki wraz z Urzędem Marszałkowskim; Wojewoda to przedstawiciel Rządu
Regiony samorządowo-rządowe : faktycznym gospodarzem na obszarze regionu jest wyłaniany w demokratyczny sposób samorząd regionalny; oprócz niego istnieje tez przedstawiciel władzy centralnej, który pełni funkcje kontrolne (kontrola jurysdykcyjna) nad samorządem regionalnym : ex ante i ex post Regiony samorządowe: istnieją tylko władze samorządowe
Regiony autonomiczne: posiadają kompetencje legislacyjne (kompetencje do uchwalania ustaw); Rada regionalna staje się Parlamentem Regionalnym; taka sytuacja w Hiszpanii i Włoszech oraz regiony autonomiczne na zasadzie wyjątku: Madera, Azory (Portugalia), wyspy Alandzkie (Finlandia), Szkocja, Walia
Regiony funkcjonalne: nie musza stanowić jednostek administracyjnych, są wyodrębnione w celu spełnienia konkretnej funkcji- regiony planistyczne; na potrzeby UE Portugalia została podzielona na 5 regionów funkcjonalnych; Funkcjonują w nich Agencje Rozwoju Regionalnego stanowiące regionalne agendy Ministerstwa Planowania


(…)

… asortymentowe W dystryktach włoskich występuje rozwinięty kapitał społeczny (wzajemne relacje oparte na zaufaniu i wzajemności nieprzechodzące przez rynek). Kapitał społeczny może też występować jako zjawisko negatywne (mafia). W pozytywnym aspekcie- nastawienie na współprace przy równoczesnym istnieniu konkurencji Coopetition (kooperacja). W dystryktach istnieje tzw. Atmosfera przemysłowa: krążenie w dystrykcie pewnych pomysłów w danej dziedzinie. Dzieci wychowywując się w takiej atmosferze, szybko przyswajają wiedzę. Istnienienie kapitału społecznego umożliwia funkcjonowanie wiedzy cichej (wiedzy milczącej). Jest to wiedza nieskodyfikowana, nieprzechodząca przez rynek. Według M. Polanyi`a każdy wie więcej niż jest w stanie wyrazić słowami. Wiedza milcząca jest przekazywana przez obserwację…
…->współpraca. Przy czym musi istnieć klimat przedsiębiorczości. CLUSTRY SĄ WIEKSZE NIŻ DYSTRYKTY
Zalety: Współpraca przy jednoczesnej konkurencji
Wiedza milcząca
Kapitał społeczny Osiąganie doskonałości w skali międzynarodowej
Wady: Znaczące problemy, gdy tylko jedna dziedzina zostanie dotknięta kryzysem Przykład: Jura Szwajcarska- produkcja zegarków, w latach 60 w Szwajcarii wynaleziono zegarek kwarcowy…
… regionalnej.
-zdolność do przyciągania mobilnych czynników(pracy, kapitału, technologii),
-regionalne przewagi komparatywne? (specjalizacja regionalna podnosząca produktywność, oparta o specyficzne zasady regionu),
-regionalne przewagi konkurencyjne( korzyści wg Marshalla, Portera , Jacobsa)
-regionalne przewagi absolutne(? Specyficzne szeregi i ”fundamenty:, takie jak system edukacyjny kapitał społeczny…
… koszty transportu Nie powstają żadne aglomeracje Aktywność jest rozłożona w przestrzeni równomiernie KONWERGENCJA: wyrównanie się poziomów rozwoju DYWERGENCJA: różnicowanie się poziomów rozwoju Co wpływa na wzrost PKB? Wzrost wartości dodanej w przemyśle (o 1% prowadzi do wzrostu PKB per capita o 2%) -> model statystyczny: NIE TYLKO USLUGI ODGRYWAJĄ WAŻNĄ ROLĘ WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE
Gospodarka…
… W największych miastach wytwarza się wszystkie dobra- zarówno wyższego jak i niższego rzędu Coraz mniejsze miasta wytwarzają dobra coraz niższego rządu, importując dobra rzędu wyższego Zróżnicowanie wielkości miast tłumaczone jest zasięgiem rynków, których są centrum PRZYKŁADY DÓBR: najwyższego rządu: media ogólnokrajowe ( TVN, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita itp), największe firmy doradcze, banki inwestycyjne…
… (albo finansowanie przez państwo dużych zakładów, albo kierowanie za pośrednictwem bodźców finansowych- ulg, subwencji prywatnych inwestorów) Deglomeracja czynna lub bierna regionów „zatłoczonych” (przeinwestowanych). Chciano zmniejszyć skalę aglomeracji. Deglomeracja bierna polega nie niepowiększaniu skali istniejącej aglomeracji, czyli na zakazie lokalizowania nowych inwestycji na obszarze aglomeracji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz